Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Asiakasarvon tuottamisen taito – Tuote-esittelijästä arvomyyjäksi (etäkoulutus)

Brik
Yhteenveto
2 tuntia
   
Verkossa
Koulutus
 Arvomyynti (etäkoulutus)

Asiakasarvon tuottamisen taito – Tuote-esittelijästä arvomyyjäksi (etäkoulutus)

Mikä neuvoksi, kun perin­teiset korkea­pai­ne­myynnin tekniikat eivät enää toimi eikä pelkkä tuotteen ominai­suuksien esittely riitä? Kaupan nappaa nyt myyjä, joka onnistuu tuot­tamaan asiak­kaalle todel­lista arvoa. Osto­käyt­täy­ty­misen muutokset haas­tavat jokaisen myyjän päivit­tämään myyn­ti­tai­tojaan.

Arvo­myynti perustuu asiakkaan ja tämän todel­listen tarpeiden tunnis­ta­miseen. Lähes­ty­mistapa on hyvin erilainen, kuin mihin perin­teiset teho­myyn­ti­val­men­nukset perus­tuvat. Arvo­myyn­nissä myyjän psyko­lo­giset taidot, empa­tiakyky ja kuun­te­lu­taidot nousevat arvoon arvaa­mat­tomaan. Mitä asia­kas­arvon tuot­ta­minen tarkoittaa juuri sinun toimin­nassasi? Miten nostat asiak­kaasi aidosti myyn­tityön keskiöön? Miten siirryt myyn­ti­pro­sessin hiomi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen? Koke­neiden valmen­tajien vetämä koulu­tuk­semme tarjoaa selkeitä vastauksia vaikeisiin kysy­myksiin.

Koulu­tuk­semme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja käytän­nön­lä­hei­syy­destään. Runsaat harjoitteet ja itsear­vioin­ti­teh­tävät auttavat oival­tamaan asia­kas­läh­töisen arvo­myynnin salai­suudet. Koulu­tuk­semme auttaa sinua myös ottamaan oival­lukset ja uudet ideat konkreet­ti­sesti käyttöön omassa myyn­ti­työssäsi.

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Aiheeseen liittyvä kirja.

Hyödyt osallistujille

 • Opit ymmär­tämään arvo­myynnin peri­aatteet ja sovel­tamaan niitä omassa työssäsi
 • Opit aset­tamaan asiakkaan keskiöön ja löydät uusia tapoja asia­kas­arvon tunnis­ta­miseen
 • Vahvistat aktii­visen kuun­telun taitojasi ja opit ymmär­tämään asiak­kaitasi entistä syväl­li­semmin
 • Osaat laatia ja myydä ratkaisun, joka täyttää asiakkaan todel­liset tarpeet
 • Opit tunnis­tamaan ja hyödyn­tämään tehok­kaasti tilanteet, joissa asiakkaan ostoikkuna on auki
 • Opit tuot­tamaan asiak­kaallesi enemmän arvoa ja saavutat entistä parempia myyn­ti­tu­loksia.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Asiakasarvon tuottamisen taito – Tuote-esittelijästä arvomyyjäksi (etäkoulutus), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Valmen­nuk­semme sopii niin nouse­ville lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­kon­ka­reil­lekin. Etäval­men­nuk­semme tarjoaa mahdol­li­suuden oppi­miseen silloin kun sinulle sopii parhaiten. Työkirja ja erilaiset tehtävät ja harjoi­tukset auttavat syven­tämään omaa asia­kas­ym­mär­rystä ja omien toimin­ta­ta­pojen tarkas­telua.

Aikataulu

Live-webi­naarin ajan­kohta on 9.6.2020, klo 09.30-11.30.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa asia­kas­pal­veluun, myyntiin ja niiden johta­miseen sekä apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach. Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan sekä aiheeseen liit­tyvän kirjan posti­tettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Asiakasarvon tuottamisen taito – Tuote-esittelijästä arvomyyjäksi (etäkoulutus)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Asiakasarvon tuottamisen taito – Tuote-esittelijästä arvomyyjäksi (etäkoulutus) täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: