🌲 Metsästätkö tilaisuuteenne valovoimaista puhujaa? Etsitkö oikeanlaista innostajaa? Löydät sivustoltamme nyt uutuutena Speakersforumin laajan puhuja- ja juontajakattauksen »

Tehokas johtoryhmätyö

Brik
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24 %
Koulutus
Espoo, Useita paikkakuntia, Verkossa

Alkavat koulutukset
Espoo
890 EUR
16.3.2023

Espoo
890 EUR
3.5.2023

Suomi
Pyydä tarjousta

Verkossa
890 EUR
16.3.2023
Työntekijät kokoustavat ja juttelevat pöydän ääressä.

Tehokas johtoryhmätyö

Kuinka johtoryhmästä rakennetaan huipputiimi, jonka työllä on positiivinen vaikutus koko organisaatioon? Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä ja käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen. Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja yhteistyön tehostamiseksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
 • Osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
 • Ymmärrät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
 • Osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
 • Osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus

9.30 Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?

 • Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
 • Mitä hyvällä johto­ryh­mä­työllä voi saavuttaa?
 • Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
 • Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet

10.15 Tauko

10.30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta

 • Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
 • Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
 • Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
 • Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12.00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä

 • Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
 • Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
 • Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
 • Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen

Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14.15 Tauko

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous

 • Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
 • Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
 • Erilaiset kokous­tyypit
 • Yhteisen ajan hyöty­käyttö
 • Päätök­senteon tehos­ta­minen

15.30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16.00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Tommi Lindholm.

Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä. Erityisosaamisalueet:

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tehokas johtoryhmätyö? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik on vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja!

Erityisosaamisemme muodostuu ajattelun konkreettisesta ja käytännönläheisestä haastamisesta fasilitointitekniikoiden avulla. Haastamisemme pohjautuu suoma- laisen työelämän haasteiden syvälliseen ja ajantasaiseen ymmärrykseen sekä vankkaan kokemukseen ihmislähtöisen johtamisen kehittämisestä. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 7000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Vaisalantie 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,6

Perustuu 5 arviointiin

Osallistuja

Hyvä starttikoulutus johtoryhmätyöhön. Aikaa 1 pvä koulutuksessa rajallisesti, mutta asiasisältöä materiaalissa runsaasti

Osallistuja

Koulutus oli hyvä kompakti peruspaketti johtoryhmätyön perusasioihin. Sai ajattelemaan, mihin johtoryhmätyössä oikein pitää keskittyä.

Osallistuja

Mielestäni erittäin hyvä koulutus. Sisältö oli hyvä sekä osaava kouluttaja. Sain hyvin eväitä jatkaa kehitystyötä koulutuksen pohjalta omassa organisaatiossa.

Arvioinnit
Arvioinnit
(4,6)
Perustuu 5 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 139 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tehokas johtoryhmätyö täytä seuraavat tiedot: