Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Projektien hallinta ja johtaminen

Brik
Yhteenveto
2 päivää
   
Helsinki
Avoin koulutus

Projektien hallinta ja johtaminen

 Projektien hallinta ja johtaminen

Menesty projektien johtamisessa

Koulutus antaa käytän­nön­lä­heiset ja ajan­koh­taiset työkalut projektien hallintaan ja johta­miseen. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin johtaa projekteja, joista sinun on mahdol­lista poimia ne toimin­ta­tavat, jotka tukevat juuri sinua ja projek­ti­tii­miäsi tavoit­tei­denne saavut­ta­mi­sessa. Saat koko­nais­kuvan siitä, mitä projektin johta­minen vaatii, ja miten voit kehittää omaa vaikut­ta­vuuttasi johtajana.

Osallistujat perehdytetään laaja-alaisesti projektien suunnitteluun ja johtamiseen. 

Koulutuksen hyödyt

 • Koulutuksen käytäsi opit tehos­tamaan projek­ti­työs­ken­te­lyäsi
 • Opit laatimaan projek­ti­suun­ni­telman
 • Tunnistat projek­ti­pääl­likön vastuu­alueet
 • Tiedät miten voit osal­listaa ja innostaa projek­ti­tiimin jäseniä
 • Kehität vuoro­vai­kutus- ja vies­tin­tä­tai­tojasi
 • Kuulet tutki­mus­tu­loksia projektien hallin­nasta ja tiimi­työstä
 • Pääset jakamaan koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mä­työs­ken­telyn ja yhteisten keskus­te­lujen avulla

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Projektien hallinta ja johtaminen, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suun­nattu projek­ti­pääl­li­köille, mutta se sopii myös kaikille projek­ti­mai­sesta työs­ken­te­lystä kiin­nos­tu­neille, esimer­kiksi asian­tuntija- tai esimies­työssä toimi­ville henki­löille.

Aiheesta järjestetään myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää!

Koulutuksen aikataulu

Päivä 1.

8:30 Aamupala

9:00 Mikä on projekti?

 • Projektityön kulmakivet tämän päivän työelämässä
 • Mitä projekteilla tavoitellaan? – Projekti strategian osana
 • Projektityöskentelyn hyödyt ja haasteet

10:15 Tauko

10.30 Ihmisten johtaminen projekteissa

 • Projektipäällikön tehtävät ja vastuut
 • Mistä projektipäällikön osaaminen koostuu?
 • Miten voit onnistua projektipäällikön tehtävässäsi?
 • Projektipäällikön johtamistaidot

12:00 Lounas

13:00 Projektien suunnittelu ja käynnistys

 • Mitä tulisi muistaa projektin käynnistysvaiheessa?
 • Toimivan projektisuunnitelman laatiminen
 • Projektiorganisaation määrittäminen
 • Tavoitteiden asettamisen haasteet ja vinkit niiden voittamiseen

14:15 Tauko

14:30 Projektisuunnitelman ydinkohdat

 • Aikataulutuksen sudenkuopat – Miten vältät ne?
 • Projektiviestinnän ja seurannan suunnittelu
 • Riskien ennakoiminen
 • Harjoitus: Oman projektisuunnitelman työstäminen

16:00 Tilaisuus päättyy

Päivä 2.

8:30 Aamupala

9:00 Projektien johtaminen käytännössä

 • Projektin tavoitteita tukeva projektityöskentely
 • Suunnitelman seuranta ja päivittäminen
 • Tehokkaat palaverikäytännöt
 • Yhteisten toimintatapojen ja pelisääntöjen merkitys

10:15 Tauko

10:30 Projektitiimin sitouttaminen ja motivointi

 • Projektitiimin sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin
 • Tiimin jäsenten vastuut ja velvollisuudet
 • Tiimin yhteistyön kehittäminen
 • Muutosvastarinta ja muutosenergia

12:00 Lounas

13:00 Projektinhallinnan systemaattinen kehittäminen

 • Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen
 • Oppiva ote projektityössä
 • Lessons learned -hyödyntäminen

14:15 Tauko

14:30 Tehokas projektityöskentely

 • Projektipäällikön ajankäytön hallinta
 • Oman työn suunnittelu ja rytmitys
 • Projektityöskentelyn suosituimmat työkalut ja tekniikat

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Lilla Roberts

Pieni Roobertinkatu 1

00130 Helsinki

Kouluttajat

Annina EklundKouluttajana toimii Annina Eklund. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen.

Anni­nalla on koke­musta tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­pii­reistä.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 1290 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Lisäksi osallistumismaksuun kuuluu Taitava tiimivalmentaja-kirja. 

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta Impactilta.

Ota yhteyttä kouluttajaan

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Projektien hallinta ja johtaminen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan meiltä uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta tiedämme, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luomme positiivisen ilmapiirin jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei kuitenkaan räpiköidä...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot : Brik

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Koulutukseen osallistunut
(4)
Kiitos, koulutus oli hyvin laadittu ja ryhmän sisäiset, erilaiset kokemukset avarsivat keskusteluissa hyvin lisää tätä aihetta.
Arvioinnit
Projektien hallinta ja johtaminen
Arvioinnit
(4,0)
Perustuu 1 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Projektien hallinta ja johtaminen täytä seuraavat tiedot: