Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
2 päivää
1 290 EUR + alv 24 % (yht. 1 599,60 EUR)
19.11.2019
suomi
   
Helsinki
Avoin koulutus

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä, ja paneu­dutaan tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavan kuvan tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
- Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
- Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
- Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
- Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
- Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
- Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
- Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä.Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.Kouluttajat:

Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Tommilla on koke­musta analyyt­ti­sista, kansain­vä­li­sistä sekä stra­te­gi­sesti painot­tu­neista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä ICT-teol­li­suuden, pank­ki­sek­torin sekä liik­keen­johdon konsul­toinnin parista. Tommilla on koke­musta myös yrit­täjänä toimi­mi­sesta sekä kasvu­yri­tysten spar­raa­mi­sesta. Tutkimusjohtajana Tommin vastuu­alueena on vankan tutki­mus­pohjan ajan­ta­salla pitä­minen sekä koulu­tusten suun­nittelu ja toteut­ta­minen.
Osaa­mi­sa­lueet: Orga­ni­saa­tio­teoria, yhteistyö, kiireen ja stressin hallinta, yhtei­söl­liset tekno­logiat, pelil­lis­tä­minen, jouk­kois­ta­minen, tiimityö, rahoitus, star­tupit, johta­mis­jär­jes­telmät, liike­toi­min­ta­mallit, kehi­tys­kes­kus­telut, MI/​B

Yrityskouluttaja Annina Eklund on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen. Anni­nalla on koke­musta tekno­logia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­piireistä.
OHJELMA, Päivä 1

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

09:00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
- Tiimi­toi­minnan hyödyt
- Hyvän tiimin ominai­suudet
- Tiimi­roolit ja erilaisen osaa­misen hyödyn­tä­minen
- Tiimin raken­ta­misen haasteet ja kustan­nukset
- Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10:15 Tauko

10:30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät
- Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
- Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
- Tiimin­ve­täjän ja esimiehen välinen yhteistyö
- Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
- Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen

11:15 Oman johta­mis­voiman vahvis­ta­minen
- Hyvän johta­misen kulma­kivet
- Mistä tiimi­ve­täjän johta­mis­voima kumpuaa?
- Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
- Johta­miseen käytet­tä­vissä oleva energia
- Rohkeus puuttua ja vaikuttaa

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin arviointi

12:00 Lounas

13:00 Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
- Johta­minen on vies­tintää
- Ihmisten erilaiset vies­tin­tä­tyylit
- Tehokkaan vies­tinnän perusteet
- Vaikuttava palautteen anta­minen

14:30 Kahvi

14:45 Mitä tiimin­vetäjä voi edel­lyttää tiimin jäse­neltä?
- Työnan­tajan oikeudet tiimin­ve­täjän näkö­kul­masta
- Tiimin jäsenen vastuu muita tiimin jäseniä kohtaan
- Tiimin jäsenen vastuu itseä kohtaan
- Tiimi­työ­tai­tojen kehit­tä­minen tiimissä
- Jämäkkä puut­tu­mis­pro­sessi tiimin­ve­täjän näkö­kul­masta

Case -harjoitus: Haas­tavan johta­mis­ti­lanteen ratkai­se­minen

15:45 Yhteenveto päivän teemoista

16:00 Ensimmäisen päivän valmennus päättyy


OHJELMA, Päivä 2

08:30 Aamu­kahvi

09:00 Yhteistyön dyna­miikka
- Tiimia­jat­telun taustaa
- Yhteistyö vs. kilpailu
- Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollek­tii­vinen älykkyys
- Kollek­tii­vinen älykkyys tiimi­työssä
- Hiljainen tieto
- Huip­pu­tiimin ominai­suuksia
- Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa

11:45 Tiimiy­ty­misen vaiheet
- Tiimin kehi­tys­vaiheet
- Huip­pu­tiimi vai vale­tiimi?
- Tiimi­val­men­tajan työ eri kehi­tys­vai­heissa

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen
- Itsensä johta­misen haasteet
- Quan­tified Self
- Omien vahvuuksien tunnis­ta­minen
- Aivot ja stressi
- Tunteiden hallinnan vaih­toehtoja

14:15 Kahvi

14:30 Kiireen kirous ja ajan­käytön hallinta
- Kiirei­ly­testi
- Oman työkiireen pohdis­kelua. Kissa vai pääs­täinen?
- Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
- Miten saan hyvät päätökset elämään arjessa?

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyyKoulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
ti-ke 19.-20.11.2019

Hinta:
1 290 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin, lounaat ja kahvitarjoilut.
Lisäksi hintaan sisältyy kirja Taitava tiimivalmentaja.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – kursseja ja seminaareja monipuolisiin tarpeisiin

Ratekoulutus on suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia valmennuksia ja seminaareja kohdennettuihin tarpeisiin. Jatkuvasti päivittyvästä hakemistosta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivat kurssit. Ratekoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa seuraavien alojen koulutuksia: Johtaminen ja esimiestyö Esiintyminen Tuotannonohjaus Tuotekehitys Laadunvarmistus...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

 Näytä puhelinnumero


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 176 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv) täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Haastaako esimiestyö?

Haastaako esimiestyö? Tarvitsetko lisää työvälineitä johtamiseen? Haluatko kehittyä johtajana? Johtamiskoulutus livenä tai verkossa – tutustu!