Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Myyntityön perusteet

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 490 EUR + alv 24 %
9.6.2020 09:00
   
Helsinki
Avoin koulutus

Myyntityön perusteet

myyntityön-perusteet-brik

Hae lisäpotkua myynti- ja asiakastyöhön

Hio asia­kas­taitosi huip­puunsa ja hae lisä­potkua myyn­ti­työhösi tehok­kaasta valmen­nuk­ses­ta! Koulutuksessa perehdytään asiakkaan osto­käyt­täy­ty­miseen vaikut­taviin teki­jöihin ja itselle ominaisiin käyt­täy­ty­mis­mal­leihin asiakas- ja vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa.

Kahden päivän aikana osal­lis­tujat raken­tavat itselleen erilai­sissa myyn­ti­ti­lan­teissa tehok­kaasti toimivan myyn­ti­kes­kus­te­lu­rungon, jota hyödyn­tä­mällä myyn­ti­tu­lokset ovat taattuja. Valmen­nuk­sessa käsit­ellään moni­ka­na­vaista myyn­ti­työtä käytän­nön­lä­hei­sesti ja posi­tii­vi­sella otteella.

Koulutuksen hyödyt

 • Ymmärrät asiakkaan käyt­täy­ty­mistä erilai­sissa osto­ti­lan­teissa
 • Tiedostat oman roolisi asia­kas­ko­ke­muksen ja tuloksen teke­mi­sessä
 • Rakennat käytännön myyn­ti­ti­lan­teissa toimivat keskus­te­lu­rungot
 • Pääset vahvis­tamaan itsellesi ominaisia vuoro­vai­ku­tus­malleja ja tunnistat tärkeimmät kehi­tys­kohtasi DiSC® -profiilisi avulla
 • Saat rohkeutta ja varmuutta päivit­täiseen asiakas- ja myyn­ti­työhösi

Kohderyhmä

Valmennus on suun­ni­teltu sekä kaikille myyn­tiu­ransa alussa oleville myyn­ti­lu­pauk­sille että jo koke­neim­mille myyn­ti­kon­ka­reille, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen myyn­ti­työhön. Oli myyntisi sitten b2b tai b2c, on tämä valmen­nus­ko­ko­naisuus vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, tulok­sek­kaampaa myyn­ti­työtä.

Aikataulu

Koulutuspäivien sisältö

1. päivä

8:30 Aamupala

9:00 Millainen on hyvä myyjä?

 • Myyn­tityön ylei­simmät harha­kä­si­tykset
 • Myyn­tityön todel­lisuus
 • Huip­pu­myyjän ominai­suuksia
 • Omat tärkeimmät kehi­tys­kohtani myyjänä

10:15 Tauko

10:30 Palve­lu­ko­kemus ja asiakkaan maailma

 • Asia­kas­ko­kemus ja siihen vaikut­tavat tekijät
 • Asia­kas­ko­ke­muksen tasot
 • Ostajan maailma
 • Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät

12:00 Lounas

13:00 DiSC® -profiilit

 • DiSC -viite­kehys
 • Itselleni ominainen tapa toimia
 • Omat moti­vaat­torit ja stres­si­te­kijät
 • Oman toimintani mukaut­ta­minen ympä­ris­tööni

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Myyn­ti­kammon taklaa­minen

 • Henki­lö­koh­tainen myyn­ti­kammoni
 • Keinot myyn­ti­kammon taklaa­miseen
 • Päivän yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

2. päivä

8:30 Aamupala

9:00 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen

 • Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
 • Kartoitus myyjän tärkein työkalu
 • Kysy­mys­tek­niikka
 • Kuun­telun taito

10:15 Tauko

10:30 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen jatkuu

 • Yhteenveto asia­kas­kes­kus­te­luissa
 • Ratkaisun helppous ja asiakkaan osto­mo­ti­vaat­torit
 • Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
 • Kaupan päätöksen monet keinot

12:00 Lounas

13:00 Vies­tinnän moni­naisuus ja moni­ka­na­vainen myyn­tityö

 • Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­ti­kes­kus­te­luissa
 • Puhe­lin­vies­tin­nässä vuoro­vai­ku­tus­taidot koros­tuvat
 • Mitä viestit ja mitä haluaisit viestiä?
 • Sähkö­postin käyttö myyn­nissä

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet

 • Miksi asiakas reklamoi?
 • Rekla­moi­vasta asiak­kaasta asia­kas­us­kol­li­suuteen

15:30 Valmen­nuksen yhteenveto ja käytäntöön vietävät asiat

16:00 Valmennus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Kouluttaja

Maisa Durchman

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 1490 eur/​​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, henki­lö­koh­taisen DiSC® -profiilin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Myyntityön perusteet? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 59 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Myyntityön perusteet täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Motivoiva ja valmentava esimies 3.3.

Jokainen työntekijä pitää 100 kertaa enemmän omasta ideastaan kuin pomonsa parhaimmastakaan. Miten hyödynnän tämän? Varaa nyt paikkasi valmennuksesta.