Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tuotepäällikön asiakastaidot

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 290 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
1 290 EUR
4.5.2021

Suomi
Pyydä tarjousta

Tuotepäällikön asiakastaidot

Tunnista vahvuutesi asiakas- ja myyntityössä

Tuote­pääl­li­köille suun­na­tussa valmen­nuk­ses­sa keski­tytään asia­kas­tai­tojen vahvis­ta­miseen. Kaksi­päi­väinen teho­val­mennus auttaa hyödyn­tämään tuote­pääl­likön asian­tun­ti­juutta täysi­mää­räi­sesti asia­kas­pal­ve­lussa ja kaupanteon tukena.

Pien­ryh­mä­val­men­nus antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Valmennuksen hyödyt

 • Ymmärrät ammat­ti­maisen myyn­tityön laina­lai­suudet entistä paremmin
 • Tunnistat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi erilai­sissa asiakas- ja myyn­ti­ti­lan­teissa
 • Opit hyödyn­tämään asian­tun­te­mustasi myynnin tukena entistä tehok­kaammin
 • Opit tunnis­tamaan uusia myyn­ti­mah­dol­li­suuksia ja rohkaistut tart­tumaan niihin
 • Opit toimimaan täysi­ve­risenä kaupan­te­kijänä erilai­sissa asia­kas­ti­lan­teissa
 • Saat henki­lö­koh­tainen Disc -johta­juus­pro­fiilin

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Valmennus on suun­ni­teltu tuote­pääl­li­köille toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

Valmennuspäivien aikataulut

1. päivä

8:30 Aamupala

9:00 Tuote­pääl­likön rooli asia­kas­työssä

 • Hissipuhe – asian­tun­tijan ensia­pu­pakkaus
 • Asian­tun­tijuus ja myynti
 • Myynnin kehi­tys­vaiheet ja arvo­myynti
 • Huip­pu­myyjän ominai­suuksia

10:15 Tauko

10:30 Asiakkaan maailma

 • Asiakkaan osto­polku
 • Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät
 • Erilaiset asiakkaat
 • Alttius suos­tut­te­lustra­te­gioille

12:00 Lounas

13:00 Disc -profi­lointi

 • Disc -viite­kehys
 • Omaan profiiliin tutus­tu­minen
 • Omat stres­si­te­kijät
 • Omat moti­vaat­torit

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Asia­kas­työni vahvuudet ja kehit­ty­mis­kohdat

 • Vuoro­vai­ku­tuksen vahvuudet ja kehi­tys­kohdat Disc -näkö­kul­masta
 • Päivän yhteenveto
 • Loppu­kes­kustelu ja kohti huomista

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

2.päivä

8:30 Aamupala

9:00 Myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka

 • Ensi­vai­ku­telman voima
 • Koko­nais­ti­lanteen kartoitus, kysy­mys­tek­niikka
 • Kuun­telun taito

10:15 Tauko

10:30 Myyn­ti­tek­niikka jatkuu

 • Selkeät ja hyödyl­liset ratkaisut
 • Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
 • Kaupan rohkea päät­tä­minen
 • Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­nissä

12:00 Lounas

13:00 Moni­ka­na­vainen asia­kastyö

 • Puhe­lin­vies­tin­nässä huomioi­tavaa
 • Mitä ja miten viestit sähkö­pos­tilla?
 • Myyn­ti­kammon syyt ja selviy­ty­mis­keinot

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Laadukas tuote­pääl­likön ajan­käyttö

 • Aika­syöpöt
 • Lisää laatua, vähemmän kiireen tuntua

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmennus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 0130 Helsinki

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Maisa Durchman.

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa asia­kas­pal­veluun, myyntiin ja niiden johta­miseen sekä apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach. Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 1290 eur/​​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, henki­lö­koh­taisen DiSC® -profiilin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta. 

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tuotepäällikön asiakastaidot? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 3 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
(5)
Koulutus oli parempi, mitä etukäteen kuvittelin. Sain myös uusia eväitä työntekoon.
Jens Westin
(5)
Erittäin mielenkiintoinen ja hyvä kurssi, löysin siitä apuja joka voi viedä käytäntöön omassa työssäni! Plussat Maisalle!
Pauli Korkolainen
(5)
Koulutus oli onnistunut ja antoi paljon ajateltavaa niin omasta itsestään kuin myös siitä miten voisin kehittää omaa vuorovaikutustani muiden kanssa. Tilat olivat myös kunnossa koulutuksen aikana. Kiitoksia hyvästä koulutuksesta!
Arvioinnit
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 3 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tuotepäällikön asiakastaidot täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: