Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi

Impact
Yhteenveto
1 päivä
Kysy lisätietoja
   
Useita paikkakuntia
Avoin koulutus

Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi

Workplace Big Five

Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi

Persoo­nal­li­suuden Big Five -malli on ylei­sesti hyväk­sytty persoo­nal­li­suus­tut­ki­muksen stan­dardi, jota käytetään usein myös muiden henki­lö­ar­vioin­ti­työ­ka­lujen päte­vyyden arvioinnin pohjana. Big Five -työka­lussa kiteytyy persoo­nal­li­suus­tut­ki­muksen paras tämän­het­kinen ymmärrys ihmisten erilai­suuden sanoit­ta­mi­sesta.

Oman persoo­nal­li­suuden vastai­sesti toimi­minen on mahdol­lista, mutta se vie energiaa. Persoo­nal­li­suuden avaa­minen orga­ni­saation näkö­kul­masta mahdol­listaa siis ener­gia­te­hok­kaampaa toimintaa. Tutki­muksen pyrki­myksenä voi olla esimer­kiksi löytää jokai­selle parhaiten sovel­tuvat toimen­kuvat.

Hyödyt osallistujille

  • Itse­tun­te­muksen lisää­minen
  • Tiimin tai johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­minen
  • Johta­misen ja esimiestyön kehit­tä­minen
  • Kehit­ty­mis­suun­ni­telmien teke­minen
  • Työn sopi­vuuden varmis­ta­minen
  • Työyh­tei­sö­tai­tojen vahvis­ta­minen

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Workplace Big Five persoo­nal­li­suus­pro­fi­lointi soveltuu orga­ni­saation yksit­täisten jäsenten itse­tun­te­muksen kehit­tä­miseen tai persoo­nal­li­suuden tarkas­teluun tiimi­ta­solla.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,7)
Perustuu 7 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi täytä seuraavat tiedot: