Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Tehokas johtoryhmätyö

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
26.8.2020

Helsinki
790 EUR
14.10.2020

Helsinki
790 EUR
10.12.2020

Tehokas johtoryhmätyö

Hyvin toimiva johtoryhmä muodostaa tärkeän kilpailutekijän!

Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen.

Hyödyt osallistujalle

Koulu­tuk­sessa käydään kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsitellään toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

 • Koulutuksen käytyään osallistujat tiedos­tavat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
 • Osaavat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
 • Ymmär­tävät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
 • Osaavat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
 • Osaavat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Oman johto­ryhmän toiminnan tehok­kuuden arvioin­ti­tehtävä

9.30 Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?

 • Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
 • Mitä hyvällä johto­ryh­mä­työllä voi saavuttaa?
 • Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
 • Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet

10.15 Tauko

10.30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta

 • Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
 • Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
 • Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
 • Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12.00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä

 • Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
 • Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
 • Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
 • Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen

Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14.15 Tauko

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous

 • Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
 • Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
 • Erilaiset kokous­tyypit
 • Yhteisen ajan hyöty­käyttö
 • Päätök­senteon tehos­ta­minen

15.30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16.00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki.

Kouluttaja

KTM, kouluttaja Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT -teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa.

Tommilla on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden saralta. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia Oyj, Stanton Chase International sekä Nordea Oyj.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tehokas johtoryhmätyö? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 1 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
(5)
Hyvä koulutus kaikin puolin
Arvioinnit
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 1 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tehokas johtoryhmätyö täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: