Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta

Impact
Yhteenveto
Kesto: 1 päivä
Hinta: 790 EUR + alv 24 %
Koulutustyyppi: Avoin koulutus
Paikkakunta: Helsinki
Kouluttaja: Impact plus
Alkavat koulutukset
Helsinki
2.10.2018 9:00 
790 EUR
20.11.2018 9:00 
790 EUR

Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta

Miten seuraat muutoksen toteu­tu­mista alusta loppuun?

Koulu­tuk­sessa lähestytään muutosta projek­ti­nä­kö­kul­masta ja käymme läpi muutos­pro­jektin suun­nit­telun ja toteu­tuksen eri vaiheet. Koulutus auttaa johtamaan muutosta syste­maat­ti­sesti, tehos­tamaan oman muutos­tiimisi toimintaa ja seuraamaan muutoksen toteu­tu­mista alusta loppuun.

Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­sa pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Hyödyt osallistujalle

 • Koulutuksen käytyäsi tunnistat onnis­tuneen muutoksen edel­ly­tykset
 • Opit suun­nit­te­lemaan ja toteut­tamaan muutoksia ammat­ti­mai­sesti
 • Opit seuraamaan muutoksen toteu­tu­mista vaihe vaiheelta
 • Opit johtamaan muutos­tii­miäsi tehok­kaammin
 • Saat käytännön työkaluja muutoksen johta­misen tueksi

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­hank­keiden johta­minen.

Aikataulu

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Onnis­tuneen muutoksen lähtö­kohdat

10.30 Tauko

10.45 Muutos­hankkeen projek­tointi

12.00 Lounas

13.00 Muutos­tiimin kokoa­minen ja tehtävien orga­ni­sointi

14.15 Kahvi

14.30 Muutos­pro­jektin toteutus ja seuranta

16.00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Annina EklundKouluttajana toimii Annina Eklund. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen.

Anni­nalla on koke­musta tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­pii­reistä.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta.

Koulutus kuuluu neliosaiseen koulutuskokonaisuuteen, jonka muut osat ovat: 

 • Taitava muutosjohtaja (1pv)
 • Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi (1pv)
 • Tehokas muutosviestintä (1pv)

Jos haluat osallistua useampaan muutoskoulutukseen, myönnetään seuraavista koulutuksista alennus:

 • Kahden muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 290 € / hlö
 • Kolmen muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 790 € / hlö
 • Neljän muutoskoulutuksen yhteishinta on 2 190 € / hlö

Ota yhteyttä

Täytä yhteystietosi, jos haluat tietää lisää koulutuksesta Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta.


Yhteydenottopyynnön avulla saat helposti yhteyden koulutuksen järjestäjään.


Kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä. Saat lisätietoja, jotta voit tehdä oikean koulutuspäätöksen.


Yhteydenottopyyntö ei sido sinua mihinkään.

Errors
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact

Särkiniementie 3
Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi