Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Haaveiletko arvostetun Aalto MBA for Executives -ohjelman suorittamisesta? Hae MBA-stipendiä 13.6. mennessä!💎

Asiantuntijan myyntivalmennus

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
24.8.2021

Helsinki
790 EUR
27.10.2021

Helsinki
790 EUR
16.12.2021

Suomi
Pyydä tarjousta

Asiantuntijan myyntivalmennus

Myyntivalmennus asiantuntijatyön tueksi

Koulu­tuk­sessa pohditaan syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä. Koulutuksessa pohditaan asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä sekä osta­misen että myyn­ti­kes­kus­te­luiden näkö­kul­mista.

Pien­ryh­mä­val­men­nus antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Koulutuksen hyödyt

 • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
 • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
 • Tunnistat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin eri vaiheet
 • Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa ja opit käymään tulok­sel­lisia myyn­ti­kes­kus­teluja
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myyn­ti­työssä
 • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.

Aikataulu

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Millainen on hyvä asian­tuntija-myyjä?

 • Arvo­myynnin peri­aatteet
 • Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
 • Ostajan näkö­kulman ymmär­tä­minen
 • Palve­luiden myynnin erityis­piirteet

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen itsear­vioin­ti­tehtävä

10:00 Tauko

10:15 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet

 • Myyn­tityön suun­nittelu
 • Asia­kas­lu­pauksen määrit­tä­minen
 • Asia­kas­kon­taktien luominen
 • Tehokas pitchaus – ensim­mäiset tärkeät minuutit
 • Asiakkaan luot­ta­muksen voit­ta­minen
 • Kysy­mys­tek­niikat ja aktii­vinen kuuntelu

  12:00 Lounas

  13:00 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet jatkuu…

  • Ratkaisun tuot­ta­minen ja tarjouksen laati­minen
  • Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
  • Vasta­väit­teiden käsittely ja muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
  • Hinnoittelu, hinnan myyminen ja kaupan klousaus
  • Palvelun tuot­ta­minen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syyden varmis­ta­minen
  • Asia­kas­suhteen jatku­vuuden turvaa­minen

  14:15 Kahvi

  14:30 Oman myyn­ti­osaa­misen hiominen

  • Itse­luot­tamus myyn­ti­työssä
  • Oman osaa­misen kiteyt­tä­minen
  • Miten asiakas suhtautuu asian­tun­tijaan?
  • Oman osaa­misen vakuuttava myyminen
  • Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

  16:00 Koulutus päättyy

  Koulutuspaikka

  Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

  Kouluttaja

  Jari Salminen

  Jari on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

  Kustannukset

  Koulutuksen hinta on 790 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

  Ota yhteyttä

  Haluatko tietää lisää koulutuksesta Asiantuntijan myyntivalmennus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

  Brik sosiaalisessa mediassa

  Brik

  Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

  Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


  Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

  Yhteystiedot

  Brik

  Metsänneidonkuja 4
  02130 Espoo

   Näytä puhelinnumero
  www.brik.fi


  Arvioinnit

  Keskiarvo: 4,5

  Perustuu 4 arviointiin

  Koulutukseen osallistunut
  Tiivis paketti asiaa, sopivasti tehtäviä ja keskustelua aiheesta, asiantunteva kouluttaja, hyvät kurssimateriaalit ja koulutustilat.
  Koulutukseen osallistunut
  Osallistuja
  Koin koulutuksen hyödyllisenä ja sain siitä uusia ideoita ja motivaatiota muutama kuukausi sitten alkaneeseen myyjän uraani. Kouluttaja Maisa oli innostava ja selkeä koulutuksessaan!
  Arvioinnit
  Arvioinnit
  (4,5)
  Perustuu 4 arviointiin
  Näytä koulutuksen arvioinnit
  Arvioinnit kouluttajasta
  (4,5)
  Perustuu 96 arviointiin
  Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
  Ota yhteyttä

  Saadaksesi lisätietoa aiheesta Asiantuntijan myyntivalmennus täytä seuraavat tiedot: