Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Suomalainen koulutus vientituotteena


Koulutusvienti.Suomen korkealaatuinen koulutusjärjestelmä luo myönteistä kuvaa ympäri maailmaa. Suomalainen koulutusosaaminen on monella mittarilla maailman huipulla, ja toimii yhtenä Suomen ”maabrändinä”. Siksi suomalaisesta huippuluokan koulutusosaamisesta ja hyvästä maineesta halutaan ottaa kaikki irti viemällä sitä tuotteena ulkomaille ja ulkomaalaisille. Tästä koulutusosaamisen viennistä käytetään ytimekkäästi sanaa koulutusvienti, englanninkielistä ”education export” -termiä mukaillen. Tällä tavalla on tarkoitus yhteistyön voimin kehittää omaa sekä muiden maiden koulutusjärjestelmiä ja tuoda samalla talouskasvua, työmahdollisuuksia ja osaamisvaihtoa Suomeen. Koulutusvienti on kasvanut markkinoilla voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana ja kasvaa edelleen. Nyt tavoitteena on tehdä koulutusviennistä myös kannattavaa liiketoimintaa.

Mitä koulutusvienti on?

Laajassa merkityksessä koulutusvienti tarkoittaa kaikkea koulutukseen liittyvää vientiä. Tässä yhteydessä sana vienti viittaa siihen, että liiketoiminnan asiakkaat ovat ulkomailla tai ulkomaalaisia. Koulutus voi tapahtua viennin perinteisen merkityksen mukaan fyysisesti ulkomailla, mutta koulutusvientiä on yhtä lailla sellainen tilanne, jossa koulutus järjestetään Suomessa, kunhan maksaja tai asiakas on ulkomaalainen.

Koulutusviennin toimijat

Koulutusviennin toimijoina ovat sekä yritykset että oppilaitokset, jotka tarjoavat koulutusta, koulutusosaamista, oppimisen apuvälineitä tai kokonaisia koulu- ja opetusratkaisuja. Tällä hetkellä suomalainen korkeakoulutus on maailmalla kysytyintä, joten yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on koulutusviennistä eniten kokemusta, mutta myös ammatillinen koulutus on nopeassa kasvussa koulutusviennin kentällä. Lisäksi koulutusvientiä voivat toimittaa myös erilaiset vapaan sivistystyön organisaatiot ja tietysti yritykset, joiden toimintana on osaamisen kehittäminen, kuten työelämän täydennyskoulutukset.

Suomalaisen koulutusviennin tavoitteet

Koulutusviennin edistämistavoitteita alettiin linjata vuonna 2010, jolloin tehtiin koulutusviennin edistämistä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös. Syksyllä 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) selvitysryhmä laati toimenpideohjelman koulutusviennin edellytysten parantamiseksi. Toimenpideohjelmassa tarkastelu on rajattu korkeakoulutukseen, mutta ehdotukset ovat sovellettavissa niin, ettei ammatillinen koulutus jää ulkopuoliseksi. Toimenpideohjelmaa voidaan myös selvitysryhmän mukaan soveltaa täydennyskoulutukseen, vaikka sitä ei erikseen siinä käsitellä. Toimenpideohjelma pitää sisällään ehdotuksia, joiden toivotaan edistävän koulutusvientiä.

Kaiken ytimessä on laadunhallinta ja oppiminen, jotka halutaan nostaa koulutusviennin keskiöön. Vientihankkeiden laatu tulisi aina tarkastaa ennen markkinoinnin ja myynnin käynnistämistä.

Koulutusviennin kehittämisen myötä halutaan rekrytoida Suomeen lisää motivoituneita opiskelijoita. Tämänhetkistä lukua, 20 000, halutaan nostaa, jotta vuonna 2025 Suomen korkeakouluissa olisi 60 000 tutkintoa suorittavaa ulkomaista opiskelijaa. Tähän liittyen toimenpideohjelmassa ehdotetaan, että osa opiskeluista voisi tapahtua opiskelijoiden lähtömaissa.

Toisena tavoitteena on poistaa ne lainsäädännölliset esteet koulutusviennille, jotka liittyvät tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Lisäksi halutaan tehdä koulutusviennistä kannattavaa liiketoimintaa. Tämä edellyttäisi yrityksissä ja oppilaitoksissa lisää investointia myyntiosaamiseen, tuotteiden kehittämiseen, ja kansainvälisen palveluliiketoiminnan ymmärryksen vahvistamiseen.

Lisäksi koulutusviennillä halutaan tukea kehityspolitiikkaa ja vahvistaa myönteistä Suomi-maakuvaa.

Suomalaisen koulutusviennin koordinoinnista vastaa Team Finland -verkosto, jonka tavoitteena on kansainvälistää suomalaisia yrityksiä ja muutenkin edistää Suomen maakuvaa. Lisäksi koulutusviennin tukena on koulutusvientiohjelma Future Learning Finland.

Täydennyskoulutuksen vienti

Koulutusviennin tavoitteiden mukaisesti tulevaisuudessa tullaan viemään suomalaista koulutusta ja osaamista yhä enemmän ulkomaille ja ulkomaalaisille. Niin kuin OKM:n toimenpideohjelmasta voidaan todeta, tämä kehitys koskee myös täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutus eroaa tutkintoon johtavasta koulutuksesta siten, ettei sen vientiin liity minkäänlaisia juridisia esteitä. Tämä siis helpottaa huomattavasti täydennyskoulutuksen vientiä, mutta on kuitenkin syytä tavoitella samanlaista laadunvalvontaa ja kehitystä kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Koulutus.fi työelämän koulutusten hakuportaalina seuraa mielenkiinnolla suomalaista koulutuskenttää ja on innoissaan suomalaisen osaamisen kehittämisestä vientituotteeksi. Näinä vaikeina talouden aikoina Suomessa tarvitaan uusia ajatuksia ja esityksiä siihen, mitä Suomella on tarjottavana muille maille viennin edistämiseksi. Jäämme innoissamme odottamaan, mitä kaikkea koulutusvienti tuo tullessaan!

Lue lisää koulutusviennistä OKM:n julkaisuista...:

Toimenpideohjelma koulutusviennin edellytysten parantamiseksi

Suomen koulutusvientistrategia

...ja tiedotteista:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/koulutusvienti/index.html

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2013/11/kiuru_koulutusvienti.html?lang=fi

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2013/11/koulutusvienti.html?lang=fi