Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Webinaaripäivä tulee jälleen to 23.9. Katso ohjelma ja ilmoittaudu ➡

10 ihmistä rivissä lavalla

Myers–Briggsin tyyppi-indikaattori (MBTI) ja 16 persoonallisuustyyppiä

Olet ehkä kuullut Myers-Briggsin tyyppi-indikaattorista (MBTI) ja sen pohjalta tehdystä persoonallisuusjaottelusta, etenkin jos olet kiinnostunut itsetutkiskelusta ja erilaisista persoonallisuustesteistä.

Äiti ja tytär Katherine Briggs ja Isabel Myers loivat testin 1940-luvulla, ja se on edelleen hyvin suosittu. Testiä käytetään maailmalla niin työnhaussa kuin deittisovelluksissa. Siitäkin huolimatta, että testiä kohtaan on esitetty myös paljon kritiikkiä. Mistä testissä on kyse, mitä sen tulokset kertovat ja mistä testi on saanut kritiikkiä? Lue alta!

Jungin teoriat pohjana 16 persoonallisuustyypille

Persoonallisuustesti koostuu kysymyspatteristosta, jossa kysymyksiin vastataan asteikolla. Vastausten perusteella vastaajat jaotellaan 16 eri persoonallisuustyypin alle.

Briggs ja Myers käyttivät tyyppi-indikaattorinsa pohjana sveitsiläisen psykonanalyytikon Carl Jungin teorioita persoonallisuustyypeistä. Briggsillä ja Myersilla ei itsellään ole psykologian koulutustaustaa.

Persoonallisuustyyppien lyhenteet

Persoonallisuustyyppejä kuvataan lyhenteillä eri sanoista. Lyhenteitä yhdistämällä muodostuu 16 eri yhdistelmää, ja nämä kuvaavat 16 eri persoonallisuustyyppiä.

Lyhenteet tulevat sanoista 

E = ekstrovertti

I = introvertti

S = havainnoiva (sensing)

N = intuitiivinen

T = ajatteleva

F = tunteva

J =  harkitseva (judging)

P = spontaani (perceiving)

Persoonallisuutta mitataan neljällä eri ulottuvuudella. Ensimmäiset kaksi (E tai I) kuvaavat asennetta ympäristöön, seuraavat kaksi tapaa hankkia tietoa (S tai N), kaksi seuraavaa päätöksenteon perustetta (T tai F) ja viimeiset kaksi elämäntyyliä (J tai P).

Lyhyet tyyppikuvaukset

Lyhyet tyyppikuvakset kuvaavat tiivistetysti kutakin persoonallisuustyyppiä. Käytimme tässä listauksessa 16 personalities -sivuston jaottelua, jossa persoonallisuustyypit jaetaan karkeasti neljään eri ryhmään. Suluissa olevat kuvaukset puolestaan ovat englanninkielisiä nimityksiä.

Kuvausten nimet vaihtelevat hieman sen mukaan, mistä lähteestä niitä katsoo. Klikkaamalla kutakin tyyppikuvausta pääset lukemaan tarkemman kuvauksen persoonallisuustyypistä.

Analyytikot (Analysts)

Diplomaatit (Diplomats):

Vartijat (Sentinels):

Löytöretkeilijät (Explorers):

Persoonallisuustestit eivät kerro koko totuutta

Persoonallisuustesteihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella, sillä ne eivät kerro ihmisestä koko totuutta. Testeillä on omat heikkoutensa.

1. Asiantuntijoiden kritiikki:

Myers-Briggsin testiä on kuvailtu mm. merkityksettömäksi ja sen sanotaan perustuvan vanhentuneeseen käsitykseen persoonallisuudesta. Nykyään psykologiassa puhutaan persoonallisuusjatkumoista, ei selkeistä persoonallisuustyypeistä.

2. Huono pysyvyys:

Yksi testin heikkouksista on mittarin huono pysyvyys. Testitulos ei toistettuna pysy välttämättä samana – yhtenä päivänä voit saada eri persoonallisuustyypin kuin toisena.

3. Stereotyypit & tyypittely:

Myers-Briggsin jaottelu myös vetää mutkat suoraksi, koska se perustuu tyypittelyyn. Saman kirjainyhdistelmän ja täten persoonallisuustyypin alle voi lukeutua ihmisiä, joiden mielipiteet voivat tosiasiassa erota toisistaan hyvinkin paljon. Esimerkiksi introverttiyden ja ekstroverttiyden ääripäiden välillä on paljon liikkumatilaa. Persoonallisuustyypit kuitenkin luokittelevat sinut jompaan kumpaan lokeroon, olit sitten missä kohtaa asteikkoa tahansa.

4. Negatiivisten piirteiden puute:

Testi ei myöskään ota huomioon tilannesidonnaisuutta ja se jättää negatiiviset persoonallisuuspiirteet huomiotta. Kaikkien persoonallisuustyyppien kuvaukset ovat myönteisiä, eikä testi mittaa esimerkiksi tunne-elämän tasapainoisuutta (neuroottisuus).

5. Tulosten luotettavuus:

Ongelmallista on myös se, että testeihin ei aina vastata todenmukaisesti, joko tahallaan tai tahattomasti. Tämä johtaa vääristyneisiin testituloksiin. Vastaaja saattaa valita vastauksensa sen mukaan, mitä hän haluaisi olla, ei mitä hän todella on.

6. Käyttötarkoitus merkitsee: 

Myös testien käyttötarkoituksella on suuri merkitys. MBTI-testin käyttäminen osana rekrytointiprosessia tai henkilöstön tyypittelyä ei välttämättä ole hyvä idea, mutta omaksi ilokseen testin voi hyvin tehdä. Deittikumppania ei ehkä myöskään kannata valita vain persoonallisuustyypin mukaan.

Persoonallisuustestit voivat vahvistaa itsetuntemusta

Persoonallisuustestit eivät toki ole turhia, ja niiden tulokset voivat olla hyvinkin osuvia. Testeistä voi saada hyvää pontta itsetutkistelulle sekä tietenkin hupia. Jotkut ihmiset ovat suorastaan koukuttuneita erilaisiin testeihin, tyypittelyihin ja kuvauksiin. Ja se heille suotakoon!

Muiden ihmisten persoonallisuustyyppien selvittäminen voi myös auttaa ymmärtämään heidän ajatuksenjuoksuaan ja helpottaa yhteistyötä. Persoonallisuustyyppien kuvauksiin ja niiden antamiin mielikuviin jumiutuminen voi kuitenkin myös aiheuttaa vinoutuneita käsityksiä ja ohjata meitä suhtautumaan ihmisiin turhan rajatun kehyksen läpi.

MBTI-testin viehätys piilee epäilemättä siinä, että se on nopea ja helppo tapa jakaa vastaajat eri ryhmiin. Moni myös kokee tulokset osuvina, mikä vahvistaa testin suosiota.

Muita persoonallisuustestejä ovat esimerkiksi DiSC-testi ja monien henkilöstöhallinnossa käytettyjen ohjelmien omat kyselyt (esim. Alva Labs). 

Täällä voit halutessasi tehdä MBTI-testin »


Persoonallisuustyyppien kuvaukset

INTJ eli arkkitehti (Architect)

Tämän  persoonallisuustyypin edustajilla on kekseliäs mieli sekä halu viedä ideat käytäntöön ja saavuttaa tavoitteet. He hahmottavat asioiden taustalla vaikuttavat ketjut ja pystyvät näkemään asioiden syy-seuraussuhteet. Heillä on korkeat vaatimukset sekä omalle että muiden osaamiselle ja suoritukselle. Kun he ovat sitoutuneita johonkin, he hoitavat asian järjestelmällisesti maaliin saakka.

INTP eli loogikko (Logician)

Tätä persoonallisuustyyppiä edustavat ihmiset kaipaavat loogisia selityksiä heitä kiinnostaville asioille. He ovat kiinnostuneita abstrakteista kokonaisuuksista, teoreettisista viitekehyksistä ja ideoista muiden ihmisten kanssa käytyä vuorovaikutusta enemmän. He ovat tyypillisesti hiljaisia, hillittyjä, joustavia ja heillä on korkea mukautumiskyky. Heillä on ainutlaatuinen kyky syventyä heitä kiinnostavien ongelmien ratkaisuun. He suhtautuvat asioihin usein kriittisesti ja aina analyyttisesti.

ENTJ eli komentaja (Commander)

Tämän persoonallisuustyypin ominaispiirteitä ovat suoruus ja päättäväisyys. Persoonallisuustyypin edustajat ottavat mielellään johtavan roolin. He huomaavat nopeasti epäloogiset ja tehottomat prosessit ja etsivät niihin ratkaisuja. He nauttivat suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta. He ovat usein hyvin koulutettuja, itseoppineita ja kiinnostuneita paitsi kehittämään omaa osaamistaan, myös jakamaan sitä muille. Heidän tapansa esittää omia ideoita on dominoiva.

ENTP eli väittelijä (Debater)

Tätä persoonallisuustyyppiä edustavat ihmiset ovat ripeitä, kekseliäitä, valppaita ja ulospäinsuuntautuneita. Heille on leimallista etsiä jatkuvasti uusia tapoja tehdä asioita. He kyllästyvät nopeasti rutiineihin ja innostuvat uusista asioista. He ovat taipuvaisia luomaan konsepteja ja analysoimaan niitä strategisesti. Lisäksi he ovat usein hyviä lukemaan muiden ihmisten tunteita ja reaktioita.

INFJ eli asianajaja (Advocate)

Tämän persoonallisuustyypin edustajat etsivät merkityksiä ja yhteyksiä niin ideoissa, ihmissuhteissa kuin materiassakin. He haluavat ymmärtää syyt ihmisten tekojen takana ja suhtautuvat muihin tarkkanäköisesti. Heille tyypillisiä piirteitä ovat tunnollisuus ja sitoutuneisuus omiin arvoihin. Heillä on näkemystä sille, miten parhaiten saavuttaa yhteinen hyvä. He ovat järjestelmällisiä ja päättäväisiä toteuttaessaan omaa visiotaan.

INFP eli sovittelija (Mediator)

Tämän persoonallisuustyypin alle lukeutuvat idealistiset sekä arvoilleen ja läheisille ihmisilleen lojaalit ihmiset. He haluavat tehdä elämässään valintoja, jotka ovat linjassa heidän arvojensa kanssa. Heidän utelias luonteensa auttaa heitä näkemään ympärillään mahdollisuuksia. He pyrkivät ymmärtämään muita ihmisiä ja haluavat auttaa muita saavuttamaan täyden potentiaalinsa. He ovat sopeutuvaisia, joustavia ja suvaitsevaisia – paitsi jos heille tärkeitä arvoja uhataan.

ENFJ eli protagonisti (Protagonist)

Tämän persoonallisuustyypin alle lukeutuvat ihmiset ovat lämpimiä, empaattisia, herkkiä ja vastuuntuntoisia. He reagoivat herkästi myös muiden tunteisiin, tarpeisiin ja tarkoitusperiin. He näkevät kaikissa ihmisissä potentiaalia, ja haluavat auttaa heitä saavuttamaan sen. Heille tyypillistä on tukea muita henkiseen kasvuun tai ohjata tiimejä kehittymään. He ovat lojaaleja, ja pystyvät ottamaan vastaan sekä kehuja että kritiikkiä. He ovat seurallisia, johdattavat luonnostaan keskusteluja sekä osaavat toimia inspiroivina johtajina.

ENFP eli aktivisti (Campaigner)

Tälle persoonallisuustyypille on luontaista innostua asioista sekä käyttää luovuutta ja mielikuvitusta. Persoonallisuustyyppiä edustavat ihmiset  näkevät elämän täynnä mahdollisuuksia. He hahmottavat nopeasti mahdolliset yhteydet erilaisten tapahtumien ja tiedonmurusten välillä, ja etenevät itsevarmasti huomaamiensa yhteyksien ohjaamina. He kaipaavat muilta vahvistusta, ja antavat muille mielellään tukea ja kiitosta. He ovat spontaaneja ja joustavia sekä luottavat tyypillisesti verbaaliseen lahjakkuuteensa ja kykyynsä improvisoida.

ISTJ eli logistikko (Logistician)

Tähän ryhmään lukeutuvat ihmiset ovat usein hiljaisia, vakavahkoja ja luotettavia. He perehtyvät asioihin huolella ja suhtautuvat asioihin realistisesti. He ovat lisäksi käytännöllisiä ja vastuuntuntoisia. He tekevät asioista loogisia päätelmiä ja etenevät niiden pohjalta askel kerrallaan antamatta ulkopuolisten tekijöiden häiritä. He nauttivat järjestyksen ylläpitämisestä niin työpaikalla, kotona kuin elämän muilla osa-alueilla. He arvostavat perinteitä ja lojaaliutta.

ISFJ eli puolustaja (Defender)

Tähän persoonallisuustyyppiin kuuluvat ihmiset ovat hiljaisia, ystävällisiä, vastuullisia ja tunnollisia. He ovat sitoutuneita saavuttamaan heille annetut tehtävät ja vastuut. He ovat perinpohjaisia, pikkutarkkoja ja huolellisia sekä lojaaleja ja ajattelevaisia. He sekä huomaavat että muistavat yksityiskohtia heille tärkeistä ihmisistä, ja ovat kiinnostuneita muiden hyvinvoinnista. He pyrkivät luomaan ympärilleen järjestystä ja harmoniaa.

ESTJ eli johtaja (Executive)

Tämän persoonallisuustyypin ominaispiirteitä ovat käytännöllisyys, realismi ja asiapohjaisuus. He ovat päättäväisiä ja siirtyvät nopeasti johtopäätelmiin. He hallinnoivat projekteja ja ohjaavat muita, jotta asiat tulevat hoidetuksi. He myös keskittyvät löytämään mahdollisimman tehokkaat tavat saavuttaa asetetut tavoitteet. He pitävät huolta myös rutiinitehtävien suorittamisesta. He noudattavat selkeitä ja loogisia ohjenuoria työssään ja toivovat muilta samaa. He ovat voimakastahtoisia halutessaan omat suunnitelmansa käytäntöön.

ESFJ eli konsuli (Consul)

Tätä persoonallisuustyyppiä edustavat ihmiset ovat hyväsydämisiä, tunnollisia ja yhteistyökykyisiä. He toivovat ympäristöltään harmoniaa, ja työskentelevät päämäärätietoisesti sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. He työskentelevät mielellään muiden kanssa, jotta asiat tulevat tehdyiksi huolella ja ajallaan. He ovat lojaaleja ja seuraavat pienimmätkin asiat loppuun saakka. He huomaavat, mitä muut tarvitsevat ja pyrkivät tarjoamaan heille näitä asioita. He haluavat, että heitä ja heidän antamaansa panosta arvostetaan.

ISTP eli virtuoosi (Virtuoso)

Tälle persoonallisuustyypille ominaisia piirteitä ovat hyvä sietokyky ja joustavuus. Persoonallisuustyypin edustajat ovat hiljaisia havainnoijia, mutta jos ilmenee ongelmia, he toimivat nopeasti löytääkseen toimivia ratkaisuja niiden korjaamiseksi. He käyttävät toimivien ratkaisujen löytämiseksi dataa, faktoja ja useita eri tietolähteitä. Tietoja analysoimalla he voivat tunnistaa kunkin ongelman ytimen. He ovat kiinnostuneita syy-seuraussuhteista, arvostavat tehokkuutta ja ajattelevat loogisesti.

ISFP eli seikkailija (Adventurer)

Tähän persoonallisuustyyppiin kuuluvat hiljaiset, ystävälliset, herkät ja kiltit ihmiset, jotka osaavat elää hetkessä. He pitävät siitä, että heillä on omaa tilaa ja aikatauluttavat työnsä mielellään itse. He ovat lojaaleja ja uskollisia omille arvoilleen sekä heille tärkeille ihmisille. He eivät pidä konflikteista tai riitatilanteista, eivätkä tuputa omia mielipiteitään muille.

ESTP eli yrittäjä (Entrepreneur)

Tähän persoonallisuustyyppiin lukeutuvat ihmiset, jotka ovat joustavia ja heillä on pitkä pinna. He ottavat yleensä pragmaattisen lähestymistavan asioihin ja pyrkivät välittömiin tuloksiin. Teoriat ja konseptit kyllästyttävät heitä - he haluavat ryhtyä tuumasta toimeen! He keskittyvät nykyhetkeen, ovat spontaaneja ja nauttivat muiden kanssa vietetystä ajasta. He arvostavat mukavuuksia ja pitävät tyylikkäistä asioista. He oppivat parhaiten tekemällä.

ESFP eli viihdyttäjä (Entertainer)

Tämän persoonallisuustyypin edustajat ovat meneväisiä, ystävällisiä ja hyväksyviä. He ovat elämäniloisia ja pitävät ihmisistä sekä elämästä ja sen mukavuuksista. He nauttivat tiimityöskentelystä ja asioiden saamisesta yhdessä aikaan. Heiltä löytyy maalaisjärkeä. Heillä on realistiset odotukset tekemäänsä työtä kohtaan, ja he pitävät työnteossa mukana myös hauskuuden. He ovat joustavia ja spontaaneja ja tottuvat nopeasti uusiin ihmisiin ja ympäristöihin. He oppivat parhaiten kokeilemalla uusia taitoja muiden ihmisten kanssa.


Lähteet: 16 personalities, Vox.com, Helsingin Sanomat, evermind.fi, myersbriggs.org, psychologytoday.com

Viimeksi päivitetty: 16 elo 2021

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 22.3.2019

10 vinkkiä yrityksen ympäristövaikutusten vähentämiseen

Ilmaston lämpenemisen, ympäristön saastumisen ja luonnonvarojen vähenemisen vuoksi ympäristötietoisen liiketoiminnan harjoittaminen ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää kuin nyt.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 27.1.2021

Mitä ovat ketterät menetelmät? – Scrum, Lean ja muut tutuksi

Mitä ketteryys tarkoittaa ja miten kannattaa valita omalle organisaatiolle sopivin ketterä menetelmä? Olemme keränneet tälle sivulle tietopaketin ketteristä menetelmistä sekä listanneet yleisimpien ketterien menetelmien pääpiirteet sekä vahvuudet.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.11.2020

Projektibudjetti

Aiheuttavatko projektin kustannukset harmaita hiuksia? Haluatko saada vinkkejä projektibudjetissa pysymiseen? Tähän artikkeliin olemme keränneet tiiviin tietopaketin projektin budjetoinnista.

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.