Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Haaveiletko arvostetun Aalto MBA for Executives -ohjelman suorittamisesta? Hae MBA-stipendiä 13.6. mennessä!💎

Projektien hallinta ja johtaminen

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 290 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
1 290 EUR
24.8.2021

Helsinki
1 290 EUR
11.11.2021

Suomi
Pyydä tarjousta

Projektien hallinta ja johtaminen

Menesty projektien johtamisessa

Koulutus antaa käytän­nön­lä­heiset ja ajan­koh­taiset työkalut projektien hallintaan ja johta­miseen. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin johtaa projekteja, joista sinun on mahdol­lista poimia ne toimin­ta­tavat, jotka tukevat juuri sinua ja projek­ti­tii­miäsi tavoit­tei­denne saavut­ta­mi­sessa. Saat koko­nais­kuvan siitä, mitä projektin johta­minen vaatii, ja miten voit kehittää omaa vaikut­ta­vuuttasi johtajana.

Osallistujat perehdytetään laaja-alaisesti projektien suunnitteluun ja johtamiseen. 

Koulutuksen hyödyt

 • Koulutuksen käytäsi opit tehos­tamaan projek­ti­työs­ken­te­lyäsi
 • Opit laatimaan projek­ti­suun­ni­telman
 • Tunnistat projek­ti­pääl­likön vastuu­alueet
 • Tiedät miten voit osal­listaa ja innostaa projek­ti­tiimin jäseniä
 • Kehität vuoro­vai­kutus- ja vies­tin­tä­tai­tojasi
 • Kuulet tutki­mus­tu­loksia projektien hallin­nasta ja tiimi­työstä
 • Pääset jakamaan koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mä­työs­ken­telyn ja yhteisten keskus­te­lujen avulla

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­nattu projek­ti­pääl­li­köille, mutta se sopii myös kaikille projek­ti­mai­sesta työs­ken­te­lystä kiin­nos­tu­neille, esimer­kiksi asian­tuntija- tai esimies­työssä toimi­ville henki­löille.

Koulutuksen aikataulu

Päivä 1.

8:30 Aamupala

9:00 Mikä on projekti?

 • Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
 • Mitä projek­teilla tavoi­tellaan? – Projekti stra­tegian osana
 • Projek­ti­työs­ken­telyn hyödyt ja haasteet

10:15 Tauko

10.30 Projek­ti­pääl­likön tehtävät ja vastuut

 • Mistä projek­ti­pääl­likön osaa­minen koostuu?
 • Miten voit onnistua projek­ti­pääl­likön tehtä­vässäsi?
 • Projek­ti­pääl­likön johta­mis­taidot

12:00 Lounas

13:00 Projektien suun­nittelu ja käyn­nistys

 • Mitä tulisi muistaa projektin käyn­nis­tys­vai­heessa?
 • Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen
 • Projek­tior­ga­ni­saation määrit­tä­minen
 • Tavoit­teiden aset­ta­misen haasteet ja vinkit niiden voit­ta­miseen

14:15 Tauko

14:30 Projek­ti­suun­ni­telman ydin­kohdat

 • Aika­tau­lu­tuksen suden­kuopat – Miten vältät ne?
 • Projek­ti­vies­tinnän ja seurannan suun­nittelu
 • Riskien enna­koi­minen
 • Harjoitus: Oman projek­ti­suun­ni­telman työs­tä­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

Päivä 2.

8:30 Aamupala

9:00 Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi

 • Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen yhteisiin tavoit­teisiin
 • Tiimin jäsenten vastuut ja velvol­li­suudet
 • Tiimin yhteistyön kehit­tä­minen
 • Muutos­vas­ta­rinta ja muuto­se­nergia

10:15 Tauko

10:30 Yhteistyö ja projektien seuran­ta­käy­tännöt

 • Suun­ni­telman seuranta ja päivit­tä­minen
 • Doku­men­tointi
 • Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys
 • Vies­tinnän suun­nittelu ja yhden­mu­kaisuus

12:00 Lounas

13:00 Tehokkaat projek­ti­pa­la­verit

 • Miten projek­ti­pa­la­verit kannattaa järjestää
 • Mitä etäpa­la­ve­reissa kannattaa huomioida
 • Osal­lis­tavan pala­verin suun­nit­te­lu­runko

14:15 Tauko

14:30 Projek­tin­hal­linnan jatkuva kehit­tä­minen

 • Projek­ti­työs­ken­telyn suosi­tuimmat työkalut ja tekniikat
 • Millä tule­vai­suu­dessa menes­tytään? – Oppiva ote projek­ti­työssä
 • Askeleet tästä eteenpäin

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Annina Eklund

Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 1290 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Lisäksi osallistumismaksuun kuuluu Taitava tiimivalmentaja-kirja. 

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta kouluttajalta.

Ota yhteyttä kouluttajaan

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Projektien hallinta ja johtaminen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot : Brik

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,8

Perustuu 9 arviointiin

Noora Halttunen
Paras koulutus, jossa olen koskaan ollut! Konkreettisia vinkkejä, mahtavaa dialogia ja tärkeä projektipäälliköiden vertaistukiryhmä!
Katriina Pietilä
Koulutus oli positiivinen yllätys. Koulutus tarjosi kattavan peruspaketin yleisesti projekti maailmaan. Erityisen hyvää oli se, että koulutuksessa pohdittiin projekteja yleisesti, eikä paneuduttu esimerkiksi vain tietojärjestelmäprojektin hallintaan. Ehkä hieman syvällisempää paneutumista olisi kaivannut joihinkin aiheisiin, mutta vastavuoroise...
Näytä kokonaan
Osallistuja
Oikein hyvä ja hyödyllinen kurssi. Ohjaajalla mukava rento ote toimintaan. Pienryhmätyöskentely toimi hyvin.
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,8)
Perustuu 9 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 96 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Projektien hallinta ja johtaminen täytä seuraavat tiedot: