Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Apteekin asiakastyön avaimet -kehittämisohjelma

Brik
Yhteenveto
2 päivää
Sopimuksen mukaan
   
Tilauskoulutus
Useita paikkakuntia
Koulutus

Apteekin asiakastyön avaimet -kehittämisohjelma

Kehitä apteekkisi asiakaspalvelua ja myyntiä

Nosta apteekkisi asia­kastyö uudelle aktii­vi­selle tasolle! Asia­kas­pal­velun ja myynnin kehit­tä­miseen suun­ni­tellun valmen­nus­oh­jelman tehokkuus perustuu kette­ryyteen ja yli 200 apteekin valmen­nuk­sissa testat­tuihin meto­deihin.

Oppien tuominen käytäntöön ja vapaa­kaupan myynnin kasvu varmis­tetaan jo valmen­nus­hankkeen aikana käytän­nön­lä­heisten tehtävien ja lähi­val­men­nus­päivän avulla.

Valmennukset hyödyt

 • Ymmärrät aktii­visen myynnin mahdol­li­suudet apteekin asian­tun­ti­jatyön osana
 • Saat myynnin ja palvelun johta­misen parhaat käytännöt ja johta­misen työkalut
 • Tunnistat oman johta­misesi vahvuudet ja kehi­tys­kohdat henki­lö­koh­taisen DiSC©-johta­juus­pro­fiilin avulla
 • Saat vinkkejä myyn­ti­kam­pan­joiden tavoit­teiden aset­ta­miseen ja asia­kas­pal­velun vuosi­kellon laati­miseen

Valmennuksen menetelmät

Valmen­nukset ovat vuoro­vai­kut­teisia ja osal­lis­tavia. Osal­lis­tujat ovat itse vastuussa siitä, mihin suuntaan ja millä tahdilla valmennus etenee. Valmentaja tuo mukanaan rakenteet, faktat ja eri näkö­kulmat, mutta valmen­nuksen keski­pis­teenä ovat aina osal­lis­tujat ja heidän tarpeensa.

Valmennuksen sisältö

 • Myynnin- ja palvelun johta­mis­val­mennus provii­so­reille(2 pv)
 • Henki­lö­koh­tainen DiSC©-johta­juus­pro­fiili (WOL)
 • Apteek­ki­myynnin ja asia­kas­pal­velun webi­naari henki­lös­tölle
 • Seuran­ta­päivä(t) aptee­kissa – henki­lö­koh­tainen sparraus
 • Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirja esimie­hille

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Apteekin asiakastyön avaimet -kehittämisohjelma, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Valmennus on suun­ni­teltu koko apteekin henki­lös­tölle ja palvelun ja myynnin kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neille apteekkien esimie­hille (apteekkari ja provii­sorit).

Aikataulu

Ohjelman sisältö on aina muokat­ta­vissa juuri teidän tarpei­denne mukaan. 

Ohjelman sisältö:

1.  Provii­so­ri­val­mennus

Ohjelma lähtee käyntiin sillä, että provii­sorit osal­lis­tuvat valmen­nukseen:

Myynnin- ja palvelun johta­mis­val­mennus provii­so­reille (2 pv)

2. Webi­naari koko henki­lös­tölle: Apteekin myynti ja asia­kas­palvelu

Webi­naarin teemat:

 • Asiakkaan maailma
 • Asiakkaan huomiointi
 • Resep­tia­siakkaan kohtaa­minen
 • Kassa­palvelu

Webi­naarin voi katsoa tallen­teena vapaa­va­lin­taisena ajan­kohtana. Webi­naari sisältää paljon käytännön esimerkkejä, jotka on helppo viedä arjen asia­kas­ti­lan­teisiin.

Väli­tehtävä: Omat vahvuudet ja kehi­tys­kohdat

3. Yhteinen tilaisuus: Apteek­ki­koh­tainen spar­raus­päivä

Ryhmäs­par­raukset (noin 1h/ ryhmä)

 • Webi­naarien parhaat käytännöt
 • Asia­kas­koh­taa­mis­mallit itse­hoi­dossa ja resep­ti­pal­ve­lussa
 • Mikä itseltäni sujuu?
 • Kehi­tys­kohtani

Asia­kastyön lähi­val­mennus

 • Toteu­tetaan aitojen asia­kas­ti­lan­teiden lomassa
 • Aktii­vi­suuden varmistus käytännön asia­kas­työssä
 • Henki­lö­koh­taista, kannus­tavaa palau­tetta jokai­selle!
 • Provii­sorit mukana valmen­tajan spar­raus­apuna – palau­te­kes­kus­te­lujen harjoit­telua

Esimiesten sparraus

 • Varmistus johta­misen työka­lujen tuomi­sesta käytäntöön
 • Tavoitteet ja vuosi­kello
 • Havain­noin­tiajat ja palaut­teenanto
 • Tehokkaat pala­ve­ri­käy­tännöt

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa asia­kas­pal­veluun, myyntiin ja niiden johta­miseen sekä apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach. Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä

Kustannukset

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Apteekin asiakastyön avaimet -kehittämisohjelma? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Apteekin asiakastyön avaimet -kehittämisohjelma täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: