Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Uuden esimiehen tehovalmennus

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 290 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
1 290 EUR
11.8.2021

Helsinki
1 290 EUR
22.9.2021

Helsinki
1 290 EUR
11.10.2021

Helsinki
1 290 EUR
9.11.2021

Uuden esimiehen tehovalmennus

Ota menestyksekäs startti esimiesurallesi!

Uuden esimiehen teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esimiehen tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä.

Koulutus auttaa ymmär­tämään esimiestyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja esimiehen roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet esimies­työssä onnis­tu­misen pohjaksi.

"Loistava koulutus! Sain uusia vinkkejä ja näkökulmia johtamistyöhön. Uskon menestyväni esimiestyössä paremmin näillä opeilla."

"Mielenkiinto säilyi alusta loppuun! Laadukas! Ammattitaitoista! Rahalle vastinetta!"

"Uudelle esimiehelle ehdottoman tärkeää tietoa/vinkkejä, jos haluaa menestyä esimiehenä."

Koulutuksen käytyäsi

 • Tiedostat lähie­si­miestyön merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
 • Tunnet esimiehen tehtävät, vastuun ja roolit
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
 • Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
 • Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
 • Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esimie­hille toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

Ohjelma, Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Esimiehen tehtävät ja haasteet

 • Mihin esimiestä tarvitaan?
 • Mistä osa-alueista esimiestyö koostuu?
 • Millainen on hyvä esimies?
 • Tavoite, seuranta, palaute ja palkit­se­minen
 • Mitä työnantaja odottaa esimie­hiltä?

10:30 Tauko

10:45 Esimiestyö palve­lu­teh­tävänä

 • Mitä työn­te­kijät odot­tavat esimie­hiltä?
 • Työn­te­ki­jöiden onnis­tu­misen edel­ly­tysten vahvis­ta­minen
 • Toiminnan tarkoitus ja yhteinen päämäärä
 • Johta­misen jaka­minen
 • Omat tavoitteet esimies­työlle?

12:00 Lounas

13:00 Esimiehen vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta

 • Työnan­tajan vastuu
 • Esimiehen johta­mi­soikeus
 • Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
 • Työelä­mä­taidot

14:15 Tauko

14:30 Esimiehen johta­mis­voima

 • Johta­mis­taidot
 • Johta­mis­tyyli
 • Johta­mi­se­nergia
 • Luot­tamus
 • Oman johta­mis­voiman kehit­tä­minen

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin tunnis­ta­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

Ohjelma, Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Osaatko johtaa itseäsi?

 • Stra­te­ginen ote omaan teke­miseen
 • Esimiehen omat voima­varat ja vireys
 • Työkaluja itsensä johta­miseen
 • Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

Harjoitus: Itseni kehit­tä­misen tärkein tavoite ja sen saavut­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen

 • Aito tiimiy­ty­minen ja altruismi; Oppeja baktee­reilta
 • Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa
 • Huip­pusuo­ri­tuksia tukeva orga­ni­saa­tio­kult­tuuri
 • Mitä on kollek­tii­vinen älykkyys?
 • Peli­säännöt tiimiy­ty­mi­sessä

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen jatkuu

14:30 Kahvi

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esimiehen työvä­li­neenä

 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
 • Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
 • Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00100 Helsinki

Kouluttaja

Vastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa.

Jari on osallistunut 12 esimiestyön kehittämistä koskevan kirjan kirjoittamiseen ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.

KTM, kouluttaja Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT -teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa.

Tommilla on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden saralta. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia Oyj, Stanton Chase International sekä Nordea Oyj.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1290 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden esimiehen kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Uuden esimiehen tehovalmennus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,3

Perustuu 15 arviointiin

Osallistuja
Hyvin onnistunut ja asiasisällöltään odotuksia vastaava koulutus! Kouluttajat olivat selkeitä esiintyjiä ja koulutus toimi hyvin myös etänä.
Osallistuja
Ajatuksia herättävä ja inspiroiva. Jonkinlainen jatkoistunto esim. puolen vuoden päästä voisi olla paikallaan.
Osallistuja
Oli mukavaa, että ryhmä oli pieni, niin keskustelulle jäi enemmän aikaa. Ihmiset myös uskalsivat jakaa ajatuksiaan avoimesti. Pidin koulutuksesta kokonaisuutena, siinä käytiin asioita monipuolisesti läpi. Varsinaisia harjoituksia olisi voinut ehkä olla hieman enemmän, ne aktivoi yleensä mukavasti.
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,3)
Perustuu 15 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 96 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Uuden esimiehen tehovalmennus täytä seuraavat tiedot: