Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 % (yht. 979,60 EUR)
4.12.2019
suomi
   
Helsinki
Avoin koulutus

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä sekä osta­misen että myyn­ti­kes­kus­te­luiden näkö­kul­mista. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
- Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
- Tunnet palve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaiheet
- Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asiak­kaiden näkö­kul­masta
- Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
- Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita.Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.
OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Tilai­suuden avaus

Myynnin merkitys asian­tun­ti­ja­työssä
- Asiak­kaiden tarpeiden ja oman osaa­misen yhdis­tä­minen
- Asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myymisen taito
- Myyn­ti­pro­sessi ja asiakkaan osto­pro­sessi

9:45 Onko tuote kunnossa?
- Mistä oma osaa­minen koostuu?
- Subs­tanssi- ja työelä­mä­taidot
- Asian­tun­tijuus ostajan kannalta
- Oman asian­tun­te­muksen päivit­tä­minen

Harjoitus: Omien myyn­ti­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:30 Tauko

10:45 Mitä ajat­telen itsestäni ja myyn­ti­työstä?
- Oman iden­ti­teetin tarkas­telua
- Mikä myyn­ti­työssä epäi­lyttää?
- Myyn­ti­työhön kohdis­tuvat ylei­simmät väärin­kä­si­tykset
- Ammat­ti­maisen myyn­tityön todel­linen sisältö ja merkitys
- Oman muka­vuusa­lueen rajojen ylit­tä­minen

Harjoitus: Oma asenne myyn­ti­työtä kohtaan

11:30 Tuote- ja palve­lu­myyn­nistä arvo­myyntiin
- Tuote­myynti, ratkai­su­myynti vai arvo­myynti?
- Asiakkaan toiminnan ymmär­tä­minen
- Asia­kas­dialogi
- Mitä arvo­myynti edel­lyttää asian­tun­ti­jalta?

Harjoitus: Oman myyn­ti­pro­sessin pohdintaa

12:00 Lounas

13:00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet
- Oman asia­kas­kunnan analy­sointi
- Palve­lu­lu­pauksen määrittely
- Asiak­kaiden löytä­minen
- Asiakkaan kohtaa­minen
- Aktii­vinen kuuntelu ja asiakkaan tarpeiden kartoitus

Harjoitus: Aktii­vinen kuuntelu

14:15 Kahvi

14:30 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet jatkuu
- Arvoa tuot­tavan palve­lu­rat­kaisun laati­minen
- Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
- Vasta­väit­teiden käsittely
- Hinnan myyminen
- Kaupan päät­tä­minen
- Kerta­kau­pasta pysy­väksi asia­kas­suh­teeksi
- Erin­omaisen asia­kas­pal­velun johta­minen

15:30 Yhteenveto

16:00 Valmen­nus­päivä päättyyKoulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 04.12.2019

Hinta:
790 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – kursseja ja seminaareja monipuolisiin tarpeisiin

Ratekoulutus on suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia valmennuksia ja seminaareja kohdennettuihin tarpeisiin. Jatkuvasti päivittyvästä hakemistosta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivat kurssit. Ratekoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa seuraavien alojen koulutuksia: Johtaminen ja esimiestyö Esiintyminen Tuotannonohjaus Tuotekehitys Laadunvarmistus...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

 Näytä puhelinnumero


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 176 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv) täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Hurraamme sinun tiimisi puolesta!

Maailma on täynnä upeita tuotteita ja palveluita. On asiakaskokemuksesta kiinni, mitkä erottuvat joukosta. Myynnin ja asiakastyön pulmiin saat apua Brikin valmennuksista.