Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Myyntikeskustelut kuntoon!

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
2.6.2021

Suomi
790 EUR
Pyydä tarjousta
Myyntikeskustelut kuntoon! / Brik

Myyntikeskustelut kuntoon!

Hio myyn­ti­kes­kus­telusi huip­puunsa ja hae lisä­potkua myyn­ti­työhösi tehok­kaasta valmen­nuk­ses­tamme! Onnis­tunut myyn­ti­kes­kustelu on monen osate­kijän summa, jossa ei ole varaa jättää huomiotta pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa.

Klousaamaan ei pääse ilman ymmär­rystä asiakkaan tarpeista. Tarpeista ei ole tietoa, ilman taitavaa keskus­te­lu­tek­niikkaa, eikä keskus­te­lulle ole perustaa ilman taitoa viestiä luot­ta­musta ja mielen­kiintoa.

Valmen­nuksen aikana osal­lis­tujat raken­tavat itselleen erilai­sissa myyn­ti­ti­lan­teissa tehok­kaasti toimivan myyn­ti­kes­kus­te­lu­rungon, jota hyödyn­tä­mällä myyn­ti­tu­lokset ovat taattuja. Valmen­nuk­sessa käsit­te­lemme myyn­ti­työtä käytän­nön­lä­hei­sesti ja posi­tii­vi­sella otteella.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa myyn­ti­kes­kus­te­luissa
 • Rakennat käytännön myyn­ti­ti­lan­teissa toimivat keskus­te­lu­rungot
 • Ymmärrät kuun­telun merki­tyksen yhtenä myyjän tärkeimpänä taitona
 • Opit tehokkaat kaupan klousaus­tek­niikat
 • Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asiakas- ja myyn­ti­työhösi!

Kohderyhmä

Valmennus on suun­ni­teltu sekä kaikille myyn­tiu­ransa alussa oleville myyn­ti­lu­pauk­sille että jo koke­neim­mille myyn­ti­kon­ka­reille, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen myyn­ti­työhön. Oli myyntisi sitten b2b tai b2c, on tämä valmennus vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, tulok­sek­kaampaa myyn­ti­työtä.

Aikataulu

8:30 Aamupala

9:00 Huip­pu­myyjän ominai­suudet

 • Myyn­tityön ylei­simmät harha­kä­si­tykset ja huip­pu­myyjän omai­nai­suudet
 • Omien myyn­ti­tai­tojen pika­testi – omat kehi­tys­kohtani
 • Onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen avaimet
 • Luot­tamus myyn­tityön ytimessä

10:15 Tauko

10:30 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen

 • Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
 • Kysy­mys­tek­niikka ja kuun­telun taito
 • Yhteenveto ja ensim­mäinen kyllä!
 • Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät

12:00 Lounas

13:00 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen jatkuu

 • Ratkaisun helppous ja asiakkaan osto­mo­ti­vaat­torit
 • ”Palataan asiaan” ja muiden vasta­väit­teiden taklaa­minen
 • Kaupan päätöksen monet keinot
 • Arvoa kaupan jälkeen

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Vies­tinnän moni­naisuus ja moni­ka­na­vainen myyn­tityö

 • Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­ti­kes­kus­te­luissa
 • Puhe­lin­vies­tin­nässä vuoro­vai­ku­tus­taidot koros­tuvat
 • Mitä viestit ja mitä haluaisit viestiä
 • Sähkö­postin käyttö myyn­nissä

15:00 Myyn­ti­kammon taklaa­minen

 • Henki­lö­koh­tainen myyn­ti­kammoni
 • Keinot myyn­ti­kammon taklaa­miseen
 • Päivän yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank Unio­ninkatu 20 00130 Helsinki

Kouluttaja

Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa asia­kas­pal­veluun, myyntiin ja niiden johta­miseen sekä apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach. Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Myyntikeskustelut kuntoon!? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Myyntikeskustelut kuntoon! täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: