Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)

Ratekoulutus Oy, paikassa Espoo
Kesto
2 päivää
Hinta
1 490 EUR + alv 24 % (yht. 1 847,60 EUR)
Seuraava toteutus
14 marraskuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Koulutuskieli
suomi
Kesto
2 päivää
Hinta
1 490 EUR + alv 24 % (yht. 1 847,60 EUR)
Seuraava toteutus
14 marraskuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Koulutuskieli
suomi
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)

Teetkö merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssäsi, mutta et ole taloushal­linnon ammat­ti­lainen? Tässä koulutuksessa saat kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Esihenkilön taloustaidot käytännössä -koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.Hyödyt osallistujalle
- Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
- Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
- Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
- Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
- Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
- Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvutKenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esihenkilöille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.KouluttajaKTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.
- Jos tarvitsette apua esihenkilöidenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
- Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
- Johta­minen ja esihenkilötyö
- Asiantuntijamyynti
- Johta­mis­vies­tintä
- Yritystalous
- Tiimityö
- Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
- Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat
OHJELMA

PÄIVÄ 1

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

09:15 Mitä esihenkilön tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
- Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
- Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
- Esihenkilön vastuu talou­den­pi­dosta
- Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10:15 Tauko

10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
- Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
- Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
- Osabud­jetit
- Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
- Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

12:00 Lounas

13:00 Inves­toin­ti­las­kelmat
- Inves­tointien suun­nittelu
- Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
- Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
- Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

14:15 Iltapäiväkahvi

14:30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet
- Oma ja vieras pääoma
- Tulo­ra­hoitus
- Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
- Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

15:30 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

---
PÄIVÄ 2

08:30 Aamukahvi

09:00 Tulos­las­kelma
- Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
- Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
- Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
- Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
- Poik­keamien tunnis­ta­minen
- Kate­tuot­to­las­kelmat

Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

10:30 Tauko

10:45 Tase
- Miten tase laaditaan?
- Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
- Poik­keamien tunnis­ta­minen
- Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
- Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

12:00 Lounas

13:00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
- Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
- Kolme kassa­virtaa
- Mitä kassa­virrat kertovat
- Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
- Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

14:30 Iltapäiväkahvi


14:45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen
- Sijoi­tetun pääoman tuotto
- Erilaiset kier­to­no­peudet
- Henki­löstön tuot­tavuus

Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

15:15 Loppukeskustelu

15:30 Koulutus päättyyKoulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

Ajankohta:
ti-ke 14.-15.11.2023, klo 09.00-15.30

Hinta:
1 490 euroa /hlö + alv 24 %.
– Hintaan sisältyy koulu­tus­ma­te­ri­aali sekä lounas- ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivinä.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fiIlmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

14 marraskuuta, 2023

  • Lähiopetus
  • Espoo
  • suomi

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Ratekoulutus – ajankohtaiset valmennukset sinun tarpeisiisi

Ratekoulutus on vuonna 2000 aloittanut suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita valmennuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Valikoimissamme on sekä omia että yhteistyökumppaniemme kursseja, webinaareja ja verkkokoulutuksia. Tuhansia koulutuksia – Ratekoulutuksella on alallaan mittava kokemus Tarjoamme koulutusta eri toimialojen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille...

Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu