Palkitse ja sitouta tehokkaasti

Brik
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24%
Koulutus
Espoo, Useita paikkakuntia, Verkossa

Alkavat koulutukset
Espoo
890 EUR
30.5.2023

Suomi
Pyydä tarjousta

Verkossa
890 EUR
30.5.2023
Ihmiset hymyilevät ja kaksi miestä kättelevät.

Palkitse ja sitouta tehokkaasti

Tiesitkö, että moni palkitsemisjärjestelmä on käytännössä turha, koska sitä ei ole sidottu organisaation tavoitteisiin? Samalla se tulee hyvin kalliiksi. Vaikuttavampaan palkitsemiseen tähtäävässä koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia käytännössä toimi­viksi tode­tuista keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun sekä kuulevat lähes­ty­mis­ta­voista, jotka haastavat palkit­se­misen perinteiset keinot.

Hyödyt osallistujille

 • Saat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
 • Ymmärrät, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
 • Osaat kehittää ja haastaa oman orga­ni­saa­tiosi palkit­se­misen keinoja
 • Ymmärrät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
 • Osaat soveltaa palkit­se­misen teoriaa käytäntöön

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esihenkilöille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.

Aikataulu

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Päivän alustus, esit­täy­ty­mis­kierros

09:30 Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen

 • Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
 • Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
 • Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset

10:30 Tauko

10:45 Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?

 • Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
 • Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
 • Status, valta, raha ja luot­tamus
 • Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
 • Palkit­se­minen ja yhteistyö

12:00 Lounas

13:00 Uusia näkö­kulmia tehok­kaaseen palkit­se­miseen

 • Käytännön koke­muksia toimi­vista palkit­se­mis­jär­jes­tel­mistä
 • Katsaus palkit­se­misen tieteeseen
 • Moti­vaatio ja palkit­se­minen
 • Bonus­jär­jes­telmät

14:15 Kahvi

14:30 Sisäisen moti­vaation tuke­minen

 • Rahal­lisen palkit­se­misen vaih­toehdot
 • Sisäisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden tuke­minen

15:30 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Innopoli 3, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Tommi Lindholm.

Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä. Erityisosaamisalueet:

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Palkitse ja sitouta tehokkaasti? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik on vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja!

Erityisosaamisemme muodostuu ajattelun konkreettisesta ja käytännönläheisestä haastamisesta fasilitointitekniikoiden avulla. Haastamisemme pohjautuu suoma- laisen työelämän haasteiden syvälliseen ja ajantasaiseen ymmärrykseen sekä vankkaan kokemukseen ihmislähtöisen johtamisen kehittämisestä. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 7000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Vaisalantie 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi

Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 1 arviointiin

Aira Savanainen

Luennoitsija on hyvä. Selkeäsanainen ja asiantunteva. Paljon mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä asioita tuli esiin.

Arvioinnit
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 1 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 144 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Palkitse ja sitouta tehokkaasti täytä seuraavat tiedot: