Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)

Ratekoulutus Oy, paikassa Espoo
Kesto
2 päivää
Seuraava toteutus
12 joulukuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kesto
2 päivää
Seuraava toteutus
12 joulukuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)

Uuden esihenkilön teho­val­mennuksessa saat kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta lähijohtamis­työstä, esihenkilön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssäsi.

Opit ymmär­tämään esihenkilötyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja lähijohtajan roolin oman orga­ni­saa­tiosi onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Saat perus­val­miudet johtamistyössäsi onnis­tu­misen pohjaksi.Hyödyt osallistujalle
- Tiedostat lähijohtamisen merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
- Tunnet esihenkilön tehtävät, vastuun ja roolit
- Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
- Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
- Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
- Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luitaKenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esihenkilöille toimia­lasta riip­pu­matta.Kouluttajat

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

- Jos tarvitsette apua esihenkilöidenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
- Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
- Johta­minen ja esihenkilötyö
- Asiantuntijamyynti
- Johta­mis­vies­tintä
- Yritystalous
- Tiimityö
- Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
- Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

----


Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
- Johto­ryh­mä­työs­kentely
- Asian­tun­ti­joiden johta­minen
- Palkitseminen
OHJELMA

PÄIVÄ 1

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Esihenkilön tehtävät ja haasteet
- Mihin esihenkilöä tarvitaan?
- Työnan­tajan edustaja
- Oman orga­ni­saation puolustaja
- Infor­maa­tiohubi
- Kehittymisen varmistaja

10:15 Tauko

10:30 Esihenkilön vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta
- Esihenkilön tehtävät ja vastuu työnan­tajan edus­tajana
- Oman työn pohdintaa - Mitä minulta odotetaan esihenkilönä?
- Johta­mi­soikeus ja sen rajoi­tukset
- Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet

12:00 Lounas

13:00 Esihenkilön johtamisvoima ja sen vahvistaminen

14:15 Tauko

14:30 Case-harjoitus: Haastavat johtamistilanteet

15:30 Päivä päättyy

----

PÄIVÄ 2

08:30 Aamukahvi

08:55 Etäosallistujien sisäänkirjautuminen

09:00 Osaatko johtaa itseäsi?
- Itsetuntemus esihenkilötyössä onnistumisen edellytyksenä
- Omat voima­varat ja vireys
- Työkaluja itsensä johta­miseen
- Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

10:30 Tauko

10:45 Työtapojen tehostaminen
- Huomion merkitys organisaatiossa
- Toimintatapojen muutos
- Hallinnan tunteen vahvistaminen

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen käytännössä
- Miten ajattelen johdettavistani?
- Mielikuvien tuominen yhteiseen käsittelyyn
- Vallan jakautuminen läpinäkyväksi
- Vuorovaikutuksen parantaminen
- Valmentava ote käytännössä

14:30 Tauko

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esihenkilön työvä­li­neenä
- Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
- Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
- Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
- Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyyKoulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
- Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
ti-ke 12.-13.12.2023

Hinta:
1 390 euroa /hlö + alv 24 %.
- sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden esimiehen kirjan sekä lounaat ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fiIlmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

12 joulukuuta, 2023

  • Hybriditoteutus
  • Espoo
  • suomi

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Ratekoulutus – ajankohtaiset valmennukset sinun tarpeisiisi

Ratekoulutus on vuonna 2000 aloittanut suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita valmennuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Valikoimissamme on sekä omia että yhteistyökumppaniemme kursseja, webinaareja ja verkkokoulutuksia. Tuhansia koulutuksia – Ratekoulutuksella on alallaan mittava kokemus Tarjoamme koulutusta eri toimialojen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille...

Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu