Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Haaveiletko arvostetun Aalto MBA for Executives -ohjelman suorittamisesta? Hae MBA-stipendiä 13.6. mennessä!💎

Esimiehen taloustaidot käytännössä

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 490 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
1 490 EUR
19.8.2021

Helsinki
1 490 EUR
4.10.2021

Helsinki
1 490 EUR
24.11.2021

Suomi
Pyydä tarjousta

Esimiehen taloustaidot käytännössä

Esimiehen taloustaidot päivittäisen päätöksenteon tukena

Koulutus on suun­ni­teltu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujille

 • Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
 • Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
 • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
 • Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
 • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Aikataulu

Päivä 1.

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

9.15 Mitä esimiehen tulee tietää yritys­ta­lou­desta?

 • Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
 • Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
 • Esimiehen vastuu talou­den­pi­dosta
 • Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi

 • Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
 • Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
 • Osabud­jetit
 • Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
 • Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

12.00 Lounas

13.00 Inves­toin­ti­las­kelmat

 • Inves­tointien suun­nittelu
 • Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
 • Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
 • Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

14.15 Kahvi

14.30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet

 • Oma ja vieras pääoma
 • Tulo­ra­hoitus
 • Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
 • Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

16.00 Koulu­tus­päivä päättyy

Päivä 2.

8.30 Aamiainen

09.00 Tulos­las­kelma

 • Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
 • Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
 • Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Kate­tuot­to­las­kelmat

Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

10.30 Tauko

10.45 Tase

 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
 • Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

12.00 Lounas

13.00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys

 • Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
 • Kolme kassa­virtaa
 • Mitä kassa­virrat kertovat
 • Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
 • Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

14.30 Kahvi

14.45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen

 • Sijoi­tetun pääoman tuotto
 • Erilaiset kier­to­no­peudet
 • Henki­löstön tuot­tavuus

Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

15.15 Loppu­kes­kustelu

15.30 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jari Salminen.

Jari on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1490 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Uuden esimiehen -kirjan, aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Esimiehen taloustaidot käytännössä? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,6

Perustuu 13 arviointiin

Mira Jantunen
Hyvä tiivis paketti. Sai hyvin työkaluja arkeen mukaan. Kouluttajan esitys maanläheinen ja selkeä. Hyvien konkreettisien esimerkkien kautta avattiin laskentaa, tulosta ja tasetta.
Osallistuja
Koulutuksen sisältö vastasi odotuksia, ja oli itseasiassa enemmänkin. Koen että sain hyvän kokonaiskäsityksen asioista, ja paljon hyviä eväitä omaan työskentelyyni. Oikein miellyttävä kouluttaja!
Koulutukseen osallistunut
Asiat käytiin läpi selkeästi, kiireettömästi ja ammattitaidolla. Kiitos kouluttaja Jari Salmiselle!
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,6)
Perustuu 13 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 96 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Esimiehen taloustaidot käytännössä täytä seuraavat tiedot: