Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Perehdytysprosessin kehittäminen

Impact
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
marker Kesäkurssi
Alkavat koulutukset
Helsinki
29.8.2019 9:00 
790 EUR
24.10.2019 9:00 
790 EUR
10.12.2019 9:00 
790 EUR

Perehdytysprosessin kehittäminen

Perehdytysprosessista sujuvampi

Koulutus antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä.

Koulu­tuk­sessa paneu­dutaan pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen, yksilön huomioi­miseen sekä pereh­dyt­täjän vastuuseen. Lisäksi keskitytään siihen, miten hyvän pereh­dy­tyksen avulla voi vaikuttaa posi­tii­vi­sesti uuden työn­te­kijän oppi­miseen, innos­tu­miseen ja sitou­tu­miseen uuteen työhön.

"Koulutus oli hyvin toteutettu, sisältö ja rakenne toimiva, kouluttaja oli asiansaosaava. Osallistujaryhmä oli sopivan kokoinen, ja meitä myös osallistettiin mukavasti. Plussaa oli jaettu aineisto, koulutuspaikalla sekä sähköisesti jälkikäteen saatuna. Erinomainen paketti, voin suositella!"

Hyöty osallistujalle

  • Koulutuksen käytyäsi saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
  • Tunnistat työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista edis­tävät tekijät
  • Opit, miten voit huomioida työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
  • Kuulet viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
  • Saat ajan­koh­taisia käytännön vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen
  • Pien­ryh­mä­työs­kentely mahdol­listaa keskus­te­levan ilma­piirin, jossa osal­lis­tujat pääsevät jakamaan koke­muk­siaan

Kohderyhmä

Koulutus on suun­nattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, johdolle, esimie­hille ja HRD-ammat­ti­lai­sille.

Aiheesta järjestetään myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää!

Aikataulu

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Ihminen pereh­dy­tyksen keskiössä

10:30 Tauko

10:45 Pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nittelu

11.30 Harjoitus: Pereh­dy­tys­pro­sessin etene­minen

12:00 Lounas

13:00 Pereh­dyt­täjän taidot

14:15 Tauko

14:30 Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Annina EklundKouluttajana toimii Annina Eklund. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen.

Anni­nalla on koke­musta tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­pii­reistä.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvitarjoilun. 

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta »

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Perehdytysprosessin kehittäminen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit

Koulutukseen osallistunut
(4)
Oikein hyvä paketti, hyvä kouluttaja sekä materiaali töihin viemiseksi.
Koulutukseen osallistunut
(5)
Sain valtavan innostuksen tehdä perehdytyksestä prosessikuvauksen ja -suunnitelman jatkoa varten. Hyvät materiaalit ja hyvä vetäjä, kiitos paljon!
Koulutukseen osallistunut
(4)
Minusta koulutuspäivä oli erittäin asianmukainen ja todella hyödyllinen. Meidän perehdyttämisoppaamme menee täysin uusiksi – sen mukaan, mitä sitä voidaan räätälöidä. Suosittelen.
Arvioinnit
Perehdytysprosessin kehittäminen
Arvioinnit
(4,6)
Perustuu 6 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Perehdytysprosessin kehittäminen täytä seuraavat tiedot: