Tiiminvetäjän startti (2 h)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
12.4.2023
suomi
   
Etätoteutus
Verkossa
Koulutus

Tiiminvetäjän startti (2 h)

Saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja tavoit­teistaKartuta nyt osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä!
Perehdymme tiimin­ve­täjän vastuuseen ja tehtäviin sekä paneu­dumme tiimi­toi­minnan järjes­tel­mäl­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen aikana käymme läpi tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita. Saat myös käytännön keinoja tiimisi yhteistyön syven­tä­mi­seksi.Tiiminvetäjän startti -koulutuksen työtila avataan viikkoa ennen webinaaria. Työtila on osallistujan käytössä yhden kuukauden, jonka aikana tulee suorittaa kaikki kolme jaksoa.Hyödyt osallistujalle
- Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
- Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
- Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
- Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
- Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet.Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta.Kouluttajat:


Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
- Johto­ryh­mä­työs­kentely
- Asian­tun­ti­joiden johta­minen
- Palkitseminen

----


Annina Eklund, yritysvalmentaja.
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Erityisosaamisalueet
- Osaamisen kehittäminen
- Perehdytys
- Tiimityö
- Motivaatio
OHJELMA

Jakso 1: Itsenäistä työskentelyä (videoita ja harjoituksia) (noin 1h)
- Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
- Hyvän tiimin ominai­suudet
- Tiimior­ga­ni­saation hyödyt

Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
- Tiimin­ve­täjän tehtävät käytän­nössä
- Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen
- Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
- Tiimin jäsenen vastuu tiimin toimin­nasta
- Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt

Jakso 3: Itsenäistä työskentelyä (videoita + harjoitustehtävä oman tiimin kanssa) (noin 2h)
- Tiimin osal­lis­ta­minen ja tiimiäly
- Tiimin motivointi
- Osallistavan tilaisuuden suunnittelu ja fasilitointi

Kirja: Taitava tiimi­val­mentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
ke 12.4.2023, klo 09.00-11.00

Hinta:
590 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja - Miten saan tiimiflown virtaamaan? -kirjan posti­tettuna sinulle.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fiIlmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Tiiminvetäjän startti (2 h), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tiiminvetäjän startti (2 h)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – ajankohtaiset valmennukset sinun tarpeisiisi

Ratekoulutus on vuonna 2000 aloittanut suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita valmennuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Valikoimissamme on sekä omia että yhteistyökumppaniemme kursseja, webinaareja ja verkkokoulutuksia. Tuhansia koulutuksia – Ratekoulutuksella on alallaan mittava kokemus Tarjoamme koulutusta eri toimialojen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 185 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tiiminvetäjän startti (2 h) täytä seuraavat tiedot: