Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Esimiehen taloustaidot käytännössä

Impact
Yhteenveto
2 päivää
1 490 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
10.9.2019 9:00 
1 490 EUR
22.10.2019 9:00 
1 490 EUR
26.11.2019 9:00 
1 490 EUR

Esimiehen taloustaidot käytännössä

Esimiehen taloustaidot päivittäisen päätöksenteon tukena

Koulutus on suun­ni­teltu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yritys­ta­louden ja yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa.

Kattava yleiskatsaus yritystalouteen

Kurssi antaa selkeän yleisnäkemyksen yritystalouden perusteista ja lainalaisuuksista. Koulutuksen jälkeen ymmärrät taloussanastoa ja osaat arvioida, mitä yrityksen tärkeimmät tunnusluvut kertovat.

Hyödyt osallistujille

  • Saat kattavan kuvan yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
  • Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
  • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
  • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
  • Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
  • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Aiheesta järjestetään myös organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää räätälöintimahdollisuuksista »

Aikataulu

Päivä 1.

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

9.15 Mitä esimiehen tulee tietää yritys­ta­lou­desta?

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi

12.00 Lounas

13.00 Inves­toin­ti­las­kelmat

14.15 Kahvi

14.30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet

16.00 Koulu­tus­päivä päättyy

Päivä 2.

8.30 Aamiainen

09.00 Tulos­las­kelma

10.30 Tauko

10.45 Tase

12.00 Lounas

13.00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys

14.30 Kahvi

14.45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen

15.15 Loppu­kes­kustelu

15.30 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Jari SalminenVastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta.

Hänellä on myös pitkä kokemus rahoitusjohtajan tehtävistä, yrittäjänä toimimisesta ja siihen liittyvien erilaisten taloudellisten tehtävien hoitamisesta. Jarilla on myös pitkä kokemus valmentamisesta ja hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa. Hän on kirjoittanut 12 esimiestyön kehittämistä koskevaa kirjaa ja lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 1490 eur/hlö + alv 24% sisältäen:

  • koulutusmateriaalin
  • aamiaisen, lounaan sekä kahvitarjoilun
  • Uuden esimiehen kirjan, joka käsittelee laajasti erilaisia esimiestyön osa-alueita myös taloudellisesta näkökulmasta.

Jos organisaatiossanne on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), voit tiedustella ryhmäalennusta kouluttajalta!

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Esimiehen taloustaidot käytännössä? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit

Koulutukseen osallistunut
(5)
Koulutukseen osallistunut
(5)
Anne Kihlman
(5)
Mikäli haluat lisätä ymmärrystä tilinpäätöksen lukemiseen tai taseen eri riveihin kirjapidossa, niin tämä on koulutuksesi!
Arvioinnit
Esimiehen taloustaidot käytännössä
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 3 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Esimiehen taloustaidot käytännössä täytä seuraavat tiedot: