Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Onnistu haastavissa asiakastilanteissa

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Pyydä tarjousta
   
Tilauskoulutus
Useita paikkakuntia
Koulutus
Onnistu haastavissa asiakastilanteissa / Brik

Onnistu haastavissa asiakastilanteissa

Koulu­tuk­semme auttaa kohtaamaan haas­tavat asia­kas­ti­lanteet ammat­ti­mai­sesti ja asia­kas­ko­ke­musta posi­tii­vi­sesti vahvistaen. Koulu­tuk­sessa käymme läpi ihmisten erilai­suutta konflik­ti­ti­lan­teissa, raken­namme toimivaa runkoa asia­kas­koh­taa­misiin ja annamme käytän­nön­lä­heisiä vinkkejä omassa työssä jaksa­miseen sekä posi­tii­visen asia­kas­ko­ke­muksen vahvis­ta­miseen. Tule mukaan ja erotu posi­tii­vi­sesti kilpai­li­joistasi myös haas­ta­vissa asia­kas­ti­lan­teissa!

Hyödyt osallistujille

 • Osaat valmis­tautua ennakkoon vaikeiden asia­kas­ti­lan­teiden varalle
 • Opit tunnis­tamaan erilaisia käyt­täy­ty­mis­tyylejä ja mukaut­tamaan omaa käyt­täy­ty­mistäsi asiakkaan mukai­sesti
 • Saat toimivat mallit ratkai­su­kes­keisen asia­kas­kes­kus­telun ohjaa­miseen ja kiih­tyneen asiakkaan rauhoit­ta­miseen
 • Opit kään­tämään haas­tavat asia­kas­ti­lanteet asia­kas­us­kol­li­suutta vahvis­ta­viksi kohtaa­mi­siksi Hallitset paremmin omaa ener­gian­käyt­töäsi ja työteh­tä­vistä palau­tu­mistasi.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Onnistu haastavissa asiakastilanteissa, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­työtä teke­ville henki­löille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

9.00 Asia­kas­pal­velun keskeiset elementit

 • Omien asia­kas­pal­ve­lu­tai­tojen testaus
 • Mitä on laatu asia­kas­työssä
 • Asia­kas­ko­kemus ja asia­kas­lupaus
 • Rekla­moin­nista odotukset ylit­tävään palve­lu­ko­ke­mukseen

10.15 Tauko

10.30 Vuoro­vai­kutus ja vies­tintä haas­ta­vissa asia­kas­ti­lan­teissa

 • Erilai­suuden rasite ja rikkaus
 • Ihmisten käyt­täy­tymis- ja vuoro­vai­ku­tus­mallit
 • Puhe­tyyli, vaiku­telma ja oman tyylin mukaut­ta­minen
 • Puhe­lin­vies­tin­nässä huomioi­tavaa – kun asiakas huutaa

12.00 Lounas

13.00 Haas­tavan asia­kas­pal­ve­lu­ti­lanteen johta­minen

 • Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet
 • Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
 • Hankalat tilanteet ja uhkauksiin reagointi
 • Rakentava konflik­tointi

14.15 Kahvi­tauko

14.30 Oman toimin­ta­kyvyn ylläpito

 • Tunteiden tunnis­ta­minen ja hallinta
 • Kiirei­ly­testi ja kuor­mi­tuksen katkaisu
 • Palau­tu­misen oppi­minen

15.45 Päivän yhteenveto

16.00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank Unio­ninkatu 20 00130 Helsinki

Kouluttaja

Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa asia­kas­pal­veluun, myyntiin ja niiden johta­miseen sekä apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach. Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Onnistu haastavissa asiakastilanteissa? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Onnistu haastavissa asiakastilanteissa täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: