Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Asiantuntijan myyntivalmennus (etäkoulutus)

Brik
Yhteenveto
2 tuntia
590 EUR + alv 24 %
Koulutus
Verkossa
Alkavat koulutukset
Verkossa
590 EUR
26.8.2020

Verkossa
590 EUR
6.10.2020
Asiantuntijan myyntivalmennus (etäkoulutus)

Asiantuntijan myyntivalmennus (etäkoulutus)

Usein asian­tun­ti­joiden suurim­masta vahvuu­desta, subs­tans­sio­saa­mi­sesta voi tulla suden­kuoppa myyn­ti­ti­lan­teissa. Tämän päivän huip­pu­myyjä tarvitsee tuote­tie­touden oheen vankkaa osaa­mista arvo­myynnin taidoista ja erilai­sista kaupanteon teknii­koista.

Valmen­nuk­sessa pohditaan syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä. Valmennuksessa käydään tarkasti ja käytän­nön­lä­hei­sesti läpi kaikki myyn­ti­kes­kus­telun vaiheet aina uusasia­kas­han­kin­nasta kaupan taitavaan päätökseen.

Etäkoulutuksen sisältö

 • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Aiheeseen liittyvä kirja.

Hyödyt osallistujille

 • Opit ymmär­tämään arvo­myynnin peri­aatteet ja sovel­tamaan niitä omassa työssäsi.
 • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta.
 • Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa.
 • Opit arvo­myynnin perusteet ja hyödyn­tämään niitä asia­kas­koh­taa­mi­sissasi.
 • Opit käymään tavoit­teel­lisia ja onnis­tu­neita myyn­ti­kes­kus­te­luita.
 • Saat paljon käytännön vinkkejä taitavaan kartoi­tukseen ja kaupan päätökseen!

Kohderyhmä

Valmennus sopii hyvin niin koke­neille asian­tun­ti­joille, kuin myyn­ti­työssään vasta alka­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Tärkeimpänä vaati­muksena tahto kehittyä parem­maksi myyjäksi ja tuloksen teki­jäksi.

Aikataulu

Live-webi­naarien ajan­kohdat:

26.8.2020 klo 09.30-11.30

06.10.2020 klo 09.30-11.30

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Maisa Durchman.

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa asia­kas­pal­veluun, myyntiin ja niiden johta­miseen sekä apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach. Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan sekä aiheeseen liit­tyvän kirjan posti­tettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Asiantuntijan myyntivalmennus (etäkoulutus)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Asiantuntijan myyntivalmennus (etäkoulutus) täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: