🌲 Metsästätkö tilaisuuteenne valovoimaista puhujaa? Etsitkö oikeanlaista innostajaa? Löydät sivustoltamme nyt uutuutena Speakersforumin laajan puhuja- ja juontajakattauksen »

Uuden esihenkilön tehovalmennus (2pv)

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 390 EUR + alv 24 %
Koulutus
Espoo, Helsinki, Verkossa

Alkavat koulutukset
Espoo
1 390 EUR
21.2.2023

Espoo
1 390 EUR
7.3.2023

Helsinki
1 390 EUR
Pyydä tarjousta

Verkossa
1 390 EUR
21.2.2023
Kaksi naista koskevat ipadia ja keskustelevat.

Uuden esihenkilön tehovalmennus (2pv)

Uuden esihenkilön teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta lähijohtamis­työstä, esihenkilön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Koulutus auttaa ymmär­tämään esihenkilötyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja lähijohtajan roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtamistyössä onnis­tu­misen pohjaksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat lähijohtamisen merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
 • Tunnet esihenkilön tehtävät, vastuun ja roolit
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
 • Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
 • Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
 • Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esihenkilöille toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

PÄIVÄ 1.

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Esihenkilön tehtävät ja haasteet

 • Mihin esihenkilöä tarvitaan?
 • Työnan­tajan edustaja
 • Oman orga­ni­saation puolustaja
 • Infor­maa­tiohubi
 • Kehittymisen varmistaja

10:15 Tauko

10:30 Esihenkilön vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta

 • Esihenkilön tehtävät ja vastuu työnan­tajan edus­tajana
 • Oman työn pohdintaa - Mitä minulta odotetaan esihenkilönä?
 • Johta­mi­soikeus ja sen rajoi­tukset
 • Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet

12:00 Lounas

13:00 Esihenkilön tehtävä muutoksen edistäjänä

 • Muutoksen johtaminen
 • Henkilöstön sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin
 • Palautteen avulla ohjaaminen

Case-harjoitus: Haastavat johtamistilanteet

14:15 Tauko

14:30 Esihenkilön johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen

 • Mitä johta­mis­voi­malla tarkoi­tetaan?
 • Oman johtamisvoiman vahvistaminen

15:30 Päivä päättyy

PÄIVÄ 2.

08:30 Aamukahvi

09:00 Osaatko johtaa itseäsi?

 • Itsetuntemus esihenkilötyössä onnistumisen edellytyksenä
 • Omat voima­varat ja vireys
 • Työkaluja itsensä johta­miseen
 • Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

10:30 Tauko

10:45 Työtapojen tehostaminen

 • Huomion merkitys organisaatiossa
 • Toimintatapojen muutos
 • Hallinnan tunteen vahvistaminen

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen käytännössä

 • Miten ajattelen johdettavistani?
 • Mielikuvien tuominen yhteiseen käsittelyyn
 • Vallan jakautuminen läpinäkyväksi
 • Vuorovaikutuksen parantaminen
 • Valmentava ote käytännössä

14:30 Tauko

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esihenkilön työvä­li­neenä

 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
 • Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
 • Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Innopoli 3, Espoo.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat Jari Salminen ja Tommi Lindholm.

Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana. Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­mis­vies­tintä

Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä. Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkitseminen

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 1390 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden esimiehen kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Uuden esihenkilön tehovalmennus (2pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik on vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja!

Erityisosaamisemme muodostuu ajattelun konkreettisesta ja käytännönläheisestä haastamisesta fasilitointitekniikoiden avulla. Haastamisemme pohjautuu suoma- laisen työelämän haasteiden syvälliseen ja ajantasaiseen ymmärrykseen sekä vankkaan kokemukseen ihmislähtöisen johtamisen kehittämisestä. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 7000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Vaisalantie 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,6

Perustuu 29 arviointiin

Osallistuja

Hyvin rakennettu kokonaisuus. Tykkäsin että oli tutkimuksia ja teoriaa taustalla, mutta kaikki käytiin läpi käytännön esimerkein.

Osallistuja

Koulutus oli todella laadukas. Sain paljon tietoa, neuvoja ja käytännön vinkkejä niin yleisesti, kuin juuri omaan tilanteeseeni liittyen. Kumpikin koulutuspäivä oli erilainen sisällöltään ja myös tyyliltään, koska kouluttajat olivat eri henkilöt. Tämä oli todella hyvä ratkaisu. Materiaali oli laadukasta ja porukka todella mukava.

Osallistuja

Koulutus oli erittäin antoisa, ja caset ja esimerkkitapaukset olivat juuri sellaisia, joihin uskon törmääväni tulevaisuudessa.

Arvioinnit
Arvioinnit
(4,6)
Perustuu 29 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 139 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Uuden esihenkilön tehovalmennus (2pv) täytä seuraavat tiedot: