Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tehokas johtoryhmä – valmennusohjelma

Brik
Yhteenveto
5 x 0,5 valmennuspäivää
Sopimuksen mukaan
   
Tilauskoulutus
Useita paikkakuntia
Koulutus

Tehokas johtoryhmä – valmennusohjelma

Kirkasta tavoitteet ja vahvista johtoryhmän viestintää

Fokus hukassa, tehot miinus­lu­ke­missa? Valmen­nus­oh­jel­ma on tarkoi­tettu johto­ryh­mille, jotka haluavat kirkastaa tavoit­teitaan ja löytää ener­gia­te­hok­kaimmat keinot niiden saavut­ta­mi­seksi.

Valmennus antaa sekä johto­ryhmän vetä­jälle että sen jäse­nille selkeämmän kuvan tavoit­teista ja menes­ty­misen edel­ly­tyk­sistä, kasvattaa johto­ryhmän psyko­lo­gista turval­li­suutta sekä jämä­köittää kokoon­tu­misia.

Valmennuksen hyödyt

 • Ymmär­rätte tavoit­teenne selkeämmin ja työs­ken­te­lynne fokus paranee – turhau­tu­minen kokouk­sissa vähenee
 • Saatte koko­nais­kuvan siitä, miten toimin­tanne nähdään orga­ni­saa­tiossa
 • Opitte WorkPlace Big Five™ -profiilin kautta, kuinka eroatte toisis­tanne ja miten näitä eroa­vai­suuksia voisi hyödyntää johto­ryh­mä­työs­ken­te­lyssä
 • Vahvis­tatte johto­ryhmän ja orga­ni­saation välistä linkkiä ja vies­tintää
 • Saatte käytännön työkaluja oman ja tois­tenne ajat­telun haas­ta­miseen

Valmennuksen menetelmät

Valmen­nukset ovat vuoro­vai­kut­teisia ja osal­lis­tavia. Osal­lis­tujat ovat itse vastuussa siitä, mihin suuntaan ja millä tahdilla valmennus etenee. Valmentaja tuo mukanaan rakenteet, faktat ja eri näkö­kulmat, mutta valmen­nuksen keski­pis­teenä ovat aina osal­lis­tujat ja heidän tarpeensa.

Valmennuksen sisältö

 • Viisi puolen päivän tilai­suutta koko johto­ryh­mälle
 • Henki­lö­koh­taiset WorkPlace Big Five™ -profiilit ja niiden käsittely
 • Ennakko ja väli­teh­tävät
 • Rapor­tointi (väli­ra­portit sekä loppu­ra­portti)

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Tehokas johtoryhmä – valmennusohjelma, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Johto­ryh­mille, jotka haluavat tehdä tehok­kaasti töitä yhteisen päämäärän eteen.

Aikataulu

Ohjelman sisältö on aina muokat­ta­vissa juuri teidän tarpei­denne mukaan.

Ohjelman sisältö:

Mieli­kuvat johto­ryh­mä­työs­ken­te­lystä

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely Suomessa
 • Miksi istumme pöydän ääressä?
 • Miten näymme sidos­ryh­mil­lemme?

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn tavoite

 • Johto­ryhmän tehtävä ja suhde stra­te­giaan
 • Johto­ryhmän tavoitteet sekä roolin määrittely

Väli­tehtävä: WorkPlace Big Five™ -persoo­nal­li­suus­pro­fiilit

2. tilaisuus: Johto­ryhmä tiiminä

Persoo­nal­lisuus ja johto­ryh­mätyö

 • Johto­ryhmän ja persoo­nal­li­suuden näkö­kulma
 • Mitä persoo­nal­lisuus on ja mitä se ei ole?

Persoo­nal­li­suus­pro­fiilien avaa­minen tiimi­nä­kö­kul­masta

 • Tiimi­teoriat
 • Johto­ryhmän ener­gia­te­hokkuus

Väli­tehtävä: Minkä­laisia kokouksia johto­ryhmä tarvitsee?

3. tilaisuus: Johto­ryhmän kokous­käy­tänteet

Johto­ryhmä ja kokous­käy­tänteet

 • Mitä asioita käsit­te­lemme johto­ryh­mässä?
 • Erilaiset kokous­tyypit
 • Tehokkaan kokouksen peli­säännöt

Väli­tehtävä: Omien odotusten pohdintaa

4. tilaisuus: Johto­ryhmän jäsenten keski­näiset odotukset

Johto­ryhmän jäsenten odotukset

 • Mitä odotan ja tarvitsen johto­ryh­mältä?
 • Mitä odotan vetä­jältä?

Johto­ryhmä ja spar­raa­minen

 • Johto­ryhmä vertaistuen näkö­kul­masta
 • Mitä spar­raa­minen tarkoittaa ryhmäs­sämme?

Loppu­ra­portti: Käsi­tel­tyjen teemojen kiteytys, päätökset ja valmen­tajan näke­mykset

5. tilaisuus: Johto­ryhmän tilanteen arviointi

Edel­li­sistä yhtei­sistä tilai­suuk­sista noussut teema

 • Tilan­ne­katsaus
 • Kehit­tä­misen tulokset
 • Tule­vai­suuden kehit­tä­mis­tar­peiden läpi­käynti
 • Onnis­tu­misten jaka­minen

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Tommi Lindholm.

Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Kustannukset

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tehokas johtoryhmä – valmennusohjelma? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tehokas johtoryhmä – valmennusohjelma täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: