Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tehokas johtoryhmätyö

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
8.9.2021

Helsinki
790 EUR
28.10.2021

Helsinki
790 EUR
10.12.2021

Suomi
Pyydä tarjousta

Tehokas johtoryhmätyö

Hyvin toimiva johtoryhmä muodostaa tärkeän kilpailutekijän!

Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen.

Hyödyt osallistujalle

Koulu­tuk­sessa käydään kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsitellään toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

 • Koulutuksen käytyään osallistujat tiedos­tavat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
 • Osaavat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
 • Ymmär­tävät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
 • Osaavat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
 • Osaavat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Oman johto­ryhmän toiminnan tehok­kuuden arvioin­ti­tehtävä

9.30 Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?

 • Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
 • Mitä hyvällä johto­ryh­mä­työllä voi saavuttaa?
 • Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
 • Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet

10.15 Tauko

10.30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta

 • Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
 • Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
 • Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
 • Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12.00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä

 • Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
 • Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
 • Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
 • Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen

Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14.15 Tauko

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous

 • Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
 • Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
 • Erilaiset kokous­tyypit
 • Yhteisen ajan hyöty­käyttö
 • Päätök­senteon tehos­ta­minen

15.30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16.00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Kouluttaja

Tommi Lindholm

Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tehokas johtoryhmätyö? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 2 arviointiin

Marja Peltola
Kiitos oli tosi hyvä koulutus, joka ylitti odotukseni. Sain laajemminkin lisää ymmärrystä johtamiseen, kuin pelkästään joryn kehittämisen kannalta ja arvostin tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa. Harvinaisen onnistunut päivä ihan pelkän sähköpostimarkkinoinnin perusteella. Markkinointi toimii, kun sisältö kunnossa, onneksi olkoon koko teidän t...
Näytä kokonaan
Koulutukseen osallistunut
Hyvä koulutus kaikin puolin
Arvioinnit
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 2 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 96 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tehokas johtoryhmätyö täytä seuraavat tiedot: