04 heinä 2019

Työelämän eriytyminen jatkuu – jako miesten ja naisten töihin pitää pintansa

Sukupuolittuneet alat ja ammatit elävät vahvoina suomalaisessa koulutusmaailmassa ja työelämässä. Tilastokeskuksen mukaan jakautuminen miesten ja naisten töihin ei ole vähentynyt 30 vuodessa. Miksi näin on?

Osa koulutus­aloista on eriytynyt Suomessa sukupuolen mukaan selkeästi ja tämä on johtanut myös sukupuolisesti eriytyneisiin työ­markkinoihin. Tilastot sen kertovat – perinteisesti mies- tai naisvaltaisina pidetyt ammatit eivät ole kadonneet minnekään.

Väestön koulutustaustaa kuvaavasta datasta nousee esiin neljä alaa, jotka erottautuvat joukosta erityisen sukupuolittuneina. Naiset ovat selkeässä enemmistössä terveys- ja hyvinvointialoilla sekä kasvatusalalla. Miehet taas hakeutuvat tyypillisesti tekniikan sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen aloille. Tämä trendi säilyy vahvana, tarkastellaan sitten vain opiskelevaa väestöä tai väestöä laajemmin. 

Eriytyineimmät alat

  • Kasvatus­alat
  • Terveys- ja hyvinvointi­alat
  • Tekniikan alat
  • Tietojen­käsittely ja tieto­liikenne (ICT)

Tasa-alat

  • Luonnon­tieteet
  • Maa- ja metsätalous­alat
  • Palvelu­ala
  • Kauppa, hallinto ja oikeus­tieteet

Työskenteletkö jollakin yllä listatuista tasa-aloista? Vau, olet harvinaisuus! Niin kutsutuilla tasa-aloilla työskenteli vuoden 2016 tilastojen mukaan vain 10 prosenttia suomalaisista palkansaajista (Stat.fi - Sukupuolten tasa-arvo). Tasa-ala on Tilastokeskuksen nimitys koulutus­aloille, joiden opiskelijoista 40–60 % on naisia.

Sukupuolittuneimmat alat (v. 2017)

Kuvassa esitetyt luvut pohjautuvat Tilastokeskuksen vuoden 2017 tilastoihin 15 vuotta täyttäneestä väestöstä, joka on ryhmitelty koulutusalan ja sukupuolen mukaan.

Alojen sisällä suuria vaihteluja – vain harva suorittanut opinnot, joissa naisia ja miehiä tasaisesti

Alojen lähempi tarkastelu tarjoaa mielenkiintoisia havaintoja. Keskimääräisen sukupuolijakauman tuijottaminen kun tarjoaa vain pätevän yleiskuvan. Koulutusalan sisällä kannattaakin pureutua tarkemmin eri opiskelualueisiin ja tutkintoihin. Esimerkkinä mainittakoon erittäin naisvaltainen terveys- ja hyvinvointiala, jossa lääketieteen opintojen tilanne on päinvastainen alan yleiseen trendiin verrattuna – miesten ja naisten osuus on lähes tasan. Ääripää on vanhus- ja vammaistyö, jossa miesopiskelijoiden osuus jää selkeästi alle 10 prosentin.

Tasa-­aloiksi yleisellä tasolla luokiteltavat alat näyttäytyvät nekin suku­puolen mukaan eriytyneiltä, kun tarkastellaan asiaa tarkemmin. Tästä hyvä esimerkki on palveluala, joka on kokonaisuudessaan luokiteltavissa tasa-alaksi, mutta sen sisällä esimerkiksi sotilas- ja puolustusala on lähes kokonaan miesvaltainen ja toisaalta taas hiusten ja kauneudenhoidon ala lähes samassa suhteessa naisten valtaama. Alla oleva taulukko esittää koulutusalojen sisäistä sukupuolijakaumaa.

Kaikki alat, alojen sisäisten koulutussuuntauksien sukupuolijakaumat

Opiskelijat tutkintoon tähtäävän koulutuksen sukupuolijakauman mukaan eri koulutusaloilla % (Stat.fi)

Isot alat sukupuolittuneimpia

Tilastokeskuksen koulutustilastoista on nähtävissä, kuinka jakautunut suomalainen koulutuskenttä on sukupuolen perusteella. Jakautunut koulutuskenttä heijastuu luonnollisesti myös suoraan työelämään. Yksilöiden tekemät koulutusalaa koskevat valinnat määrittävät työelämän kehitystä.

Huomionarvoista on, että alat, joilla on lukumäärältään eniten opiskelijoita, ovat myös niitä sukupuolittuneimpia. Tästä johtuen eriytyminen ei ole päässyt työmarkkinoillakaan vähenemään vuosien saatossa. Isot alat vaikuttavat kokonaisuuteen pieniä vähemmän.

Riko kaava – lähde alalle, jossa olet uranuurtaja

Mikä sukupuolittuneiden koulutusvalintojen taustalla sitten on? Ainakin lähipiirin odotukset ja ryhmäpaine, mutta varmasti myös se, että monella koulutuspaikkaa hakevalla ei ole tarpeeksi tietoa siitä, mitä eri aloilla tai ammateissa tehdään. Mielikuvat istuvat tiukassa, vaikka työelämän muutos ja murros ovat niin esillä kuin käsilläkin.

Vajavaiset tiedot eri koulutusaloista, ammateista ja kouluttautumismahdollisuuksista ovat omiaan edistämään työelämän sukupuolittuneisuutta. Informaation puutteen ei kuitenkaan tulisi olla este unelma-ammatin löytämiselle.

Jos tietoa olisi enemmän, olisi opiskelualan valinta mahdollisesti vähemmän sukupuolittunutta ja perustuisi siihen, millaisten asioiden parissa valintaa tekevä todella haluaa työpäivänsä tulevaisuudessa viettää. Rajallinen tietopankki koulutusvalintaa tehdessä ei toki ole ainoa jakautuneeseen työelämään johtava tekijä, mutta senkin rooli on tärkeää tiedostaa.

Vaikka ensimmäinen alavalinta ei olisi mennyt nappiin, voi aina ottaa uuden rundin.  Jos haluat lähteä uudelle uralle, voit etsiä täydennyskoulutusta alallesi Koulutus.fi:stä (täydennyskoulutus) ja Studentum.fi:stä (tutkintokoulutus). Muista tulevaa pohtiessasi mahdollisuutesi rikkoa kaavaa ja olla edelläkävijä!

Lähteet: Tilaston kuvaus Laatuselosteet Käsitteet ja määritelmät; Stat.fi - TietotrenditStat.fi - Sukupuolten tasa-arvo

Viimeksi päivitetty: 04 heinä 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 4.10.2019

Jatkuva oppiminen 2019

Mitä tapahtuu työelämän oppimisen kentällä vuonna 2019? Mitkä tekijät haastavat jatkuvaa oppimista ja mikä on muuttumassa? Lue tuore katsaus koulutuskentältä!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 9.7.2021

Mitä on aikuiskoulutus?

Aikuiskoulutus on aikuisille suunnattua koulutusta. Aikuisiän opiskelu voi olla hyvin inspiroivaa ja opiskella voi lähes mitä tahansa!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.7.2023

Viisi syytä osallistua mediakoulutukseen

Mietitkö, miten voit ilmaista itseäsi ja saada viestisi perille parhaalla mahdollisella tavalla? Mediakoulutuskurssin käymiselle on monia syitä. Tässä artikkelissa käymme läpi viisi syytä osallistua mediakoulutukseen.  

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.