Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Taitava muutosjohtaja

Impact
Yhteenveto
Kesto: 1 päivä
Hinta: 790 EUR + alv 24 %
Koulutustyyppi: Avoin koulutus
Paikkakunta: Helsinki
Kouluttaja: Impact plus
Alkavat koulutukset
Helsinki
30.8.2018 9:00 
790 EUR
22.11.2018 9:00 
790 EUR

Taitava muutosjohtaja

Mikä on esimiehen rooli muutoshankkeissa?

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tehokkaan muutos­joh­ta­misen perusteet ja muutos­joh­tajan tehtävät. Lisäksi paneudutaan syväl­li­sesti siihen, millaista osaa­mista muutos­joh­ta­minen vaatii. Koulutus tarjoaa runsaasti apuvä­li­neitä käytännön johta­mistyön tueksi.

Hyöty osallistujalle

 • Koulutuksen käytyäsi tunnistat muutos­joh­tajan roolin ja tehtävät erilai­sissa muutos­ti­lan­teissa
 • Ymmärrät millaisia taitoja tehokas muutos­joh­ta­minen edel­lyttää
 • Saat runsaasti työkaluja muutos­joh­tajan työsi tueksi
 • Löydät omat vahvuutesi ja kehi­tys­koh­teesi muutos­joh­tajana
 • Opit johtamaan vaativia muutos­hank­keita entistä taita­vammin

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­hank­keiden johta­minen.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Muutos­joh­tajan rooli muutos­hank­keissa

9.45 Muutos­joh­tajan tehtävät

10.30 Tauko

10.45 Muutos­joh­tajan johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen

12.00 Lounas

13.00 Muutos­vision voima

14.15 Kahvi

14.30 Itsensä johta­minen vaati­vissa muutos­ti­lan­teissa

15.30 Yhteenveto: Mitä vien koulu­tuk­sesta käytäntöön?

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Jari SalminenKouluttajana toimii Jari Salminen.

Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto:”Muutu ennen kuin on pakko”

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta.

Koulutus kuuluu neliosaiseen koulutuskokonaisuuteen, jonka muut osat ovat: 

 • Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta (1pv)
 • Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi (1pv)
 • Tehokas muutosviestintä (1pv)

Jos haluat osallistua useampaan muutoskoulutukseen, myönnetään seuraavista koulutuksista alennus:

 • Kahden muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 290 € / hlö
 • Kolmen muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 790 € / hlö
 • Neljän muutoskoulutuksen yhteishinta on 2 190 € / hlö

Ota yhteyttä

Täytä yhteystietosi, jos haluat tietää lisää koulutuksesta Taitava muutosjohtaja.


Yhteydenottopyynnön avulla saat helposti yhteyden koulutuksen järjestäjään.


Kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä. Saat lisätietoja, jotta voit tehdä oikean koulutuspäätöksen.


Yhteydenottopyyntö ei sido sinua mihinkään.

Errors
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact

Särkiniementie 3
Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi