Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Osaamisen kehittäminen

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
23.4.2021

Suomi
Pyydä tarjousta

Osaamisen kehittäminen

Vahvista oppivaa organisaatiokulttuuria

Koulu­tuk­sessa käydään läpi, miten orga­ni­saa­tiota ja yksi­löitä voidaan kehittää entistä kette­rämmin. Mitä panos­ta­minen uuden oppi­miseen ja jatkuvan osaa­misen kehit­tä­miseen tarkoittaa? Koulu­tuk­sessa tutustut erilaisiin osaa­misen kehit­tä­misen käytän­töihin, joilla vahvistat oppivaa orga­ni­saa­tio­kult­tuuria, ja luot innos­tavaa tunnelmaa työyh­tei­söönne.

Koulutuksen tavoitteet

 • Tunnistat ajan­koh­taiset haasteet ja vaati­mukset osaa­misen kehit­tä­mi­selle
 • Tunnistat ihmisen oppi­misen edel­ly­tykset, ja miten ne voidaan ottaa huomioon henki­löstön kehit­tä­mi­sessä
 • Osaat kannustaa ja moti­voida työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen
 • Tunnistat, mitä oppi­miseen kannus­tavan kult­tuurin vahvis­ta­minen vaatii johta­mi­selta ja esimies­työltä
 • Saat käytännön vinkkejä dynaa­misen orga­ni­saa­tio­kult­tuurin raken­ta­miseen

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Esimie­hille ja henki­löstön kehit­tä­misen ammat­ti­lai­sille.

Aikataulu

8:30 Aamiainen

9:00 Osaa­misen kehit­tä­misen tavoitteet

 • Työelämän trendit ja niiden vaikutus osaa­miseen
 • Mitä työelä­mä­taitoja jokaisen kannat­taisi kehittää?
 • Ylei­simmät oppi­misen esteet orga­ni­saa­tioissa

10:15 Tauko

10:30 Osaa­misen johta­minen esimies­ta­solla

 • Minkä­lainen johta­minen tukee oppi­mista?
 • Miten järjestää aikaa kehit­ty­mi­selle?
 • Miten kaivaa esiin tiimien ja yksi­löiden poten­tiaali?

12:00 Lounas

13:00 Työn­te­kijän näkö­kulma osaa­misen kehit­tä­miseen

 • Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen
 • Työn­te­kijän vastuu omaa kehit­ty­mistä kohtaan
 • Mitä toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen vaatii yksi­löltä?

14:15 Tauko

14:30 Kehit­ty­miseen kannus­tavan kult­tuurin raken­ta­minen

 • Kollek­tii­vinen älykkyys ja verkos­tojen hyödyn­tä­minen
 • Henki­löstön osal­lis­ta­minen kehit­tä­miseen
 • Käytännön toimin­ta­tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen
 • Dynaa­minen oppi­mis­kult­tuuri

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Annina Eklund.

Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Kustannukset

Koulu­tuksen hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden työn­te­kijän pereh­dytys -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Osaamisen kehittäminen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,7

Perustuu 3 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
(4)
Vaikka koulutus onkin suunnattu pitkälti esimiestyöhön, antoi se tietoa myös muille osaamisen kehittämiseksi.
Koulutukseen osallistunut
(5)
Koulutus oli mukavan vuorovaikutteinen ja vastasi hyvin tarpeisiin.
Charlotte Wägar
(5)
Kokonaisuudessa loistavasti järjestetty ja uusia ajatuksia herättävä koulutustilaisuus. Kiitos Anniina Eklund & Brik!
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,7)
Perustuu 3 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Osaamisen kehittäminen täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: