Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Uuden myyntipäällikön tehovalmennus (2 pv)

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 290 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
marker Kesäkurssi
Alkavat koulutukset
Helsinki
28.8.2019 9:00 
1 290 EUR
10.9.2019 9:00 
1 290 EUR
10.12.2019 9:00 
1 290 EUR

Uuden myyntipäällikön tehovalmennus (2 pv)

Uuden myyn­ti­pääl­likön teho­val­mennuk­sessa käydään läpi myyn­ti­pääl­likön vastuita ja tehtäviä, sekä paneu­dutaan valmen­tavan johta­mis­tavan kehit­tä­miseen. Valmen­nuksen avulla terä­vöität omien myyn­ti­tai­tojesi ohella koko tiimin tulok­sen­te­ko­kykyä. Kaksi­päi­väi­sessä teho­val­men­nuk­sessa saat käytän­nön­lä­heiset työkalut niin oman- kuin koko myyn­ti­tiimisi ajan­käyttöön ja johta­miseen.

Hyödyt osallistujille

 • Vahvistut omissa asia­kas­koh­taamis- ja myyn­ti­tai­doissasi ja selviät entistä paremmin myös haas­ta­vista asia­kas­ti­lan­teista
 • Ymmärrät suun­ni­tel­mal­li­suuden ja valmen­tavan johta­mis­tavan hyödyt tuloksen teke­mi­sessä
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myynnin kehit­tä­misen avain­hen­kilönä
 • Saat vinkkejä moti­vaation johta­miseen ja rohkeutta haastaa johdet­ta­viasi kohti parempia tuloksia
 • Saat selkeän työka­lu­pakin valmen­tavaan myyn­nin­joh­ta­miseen
 • Valmennus sisältää runsaasti omaan työhön sovel­let­tavia harjoi­tuksia

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille, erityi­sesti uusille, myynnin esimies­teh­tä­vissä toimi­ville henki­löille toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Menes­tyvän asia­kastyön perusteet ja myynnin vaiheet

 • Hyvä palvelu vs. myynti
 • Ensi­vai­ku­telman merkitys
 • Kartoita ja kysy – älä oleta
 • Ratkai­susta kaupan päätökseen

10:30 Osta­misen psyko­logiaa ja osto­pro­sessin tunte­minen

11:00 Puhe­li­messa tehtävän myynnin ja asia­kas­koh­taa­misen erityis­huomiot

11:30 Orga­ni­saation asia­kas­lupaus jokai­sessa asia­kas­koh­taa­mi­sessa

 • Pitchaus – hissi­puheen laati­minen

12:00 Lounas

13:00 Asia­kas­kannan hoito ja uusasia­kas­han­kinta

 • Tilauksen vastaa­not­ta­jasta aktii­vi­seksi myyjäksi – lisä­myynti myyjän avain­taito

13:30 Johta­misen neli­kenttä ja myyn­ti­pääl­likön roolin kirkas­ta­minen

14:30 Myyn­ti­pääl­likön ajan­käyttö ja työn suun­ni­tel­mal­lisuus

15:30 Oman myyn­tityön kehi­tys­kohdat ja mahdol­li­suudet

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Päivä 2

8:30 Aamupala

09:00 Valmen­tavan johta­misen erityis­piirteet

 • Omien vahvuuksien ja kehi­tys­kohtien tunnis­ta­minen

10:00 Havain­nointi ja palaute esimiehen tärkeimmät työkalut

10:30 Toteu­tuuko asia­kas­lupaus?  Tiedä mitä asia­kas­ti­lan­teis­sanne tapahtuu – Havain­noinnin tärkeys

10:45 Tauko

11:00 Kannusta, puutu ja ohjaa hellästi oikeaan – Havain­tojen hyödyn­tä­minen

11:30 Palautteen annosta palau­te­kes­kus­teluun – Voimaan­nut­tavat oival­lukset

12:00 Lounas

13:00 Moti­vaation merkitys tuloksen teossa

13:30 Mistä moti­vaatio rakentuu ja voiko sitä johtaa?

14:00 Tarvit­seeko kaikkeen moti­vaa­tiota?

 • Rohkeus puuttua ja työn­te­kijän vastuut

14:15 Tauko

14:30 ”Miksi ne ei tajua?” Erilai­suuden ymmär­tä­minen ja mukaut­ta­misen taito

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

Kouluttaja

Maisa Durchman

Viime vuosi­tu­han­nella papiksi opis­kel­leella Maisalla on 15 vuoden kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä. Asia­kas­pal­velun-, myynnin sekä näiden johta­mista Maisa on valmen­tanut lukui­silla eri toimia­loilla. Muutamia mainit­ta­vaksi pankki- ja vakuu­tusalat, päivit­täis­ta­va­ra­kauppa ja ketju­lii­ke­toi­minta. Koke­musta myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viimeisten vuosien ajan koke­musta on kart­tunut erityi­sesti apteek­ki­lii­ke­toi­min­tojen ja lääke­teol­li­suuden kehi­tys­hank­keista.

Maisa on DISC –valmentaja sekä ICF serti­fioitu coach, joten spar­raava ote näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisan valmen­nuk­sissa pääsee tekemään töitä tosissaan, vaikkei koskaan liian vaka­vissaan!

Kustannukset

Hinta 1290 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)j-impact.fi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Uuden myyntipäällikön tehovalmennus (2 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan meiltä uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta tiedämme, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luomme positiivisen ilmapiirin jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei kuitenkaan räpiköidä...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Uuden myyntipäällikön tehovalmennus (2 pv) täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Hurraamme sinun tiimisi puolesta!

Maailma on täynnä upeita tuotteita ja palveluita. On asiakaskokemuksesta kiinni, mitkä erottuvat joukosta. Myynnin ja asiakastyön pulmiin saat apua Brikin valmennuksista.