Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta

Impact
Yhteenveto
Kesto: 1 päivä
Hinta: 790 EUR + alv 24 %
Koulutustyyppi: Avoin koulutus
Paikkakunta: Helsinki
Kouluttaja: Impact plus
Alkavat koulutukset
Helsinki
20.11.2018 9:00 
790 EUR
12.3.2019 9:00 
790 EUR
8.5.2019 9:00 
790 EUR

Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta

Miten seuraat muutoksen toteu­tu­mista alusta loppuun?

Koulu­tuk­sessa lähestytään muutosta projek­ti­nä­kö­kul­masta ja käymme läpi muutos­pro­jektin suun­nit­telun ja toteu­tuksen eri vaiheet. Koulutus auttaa johtamaan muutosta syste­maat­ti­sesti, tehos­tamaan oman muutos­tiimisi toimintaa ja seuraamaan muutoksen toteu­tu­mista alusta loppuun.

Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­sa pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Hyödyt osallistujalle

 • Koulutuksen käytyäsi tunnistat onnis­tuneen muutoksen edel­ly­tykset
 • Opit suun­nit­te­lemaan ja toteut­tamaan muutoksia ammat­ti­mai­sesti
 • Opit seuraamaan muutoksen toteu­tu­mista vaihe vaiheelta
 • Opit johtamaan muutos­tii­miäsi tehok­kaammin
 • Saat käytännön työkaluja muutoksen johta­misen tueksi

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­hank­keiden johta­minen.

Aikataulu

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Onnis­tuneen muutoksen lähtö­kohdat

10.30 Tauko

10.45 Muutos­hankkeen projek­tointi

12.00 Lounas

13.00 Muutos­tiimin kokoa­minen ja tehtävien orga­ni­sointi

14.15 Kahvi

14.30 Muutos­pro­jektin toteutus ja seuranta

16.00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Annina EklundKouluttajana toimii Annina Eklund. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen.

Anni­nalla on koke­musta tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­pii­reistä.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta.

Koulutus kuuluu neliosaiseen koulutuskokonaisuuteen, jonka muut osat ovat: 

 • Taitava muutosjohtaja (1pv)
 • Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi (1pv)
 • Tehokas muutosviestintä (1pv)

Jos haluat osallistua useampaan muutoskoulutukseen, myönnetään seuraavista koulutuksista alennus:

 • Kahden muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 290 € / hlö
 • Kolmen muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 790 € / hlö
 • Neljän muutoskoulutuksen yhteishinta on 2 190 € / hlö

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact

Särkiniementie 3
Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
          (5,0)
Perustuu 1 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta täytä seuraavat tiedot: