Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Uuden esimiehen tehovalmennus

Impact
Yhteenveto
2 päivää
1 290 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
23.4.2019 9:00 
1 290 EUR
12.6.2019 9:00 
1 290 EUR
3.9.2019 9:00 
1 290 EUR
5.11.2019 9:00 
1 290 EUR
3.12.2019 9:00 
1 290 EUR

Uuden esimiehen tehovalmennus

Ota menestyksekäs startti esimiesurallesi!

Uuden esimiehen teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esimiehen tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä.

Koulutus auttaa ymmär­tämään esimiestyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja esimiehen roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet esimies­työssä onnis­tu­misen pohjaksi.

"Loistava koulutus! Sain uusia vinkkejä ja näkökulmia johtamistyöhön. Uskon menestyväni esimiestyössä paremmin näillä opeilla."

"Mielenkiinto säilyi alusta loppuun! Laadukas! Ammattitaitoista! Rahalle vastinetta!"

"Uudelle esimiehelle ehdottoman tärkeää tietoa/vinkkejä, jos haluaa menestyä esimiehenä."

Koulutuksen käytyäsi

 • Tiedostat lähie­si­miestyön merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
 • Tunnet esimiehen tehtävät, vastuun ja roolit
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
 • Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
 • Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
 • Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esimie­hille toimia­lasta riip­pu­matta.

Aiheesta järjestetään myös organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää kouluttajalta »

Aikataulu

Ohjelma, Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Esimiehen tehtävät ja haasteet

 • Millainen on hyvä esimies?
 • Mistä osa-alueista esimiestyö koostuu?
 • Tavoite, seuranta, palaute ja palkit­se­minen
 • Mitä työnantaja odottaa esimie­hiltä?
 • Mitä työn­te­kijät odot­tavat esimie­hiltä?
 • Mitä odotat itseltäsi esimiehenä?

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin tunnis­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Esimiehen vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta

 • Työnan­tajan vastuu
 • Esimiehen johta­mi­soikeus
 • Työn­te­kijän vastuun ulot­tu­vuudet
 • Työelä­mä­taidot

12:00 Lounas

13:00 Esimiehen johta­mis­voima

 • Johta­mis­taidot
 • Johta­mis­tyyli
 • Johta­mi­se­nergia
 • Luot­tamus
 • Oman johta­mis­voiman kehit­tä­minen

14:15 Tauko

14:30 Esimiehen vuoro­vai­ku­tus­taidot

 • Vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen merkitys esimies­työssä
 • Omien vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen arvioin­ti­
 • Vaikeat vuoro­vai­ku­tus­ti­lanteet esimies­työssä
 • Vaikut­tavan palautteen anta­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

Ohjelma, Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Osaatko johtaa itseäsi?

 • Stra­te­ginen ote omaan teke­miseen
 • Esimiehen omat voima­varat ja vireys
 • Työkaluja itsensä johta­miseen
 • Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

Harjoitus: Itseni kehit­tä­misen tärkein tavoite ja sen saavut­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen

 • Aito tiimiy­ty­minen ja altruismi; Oppeja baktee­reilta
 • Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa
 • Huip­pusuo­ri­tuksia tukeva orga­ni­saa­tio­kult­tuuri
 • Mitä on kollek­tii­vinen älykkyys?
 • Peli­säännöt tiimiy­ty­mi­sessä

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen jatkuu

14:30 Kahvi

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esimiehen työvä­li­neenä

 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
 • Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
 • Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Jari SalminenVastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa.

Jari on osallistunut 12 esimiestyön kehittämistä koskevan kirjan kirjoittamiseen ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.


Tommi Lindholm

KTM, kouluttaja Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT -teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa.

Tommilla on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden saralta. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia Oyj, Stanton Chase International sekä Nordea Oyj.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 1290 eur/hlö + alv 24% sisältäen

 • Koulutusmateriaalin
 • Lounaan ja kahvitarjoilun
 • Uuden esimiehen kirjan

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta »

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Uuden esimiehen tehovalmennus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(5,0)
Perustuu 2 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Uuden esimiehen tehovalmennus täytä seuraavat tiedot: