Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv)

Impact
Yhteenveto
2 päivää
1 490 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
19.9.2019 9:00 
1 490 EUR
10.10.2019 9:00 
1 490 EUR

Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv)

19.9.2019 alkavan koulutuksen 2. koulutuspäivä on 18.10.2019.

10.10.2019 alkavan koulutuksen 2. koulutuspäivä on 14.11.2019.

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun- ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin- ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys.

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät päivit­täisen asia­kastyön johta­misen osana ammat­tiap­teekin toimintaa
  • Opit selkeät kartoitus ja asia­kas­koh­taa­mis­mallit niin itse­hoidon, kuin resep­ti­pal­velun asia­kas­ti­lan­teisiin
  • Saat selkeän asia­kastyön johta­misen työka­lu­pa­ketin päivit­täiseen apteek­ki­työhösi
  • Tutustut ja pääset harjoit­te­lemaan valmen­tavaa johta­mis­tapaa käytän­nössä
  • Opit oikean tavoitteen asetannan niin myyn­ti­kam­pan­joihin, kuin pidemmän tähtäimen kehi­tys­työhön
  • Paljon käytännön esimerkkejä myyn­ti­pa­reista ja toimin­ta­mal­leista muista Suomen aptee­keista!

Kohderyhmä

Valmennus soveltuu kaikille esimies­teh­tä­vissä toimi­ville, tai asia­kastyön johta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille provii­so­reille ja apteek­ka­reille.

Aikataulu

Päivä 1. 28.3.2019

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja tutus­tu­minen

09:30 Kulut­tajien odotukset apteek­ki­asioin­nilta

10:00 Mitä on hyvä ja tavoit­teel­linen apteek­ki­palvelu?

10:30 Asia­kas­koh­taa­mis­mallit itse­hoidon ja resep­ti­pal­velun tilan­teisiin

  • Kartoitus lääke­myynnin edel­ly­tyksenä ja lisä­myynnin mahdol­lis­tajana
  • Tarjoukset: Tuput­ta­mista vai hyvää palvelua?

12:00 Lounas

13:00 Haas­tavan ja rekla­moivan asiakkaan kohtaa­minen ja toimin­ta­mallin luominen

14:00 Tiedä mitä asia­kas­koh­taa­mi­sis­sanne tapahtuu – Asia­kastyö havain­nointi

15:00 Havain­noista palaut­teen­antoon

15:30 Kiire, prio­ri­sointi ja suun­ni­tel­mal­lisuus. Ajan­käytön suun­nittelu.

16:00 Väli­teh­tävän anto ja valmen­nus­päivä päättyy

Päivä 2. 12.4.2019

08:30 Aamupala

09:00 Väli­teh­tävän purku

10:00 Valmen­tavan palau­te­kes­kus­telun rakenne ja harjoittelu

11:00 Tavoitteet ja seuranta

12:00 Lounas

13:00 Myynnin ja asia­kas­pal­velun vuosi­kello

14:00 Mikä motivoi, mihin moti­vaa­tiota tarvitaan ja voiko sitä johtaa?

15:00 Palkit­se­misen molemmat puolet

16:00 Palaute ja valmen­nus­päivä päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

Kouluttaja

Maisa Durchman

Viime vuosi­tu­han­nella papiksi opis­kel­leella Maisalla on 15 vuoden kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä. Asia­kas­pal­velun-, myynnin sekä näiden johta­mista Maisa on valmen­tanut lukui­silla eri toimia­loilla. Muutamia mainit­ta­vaksi pankki- ja vakuu­tusalat, päivit­täis­ta­va­ra­kauppa ja ketju­lii­ke­toi­minta. Koke­musta myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viimeisten vuosien ajan koke­musta on kart­tunut erityi­sesti apteek­ki­lii­ke­toi­min­tojen ja lääke­teol­li­suuden kehi­tys­hank­keista.

Maisa on DISC –valmentaja sekä ICF serti­fioitu coach, joten spar­raava ote näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisan valmen­nuk­sissa pääsee tekemään töitä tosissaan, vaikkei koskaan liian vaka­vissaan!

Kustannukset

1490 €+ alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)j-impact.fi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,7)
Perustuu 7 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv) täytä seuraavat tiedot: