Koulutuksia koskevien julkisten hankintapyyntöjen listaus (HILMA)

Julkiset koulutushankinnat listattuna

Alla on listattuna koulutuksia koskevat julkiset hankinnat, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Tätä listaa seuraamalla voitte löytää ne potentiaaliset julkiset koulutushankinnat, joihin voisitte kouluttajana vastata.

Listauksen tiedot päivittyvät automaattisesti työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä sähköisestä ilmoituskanavasta HILMAsta. Pääset katsomaan hankinnan tarkemman kuvauksen HILMAn sivuilta klikkaamalla haluamasi hankinnan kohdalla "Lue lisätiedot" -nappia.

Listauspalvelu tukee tavoitettamme yhdistää työelämän koulutuksia tarvitsevat ja niiden tarjoajat kautta maan.

Tarjous annettava viimeistään: 6.4.2017
Julkaistu: 24.2.2017
Raskaskalustomekaanikon koulutus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 13.3.2017
Julkaistu: 24.2.2017
Kehittämisasiantuntijan KEKO-koulutus korkeasti koulutetuille
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 9.3.2017
Julkaistu: 23.2.2017
Arctrade-kasvuohjelma, Norjan markkinat
Porin kaupungin hankintapalvelut
HANKINNAN SISÄLTÖ:
Prizztech Oy:n toimeksiannosta pyydämme tarjoustanne asiantuntijatyöstä liittyen ArcTraDe-kasvuohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Työ suoritetaan erillisten toimeksiantojen perusteella etukäteen Prizztech Oy:n kanssa sovittavina ajankohtina. Tyypillisen toimeksiannon kesto on kaksi (2) asiantuntijapäivää. Hankinta sisältää seuraavat asiat:

- Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen Norjassa erityisesti koskien infrarakentamista ja rakentamista, asiakasyritysten identifioiminen, kontaktien aikaansaaminen ja verkostoituminen potentiaalisissa asiakasyrityksissä, jotka voivat edistää ArcTraDe-kasvuohjelman tavoitteiden toteutumista ja suomalaisten asiakasyritysten kohdemarkkinoille pääsyä ja vientitavoitteiden saavuttamista.

- Tapaamisten valmistelu ja järjestäminen potentiaalisten asiakasyritysten kanssa.

- Myynti- ja verkostoitumistapaamisiin osallistuminen Norjassa ja Suomessa yhdessä yritysten ja Prizztech Oy:n kanssa.

- Osana ArcTraDe-kasvuohjelmaa Prizztech Oy järjestää Porissa kesäkuussa 2017 MI-17 kontaktitapahtuman. Tapahtumassa suomalaiset yritykset verkostoituvat paikalle kutsuttujen päähankkijayritysten kanssa. Päähankkijayritysten hankkiminen Norjasta on osa hankinnan sisältöä. Tästä sovitaan erikseen Prizztech Oy:n kanssa.

TYÖN LAAJUUS JA TOTEUTUS:
Työn kokonaislaajuus vuoden 2017 aikana on kymmenen (10) asiantuntijapäivää. Työ suoritetaan erillisten toimeksiantojen perusteella etukäteen Prizztech Oy:n kanssa sovittavina ajankohtina. Tyypillisen toimeksiannon kesto on kaksi (2) asiantuntijapäivää. Työ suoritetaan Norjassa ja Suomessa.

Työ sisältää erillisiin toimeksiantoihin perustuen Norjassa olevien asiakasyritysten identifioimisen, kontaktien ja tapaamisten valmistelutyön sekä soveltuvin osin yhdessä Prizztech Oy:n kanssa tehtävän suomalaisten ArcTraDe-kasvuohjelman asiakasyritysten tapaamisten valmistelutyön ja tapaamisiin osallistumisen.

Työ sisältää matkoja Norjassa ja Suomessa. Matkat sovitaan etukäteen Prizztech Oy:n kanssa.

Asiantuntijatyö tulee suorittaa yhden nimetyn asiantuntijan toimesta. Työn yksityiskohtainen sisältö sovitaan työn edetessä Prizztech Oy:n kanssa etukäteen tarpeen mukaan kuukausittain. Asiantuntijan tulee ArcTraDe-kasvuohjelman tavoitteet huomioon ottaen tehdä työn kestäessä aktiivisesti ehdotuksia tulevasta työn sisällöstä.

Hankinta toteutetaan hankkeen budjetin puitteissa.

Prizztech Oy pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjous. Tarjousvertailussa hylätään tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä mainittuja edellytyksiä.

Tarjous annettava viimeistään: 20.3.2017
Julkaistu: 22.2.2017
Kokeilevan kehittämisen asiantuntijapalvelut
Porin kaupungin hankintapalvelut
Prizztech Oy:n toimeksiannosta Porin kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia kokeilevan kehittämisen asiantuntijapalveluista Learn Fast – kokeilevan kehittämisen ohjelmaan.

Hankinnan sisältö
Learn Fast –kehittämisohjelman on tavoitteena on ’Learning by doing’ kokeilevan kehittämisen kulttuurin rakentaminen pk-yrityksiin, tuomalla tätä ajatusmaailmaa ja menetelmiä yritysten hyödynnettäväksi. Yrityksiä valmennetaan tekemään erilaisia kokeiluja omassa toiminnassaan ja sitouttamaan myös henkilöstö mukaan kokeilujen toteuttamiseen.

Hankkeessa järjestetään Learn Fast -miniseminaareja ja Can Do –valmennuskokonaisuuksia sekä vuosittainen Mind Set –seminaari. Asiantuntijatyön toteutus on valmennusta, sparrausta, työpajatyöskentelyn ohjausta, puheenvuoroja ja kokeilun ideointia hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa.

Asiantuntija hyödyntää sparrauksessa, miniseminaareissa ja yritystyöpajoissa erilaisia kokeilevan kehittämisen menetelmiä, esimerkiksi Protohyping, Lean Canvas, 5DOI, ketterä kehittäminen, mindset-coaching, palvelupolku ja kaikki muut kokeilevan kehittämisen tukena hyödynnettävissä olevat menetelmät.

Learn Fast -miniseminaareissa ja Can Do –valmennuksissa on kerrallaan paikalla pieni yritysjoukko. Heidän kanssaan käydään tyypillisesti läpi prosessi, jossa tunnistetaan tuote- tai palveluidea, jota halutaan kehittää ja suunnitellaan tähän liittyvä kokeilu. Työpajoissa suunnitellaan kevyin ja nopein tapa testata ideaa ja yritys toteuttaa kokeilun. Miniseminaarit ja työpajat ohjaa asiantuntijapalvelun tuottaja. Miniseminaareissa ja työpajoissa tärkeässä roolissa on myös yritysten välinen toisiltaan oppiminen.

Asiantuntija sparraa yrityksiä kokeilevan kehittämisen soveltamiseen ja kokeiluiden toteuttamiseen heidän liiketoiminnassaan. Kokeilut voivat kohdentua joko yritysten konsepteihin tai yrityskulttuuriin:

1. Kokeileva kehittäminen (yritysmuotoilu, innovointi, tuote- ja palvelukonseptin uudistaminen kokeilemalla, digitaalisuus, asiakaskonseptit, viestintä, verkostot ja kumppanuudet, erottautuminen)

2. Kokeilevan yrityskulttuurin rakentaminen (organisaatiomuotoilu, muutosjohtaminen, uudistumista tukevan työilmapiirin ja mind set:n rakentaminen, learning by doing –ajattelu, viestintä, kokeileva kehittäminen työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisessä)

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat pk-yrityksiä, joiden yritysten toimialat voivat olla sekä palvelualalta että tuotannolliselta sektorilta. Tilaaja vastaa hankkeeseen mukaan tulevien yritysten kontaktoinnista ja kehittämistarpeiden kartoituksesta. Toteutettavien asiantuntijatöiden sisältö ja laajuus määritellään tapauskohtaisesti. Tilaisuuksien osalta joko tilaaja tai osallistuva yritys vastaa mahdollisista tila- ja tarjoilukustannuksista. Toimittaja vastaa asiantuntijatyön toteutuksesta ja siinä tarvittavista materiaaleista. Asiantuntijatyön toteutus tapahtuu Satakunnassa, Porin seudun alueella.

Hankittavat palvelut kohdentuvat ensisijaisesti Learn Fast –hankkeen toteutuksiin, mutta hankinnan kohteena olevia ja kilpailutuksen kautta valittavia asiantuntijapalveluita voidaan hyödyntää myös Prizztech Oy:n ja sen tytäryhtiöiden muussa toiminnassa ja projekteissa.

Hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Tarjouspyynnössä olevasta hankinnasta tehdään puitesopimukset valittavien toimittajien kanssa hankkeen toteutusajalle.

Osatarjoukset hyväksytään kohderyhmittäin.

Tarjous annettava viimeistään: 9.3.2017
Julkaistu: 22.2.2017
Arctrade-kasvuohjelma, Norjan ja Ruotsin markkinat
Porin kaupungin hankintapalvelut
HANKINNAN SISÄLTÖ:
Prizztech Oy:n toimeksiannosta pyydämme tarjoustanne asiantuntijatyöstä liittyen ArcTraDe-kasvuohjelman tavoitteiden toteuttamiseen yhdessä Prizztech Oy:n kanssa. Kohdemarkkinat ovat Norja ja Pohjois-Ruotsi. Työ toteutetaan Prizztech Oy:n ohjauksessa ja hankinta sisältää seuraavat osakokonaisuudet:

- Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen kohdemarkkinoilla, asiakasyritysten identifioiminen, kontaktien aikaansaaminen ja verkostoituminen potentiaalisissa asiakasyrityksissä, toimialajärjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja muissa organisaatioissa, jotka voivat edistää ArcTraDe-kasvuohjelman asiakasyritysten markkinoille pääsyä ja vientitavoitteiden saavuttamista.

- Tapaamisten valmistelu ja järjestäminen potentiaalisten asiakasyritysten ja muiden ArcTraDe-kasvuohjelman tavoitteiden toteutumista edistävien toimijoiden kanssa kohdemarkkinoilla.

- Osallistuminen suomalaisten ArcTraDe-kasvuohjelman asiakasyritysten asiakaslähtöisen tuote- ja palvelutarjonnan rakentamiseen, asiakastapaamisiin valmistautuminen ja esittelymateriaalin viimeistely yhdessä yritysten ja Prizztech Oy:n kanssa.

- Myynti- ja verkostoitumistapaamisiin osallistuminen Norjassa ja Ruotsissa yhdessä yritysten ja Prizztech Oy:n kanssa.

TYÖN LAAJUUS JA TOTEUTUS:
Työn kokonaislaajuus vuoden 2017 aikana on neljäkymmentä (40) asiantuntijapäivää. Työn yksityiskohtainen sisältö sovitaan työn edetessä Prizztech Oy:n kanssa etukäteen tarpeen mukaan kuukausittain. Arvio kuukausittaisesta työmäärästä on keskimäärin neljä asiantuntijapäivää kuukaudessa. Työ suoritetaan Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Suomessa tehtävä työ sisältää kohdemarkkinoilla toimivien asiakkaiden (yritykset, toimialajärjestöt, tutkimuslaitokset ja muut organisaatiot, jotka edistävät ArcTraDe-kasvuohjelman tavoitteiden toteutumista) identifioimisen, kontaktien ja tapaamisten valmistelun puhelimitse ja sähköpostia käyttäen. Lisäksi Suomessa tehtävä työ sisältää soveltuvin osin yhdessä Prizztech Oy:n kanssa tehtävää suomalaisten ArcTraDe-kasvuohjelman asiakasyritysten identifiointia, tapaamisten valmistelutyötä, tapaamisiin osallistumista ja kommunikaatiota asiakasyritysten kanssa.

Työ sisältää matkoja Norjaan ja Ruotsiin. Matkat ovat tyypillisesti kestoltaan 1-2 päivää. Matkat sovitaan etukäteen Prizztech Oy:n kanssa.

Asiantuntijatyö tulee suorittaa yhden nimetyn asiantuntijan toimesta. Työn yksityiskohtainen sisältö sovitaan työn edetessä Prizztech Oy:n kanssa etukäteen tarpeen mukaan kuukausittain. Asiantuntijan tulee ArcTraDe-kasvuohjelman tavoitteet huomioon ottaen tehdä työn kestäessä aktiivisesti ehdotuksia tulevasta työn sisällöstä. Alustava suunnitelma työn sisällöstä tulee olla tarjouksen liitteenä.

Hankinta toteutetaan hankkeen budjetin puitteissa.

Prizztech Oy pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjous. Tarjousvertailussa hylätään tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä mainittuja edellytyksiä

Tarjous annettava viimeistään: 28.3.2017
Julkaistu: 20.2.2017
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 8.3.2017
Julkaistu: 14.2.2017
Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tällä tarjouspyynnöllä hankitaan Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus Etelä-Savon TE-toimiston asiakkaille. Tarkempi kuvaus kilpailutettavasta koulutuksesta on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa (liite 1). Tarjoajaa pyydetään tutustumaan huolellisesti koulutuskuvaukseen ja kuvaukseen linkitettyyn toteutusmalliin.

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 23.3.2017
Julkaistu: 10.2.2017
Asbestikartoittajan koulutus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 27.2.2017
Julkaistu: 8.2.2017
Esimiesvalmennus
Naantalin kaupunki
Naantalin kaupunki pyytää Teitä antamaan tarjouksen esimiesvalmennuksesta sopimuskaudelle 2017.

Naantalin kaupunki toteuttaa kaikille esimiehille ja osalle asiantuntijoista valmennuksen, jossa pyritään vahvistamaan ja tukemaan esimiesten osaamista erilaisissa haasteellisissa tilanteissa sekä muutoksen johtamisessa. Näkemyksemme mukaan hyvällä esimiestyöllä on sekä arjen aherruksessa että muutoksen keskellä suuri ja ratkaiseva merkitys henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Haluamme johtaa ja toimia arvojemme mukaisesti: oikeudenmukaisesti, avoimesti, uudistumiskykyisesti, luottamuksella ja asiakaslähtöisesti.

Esimiesvalmennus rakentuu 5-7 puolen päivän valmennuksesta noin 20 esimiehen ryhmälle. Valmennettavien ryhmien määrä sovitaan puitesopimuksella.

Tarjouspyyntö sisältää yhden (1) vuoden optiomahdollisuuden yhteisestä erillisestä sopimuksesta. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään yksi (1) kuukausi ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianosaiselle.


Tarjous annettava viimeistään: 15.3.2017
Julkaistu: 7.2.2017
Henkilökohtaisen avustajan koulutus
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on työvoimakoulutuksena toteutettava henkilökohtaisen avustajan koulutus. Tavoitteena on tuottaa Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston (TE -toimiston) työnhakija-asiakkaiden käyttöön tarjottava henkilökohtaisen avustajan koulutus vuodelle 2017, jonka jälkeen mahdollinen optiokausi.

Hankinnan kohdetta koskeva yksilöity palvelukuvaus on esitetty liitteessä 1.

Tilaaja valitsee palvelun tuottajaksi yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ja koulutusajankohdat ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyjä koulutuksia tai hankkia vain osan. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 10.3.2017
Julkaistu: 3.2.2017
Vuosina 2017 - 2019 toteutettavaksi suunnittellut kotoutumiskoulutukset
Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus pyytää tarjouksia työvoimakoulutuksena toteutettavista kotoutumiskoulutuksista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavien kotoutumiskoulutusten sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa koulutuskuvauksissa, liite 1.

Tarjous annettava viimeistään: 15.3.2017
Julkaistu: 3.2.2017
Suunnittelun 3 D työkalut
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 9.3.2017
Julkaistu: 1.2.2017
Maanrakennus- ja infra-alan yhteishankintakoulutus
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston (TE -toimiston) työnantaja-asiakkaiden ja yritysten (myös yrittäjien) sekä työnhakijoiden käyttöön tarjottavat yhteishankintana toteutettavat työvoimakoulutukset. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä vuodelle 2017, jonka jälkeen mahdollinen optiokausi. Hankintaan sisältyvät ko. ajanjaksona alkavat yhteishankintakoulutukset koko kestoajaltaan. Hankinnan tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa yhteishankintakoulutuksina toteutettavien koulutusten toimeenpanoa ja edistää niiden markkinointia ja käyttöönottoa työvoiman rekrytointi- (RekryKoulutus), osaamisen kehittämis- (TäsmäKoulutus) ja sopeuttamistilanteissa (MuutosKoulutus). Näiden tuotteiden lisäksi yhteishankintakoulutusta voidaan toteuttaa myös yhdistämällä RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta vaihtovalmennuksena.

Hankinnan kohdetta koskeva yksilöity palvelukuvaus on esitetty liitteessä 1.

Hankinta toteutetaan puitejärjestelyllä, jonka perusteella solmitaan puitehankintasopimukset hyväksyttyjen tarjoajien kanssa. Puitejärjestelyyn hyväksytään kolme tarjoajaa, ellei hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän.

Valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jossa painoarvo on hinnalla. Laadulliset kriteerit on esitetty soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimuksissa ja laadunvarmistus tehdään myös työnantajakohtaisten yhteishankintakoulutusten aktivoituessa.

Tarjouksen hyväksyminen edellyttää, että tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Koulutuksen alkamisaikaa voidaan siirtää tai koulutus voidaan jättää kokonaan hankkimatta, ja tämä ei aiheuta maksuvelvollisuutta tilaajalle. Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Myöskään koulutuksen peruuntuminen (esim. soveltuvia hakijoita ei ole riittävästi) ei aiheuta maksuvelvollisuutta tilaajalle.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyjä koulutuksia tai hankkia vain osan. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa.

Hankintayksikön tarvearvioin pohjalta tätä hankintaa voidaan soveltaa myös kokonaan hankintayksikön (tai Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen ja Pohjois-Karjalan TE -toimiston hallinnoimien ESR -projektien tai EGR:n) rahoittaman työvoimakoulutuksen toteutukseen.

Tarjous annettava viimeistään: 28.2.2017
Julkaistu: 31.1.2017
Korjausrakentamisen täydennyskoulutus, Oulu
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta.

Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksilölle määräostovelvoitetta.

Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014 -2020 ESR -määrärahaa sekä EGR -määrärahaa.

Tarjous annettava viimeistään: 27.2.2017
Julkaistu: 31.1.2017
Rakennustuoteteollisuuden täydennyskoulutus, Ylivieska
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta.

Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksilölle määräostovelvoitetta.

Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014 -2020 ESR -määrärahaa sekä EGR -määrärahaa.

Tarjous annettava viimeistään: 28.2.2017
Julkaistu: 30.1.2017
Kuljetusalan yhteishankintakoulutus
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston (TE -toimiston) työnantaja-asiakkaiden ja yritysten (myös yrittäjien) sekä työnhakijoiden käyttöön tarjottavat yhteishankintana toteutettavat työvoimakoulutukset. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä vuodelle 2017, jonka jälkeen mahdollinen optiokausi. Hankintaa sisältyvät ko. ajanjaksona alkavat yhteishankintakoulutukset koko kestoajaltaan. Hankinnan tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa yhteishankintakoulutuksina toteutettavien koulutusten toimeenpanoa ja edistää niiden markkinointia ja käyttöönotto työvoiman rekrytointi- (RekryKoulutus), osaamisen kehittämis- (TäsmäKoulutus) ja sopeuttamistilanteissa (MuutosKoulutus). Näiden tuotteiden lisäksi yhteishankintakoulutusta voidaan toteuttaa myös yhdistämällä RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta vaihtovalmennuksena.

Hankinnan kohdetta koskeva yksilöity palvelukuvaus on esitetty liitteessä 1.

Hankinta toteutetaan puitejärjestelyllä, jonka perusteella solmitaan puitehankintasopimukset hyväksyttyjen tarjoajien kanssa. Puitejärjestelyyn hyväksytään kolme tarjoajaa, ellei hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän.

Valinta tehdään hinnan perusteella. Tarjouksen hyväksyminen edellyttää, että tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Koulutuksen alkamisaikaa voidaan siirtää tai koulutus voidaan jättää kokonaan hankkimatta, ja tämä ei aiheuta maksuvelvollisuutta tilaajalle. Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Myöskään koulutuksen peruuntuminen (esim. soveltuvia hakijoita ei ole riittävästi) ei aiheuta maksuvelvollisuutta tilaajalle.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyjä koulutuksia tai hankkia vain osan. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa.

Hankintayksikön tarvearvioin pohjalta tätä hankintaa voidaan soveltaa myös kokonaan hankintayksikön (tai Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen ja Pohjois-Karjalan TE -toimiston hallinnoimien ESR -projektien tai EGR:n) rahoittaman työvoimakoulutuksen toteutukseen.

Tarjous annettava viimeistään: 8.3.2017
Julkaistu: 23.1.2017
Asiakaspalvelun ja myynnin koulutus, Iisalmi
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.