Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
2 päivää
23.5.2023
suomi
   
Hybriditoteutus
Espoo
Koulutus

Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv)

Projektipäällikön titteliä tai ei, tarvitset projektinhallinnan ja -johtamisen taitoja menestyäksesi. Projektiluonteinen työ lisääntyy alalla kuin alalla. On kuitenkin tutkittu, että peräti 70 % projekteista ei saavuta niille asetettuja tavoitteita. Suurimpia syitä tälle ovat epäselvät tavoitteet, huono suunnittelu sekä se, ettei projektijohtamisen merkitystä ymmärretä eikä sen kehittämiseen varata riittävästi resursseja. Tämä kahden päivän tehokoulutus antaa projektien ja projektitiimien johtamiseen käytännönläheiset ja nykyaikaiset työkalut, jotka voit ottaa käyttöösi heti. Koulutus on suunnattu erityisesti esihenkilöille, jotka haluavat varmistaa projektiensa onnistumisen.Hyödyt osallistujalle
- Saat hyvän kokonaiskuvan projektijohtamisen eri osa-alueista
- Opit laatimaan projektisuunnitelman ja saat siihen valmiin templaten
- Opit oikean mindsetin, jolla kohdata projektien eteesi heittämät haasteet
- Opit oppimaan projekteistasi, jotta et toista samoja virheitä uudestaan
- Saat ideoita ja työkaluja, joilla loistat projektipäällikön tehtävässäsi
- Opit osallistamaan ja innostamaan projektitiimin jäseniä
- Kehität projekteissa tarvittavia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
- Verkostoidut muiden samanlaisessa tilanteessa olevien henkilöiden kanssaKenelle?
Lähijohtajille ja kaikille niille, jotka vetävät kehitys- tai asiakasprojekteja oman työnsä ohella, ja haluavat saada perustiedot projektien hallintaan ja johtamiseen.Kouluttajat

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

- Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
- Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
- Johta­minen ja esimiestyö
- Asiantuntijamyynti
- Johta­mis­vies­tintä
- Yritystalous
- Tiimityö
- Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
- Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

----

Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
- Johto­ryh­mä­työs­kentely
- Asian­tun­ti­joiden johta­minen
- Palkitseminen
OHJELMA

Päivä 1.

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Mikä on projekti?
- Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
- Mitä projek­teilla tavoi­tellaan? – Projekti stra­tegian osana
- Projek­ti­työs­ken­telyn hyödyt ja haasteet

10:15 Tauko

10:30 Lähijohtaja projektipäällikkönä
- Mistä projek­ti­pääl­likön osaa­minen koostuu?
- Miten voit onnistua projek­ti­pääl­likön tehtä­vässäsi?
- Projektipäällikön mindset

12:00 Lounas

13:00 Projektien suun­nittelu ja käyn­nistys
- Mitä tulisi muistaa projektin käyn­nis­tys­vai­heessa?
- Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen
- Projek­tior­ga­ni­saation määrit­tä­minen
- Tavoit­teiden aset­ta­misen haasteet ja vinkit niiden voit­ta­miseen

14:15 Tauko

14:30 Projek­ti­suun­ni­telman ydin­kohdat
- Aika­tau­lu­tuksen suden­kuopat – Miten vältät ne?
- Projek­ti­vies­tinnän ja seurannan suun­nittelu
- Riskien enna­koi­minen
- Harjoitus: Oman projek­ti­suun­ni­telman työs­tä­minen

15:30 Tilaisuus päättyy

----

Päivä 2.

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi
- Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen yhteisiin tavoit­teisiin
- Tiimin jäsenten vastuut ja velvol­li­suudet
- Tiimin yhteistyön kehit­tä­minen
- Muutos­vas­ta­rinta ja muuto­se­nergia

10:15 Tauko

10:30 Yhteistyö ja projektien seuran­ta­käy­tännöt
- Suun­ni­telman seuranta ja päivit­tä­minen
- Doku­men­tointi
- Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys
- Vies­tinnän suun­nittelu ja yhden­mu­kaisuus

12:00 Lounas

13:00 Tehokkaat projek­ti­pa­la­verit
- Miten projek­ti­pa­la­verit kannattaa järjestää
- Mitä etäpa­la­ve­reissa kannattaa huomioida
- Osal­lis­tavan pala­verin suun­nit­te­lu­runko

14:15 Tauko

14:30 Projek­tin­hal­linnan jatkuva kehit­tä­minen
- Projek­ti­työs­ken­telyn suosi­tuimmat työkalut ja tekniikat
- Millä tule­vai­suu­dessa menes­tytään? – Oppiva ote projek­ti­työssä
- Askeleet tästä eteenpäin

15:30 Tilaisuus päättyyKoulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
- Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
ti-ke 23.-24.5.2023

Hinta:
1 390 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fiIlmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – ajankohtaiset valmennukset sinun tarpeisiisi

Ratekoulutus on vuonna 2000 aloittanut suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita valmennuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Valikoimissamme on sekä omia että yhteistyökumppaniemme kursseja, webinaareja ja verkkokoulutuksia. Tuhansia koulutuksia – Ratekoulutuksella on alallaan mittava kokemus Tarjoamme koulutusta eri toimialojen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 185 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv) täytä seuraavat tiedot: