Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Palkitsemisen uudet tuulet (1 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 % (yht. 979,60 EUR)
31.5.2022
suomi
   
Lähiopetus
Helsinki
Koulutus

Palkitsemisen uudet tuulet (1 pv)

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista käytännön keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun sekä kuulevat perin­teisiä palkit­se­misen keinoja haas­ta­vista lähes­ty­mis­ta­voista.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
- Saat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
- Ymmärrät, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
- Osaat kehittää ja haastaa oman orga­ni­saa­tiosi palkit­se­misen keinoja
- Ymmärrät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
- Osaat soveltaa palkit­se­misen teoriaa käytäntöönKenelle?
Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esimie­hille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.Kouluttaja:
Tommi Lindholm
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.
OHJELMA

08:30 Aamiainen

09:00 Päivän alustus, esit­täy­ty­mis­kierros

09:30 Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen
- Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
- Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
- Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset

10:30 Tauko

10:45 Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?
- Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
- Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
- Status, valta, raha ja luot­tamus
- Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
- Palkit­se­minen ja yhteistyö

12:00 Lounas

13:00 Uusia näkö­kulmia tehok­kaaseen palkit­se­miseen
- Käytännön koke­muksia toimi­vista palkit­se­mis­jär­jes­tel­mistä
- Katsaus palkit­se­misen tieteeseen
- Moti­vaatio ja palkit­se­minen
- Bonus­jär­jes­telmät

14:15 Kahvi

14:30 Sisäisen moti­vaation tuke­minen
- Rahal­lisen palkit­se­misen vaih­toehdot
- Sisäisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden tuke­minen

16:00 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu
Covid-19 - tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!
Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
- Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
ti 31.5.2022

Hinta:
790 euroa /hlö + alv 24 %.
- sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Palkitsemisen uudet tuulet (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – kursseja ja seminaareja monipuolisiin tarpeisiin

Ratekoulutus on suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia valmennuksia ja seminaareja kohdennettuihin tarpeisiin. Jatkuvasti päivittyvästä hakemistosta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivat kurssit. Ratekoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa seuraavien alojen koulutuksia: Johtaminen ja esimiestyö Esiintyminen Tuotannonohjaus Tuotekehitys Laadunvarmistus...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 185 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Haluatko parempia tuloksia?

Kehitä myyntiä ja johtamista, ja saavuta parempia tuloksia Uranon kanssa. Koulutukset järjestetään verkossa tai räätälöidysti paikan päällä.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Palkitsemisen uudet tuulet (1 pv) täytä seuraavat tiedot: