Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
29.9.2020

Helsinki
790 EUR
11.11.2020
Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (etäkoulutus)

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Koulu­tuk­ses­sa käydään läpi keinoja, joiden avulla esimies voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Koulutus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti. Koulutuksessa käsit­ellään alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta myös pohtien erilaisia tapoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Hyödyt osallistujille

 • Opit tuntemaan esimiehen johta­mi­soi­keuden ja juri­diset mahdol­li­suudet puuttua heikkoon työsuo­ri­tukseen
 • Tunnet ratkai­su­kes­keisiä ­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden ratkai­se­mi­seksi
 • Osaat haastaa työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta tulok­sestaan ja omasta kehi­tyk­sestään
 • Uskallat puuttua ja osaat antaa palau­tetta vaikut­ta­vasti
 • Osaat arvioida, ovatko omien avain­hen­ki­löidesi onnis­tu­misen edel­ly­tyksen kunnossa
 • Osaat ratkaista haas­tavia esimies­ti­lan­teita entistä paremmin ja kääntää alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Aikataulu

8:30 Aamupala

9:00 Mitä alisuo­riu­tu­minen tarkoittaa ja miten siihen voi puuttua?

 • Esimiehen työn­johto-oikeus ja sen rajoi­tukset
 • Itseoh­jau­tuvan asian­tun­tijan illuusio
 • Mihin työn­te­kijän vastuu kohdistuu?
 • Mistä tulos syntyy?

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johta­misote ja ratkai­su­kes­keinen johta­mis­tyyli

 • Rohkeus puuttua
 • Alisuo­riu­tu­misen syiden tunnis­ta­minen
 • Esimiehen rooli alisuo­riu­tu­misen muut­ta­mi­sessa onnis­tu­mi­seksi
 • Työn­te­kijän haas­ta­minen vastuun kanta­miseen
 • Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

11:15 Moti­vaatio ja työn palkit­se­vuuden eri ulot­tu­vuudet

 • Psyko­lo­gisen sopi­muksen käsite
 • Mikä asian­tun­tijaa motivoi? Onko kyse pelkästään rahasta?
 • Ammat­tiylpeys ja työn palkit­sevuus
 • Menes­tyksen itseään vahvistava vaikutus
 • Itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen
 • Onko ongelma osaa­mi­sessa?

12:00 Lounas

13:00 Case 1: Asian­tun­tijan alisuo­riu­tu­minen

 • Rohkeus puuttua ongelmiin
 • Puheeksi otta­minen ja pinta­puheen torjunta
 • Työkyvyn arviointi asian­tun­ti­ja­työssä
 • Ratkai­su­kes­keinen johta­mis­malli alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teissa
 • Asian­tun­tijan ener­gi­sointi ja itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen
 • Sopimus, seuranta ja onnis­tu­misen tuke­minen

14:15 Tauko

14:30 Case 2: Asen­neon­gelmat ja leipiin­ty­minen

 • Asen­teiden näky­väksi teke­minen ja väärien oletusten muut­ta­minen
 • Puheeksi otta­minen ja pinta­puheen torjunta
 • Muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
 • Ratkai­su­kes­keinen johta­mis­malli alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teissa
 • Sopimus, seuranta ja onnis­tu­misen tuke­minen
 • Milloin on aika sanoa hyvästi?

15.30 Yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jari Salminen.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Johtaako teillä moni vai muutama

Johtaminen on kaikkea mikä vie eteenpäin kohti yhteisiä tavoitteita. Tarvitaan suunta, innostusta ja tuloksellisuutta. Miten esihenkilö saa tiimit mukaan johtamistyöhön?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: