Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma

Taitotalo
Yhteenveto
3 630 - 4 830 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 4 230 EUR, 3 630 EUR, 4 830 EUR)
Koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
4 230 EUR
30.9.2020

Helsinki
3 630 EUR
30.9.2020

Helsinki
4 830 EUR
30.9.2020
Taitotalo

World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti SFS-EN 15628 mukaan

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisis­taan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Eurooppalainen standardi, SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön (mm. kunnossapitopäällikkö ja kunnossapitotyönjohtaja) osaamiselle ja pätevöinnille. Koska standardi on voimassa koko Euroopassa voi­daan kunnossapitohenkilöstön pätevyyttä  arvioida kaikissa maissa yhtenäisin kriteerein.

Standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenki­löstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntaraken­tamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapito­tehtäviin. Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty standardiin teknisten palveluiden osalta ja se kattaa kaikki kunnossapito-organisaation tasot.
 

Päällikön koulutusohjelma, 30.9. - 16.12.2020 (8 seminaaripäivää)

Suunnittelijan koulutusohjelma, 30.9. - 15.12.2020 (7 seminaaripäivää) 

Työnjohtajan koulutusohjelma, 30.9. - 13.11.2020 (6 seminaaripäivää)

Suomessa Kunnossapitoyhdistys Promaint ry järjestää kaksi kertaa vuodessa EFNMS:n sertifiointitilaisuuksia. Tentin vaatimukset perustuvat edellä mainittuun SFS-EN 15628 -standardiin.

Huom!
Alla olevat seminaarit kuuluvat koulutusohjelmaan, mutta voit myös osallistua yksittäisiin kaksi päiväisiin seminaareihin (WCM jakso 1, WCM jakso 2, WCM jakso 3, WCM jakso 4).
 

WCM jakso 1

Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt 1. päivä

 • 08.00-08.30 Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus
 • 08.30-09.50 Kunnossapidon käsitteet: Kunnossapidon kenttä. Käyttövarmuus. Kunnossapidon käsitteitä. Kohde ja kohteen ominaisuudet. Vikaantuminen. Tila- ja aikakäsitteet. Kunnossapitolajit.
 • 10.00-11.30 Kuntoon perustuva kunnossapito: Prosessit. Tavoitteet. Kunnossapito-ohjelman laatiminen. Kunnonvalvonnan suunnittelu ja toteutus. Kunnonvalvonnan kannattavuus. Värähtelymittaukset.
 • 11.30-12.30 Lounas
 • 13.30-14.00 Muut kunnossapitolajit - ehkäisevä, parantava ja korjaava: Määritelmät. Suunnittelu, prosessit ja toteutus. Kannattavuus.
 • 14.30-15.50 Voitelutekniikkaa: Voitelun tehtävät. Voiteluaineet. Puhtauden merkitys. Voiteluaineanalyysit.
 • 16.00-16.30 Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti SFS-EN 15628 mukaan.

Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt, 2. päivä

 • 08.00-09.20 Jatkuva parantaminen ja systemaattinen kehittäminen: Miten pitkäjänteisellä työllä saadaan tuloksia. Organisaatiokulttuurin merkitys ja tiedon läpinäkyvyys. Käyttövarmuuden jatkuvan parantamisen malli.
 • 09.40-11.00 Käyttäjäkunnossapidon toimintamalli: Miksi käyttäjäkunnossapitoa? Mitä käyttäjäkunnossapito on käytännössä. Käyttäjäkunnossapidon toteuttamisen projekti. Seuranta ja toiminnan vakiinnuttaminen.
 • 11.00-12.00 Lounas
 • 12.00-12.50 TPM toiminnan kehittämisen välineenä: Toiminnan lähtökohdat, periaatteet ja päämäärät.
 • 13.00-14.00 TPM käytännössä: TPM-kehitysohjelma ja sen vaiheet. Käytännön toimintatapoja ja esimerkkejä. Suden kuoppia.
 • 14.30-16.00 Kunnossapito liiketoiminnan osana: Lähtötilanne. Toimintaympäristö. Käyttövarmuus. Tuotteistaminen ja palvelutuotteet. Raportointi.

WCM jakso 2

Laitoksen käyttövarmuus, riskienhallinta ja kunnossapidon konseptit, 1. päivä

 • 08.00-08.30 Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus
 • 08.30-11.25 Käyttövarmuuden perusteet: Käyttövarmuuden käsitteistö ja teoria. Käyttövarmuuden merkitys organisaatiolle
 • 11.30-12.25 Lounas
 • 12.30-14.00 Käyttövarmuuden mittaaminen: Käyttövarmuuden mittaamiseen yleisesti käytettyjä mittareita. Mittareiden muodostamiseen tarvittavia tietoja.
 • 14.30-15.55 Käyttövarmuuden suunnittelu ja kehittäminen: Suunnitteluvaiheen käyttövarmuus (Greenfield). Käyvien linjojen käyttövarmuuden kehittäminen (Brownfield).
 • 16.00-17.00 Varaosastrategiat ja varastojen hallinta: Varaosatoiminta käyttövarmuuden näkökulmasta. Kriittisten varaosien saatavuuden mitoittaminen.

Laitoksen käyttövarmuus, riskienhallinta ja kunnossapidon konseptit. 2. päivä

 • 08.00-09.00 Analyysimenetelmien perusteita: Luotettavuuslaskennan perusteita. Tärkeimmät käytössä olevat menetelmät.
 • 09.30-11.15 PSK 6800 - Kriittisyysluokittelu / FMEA - Vika- ja vaikutusanalyysi: Kriittisyysluokittelu auttaa ymmärtämään laitteiden kriittisyyttä kohteen toiminnalle. Vika- ja vaikutusanalyysi pureutuu syvemmälle laitteiden vikaantumiseen ja pyrkii löytämään keinoja niiden aiheuttamien riskien pienentämiseen.
 • 11.15-12.15 Lounas
 • 12.15-14.00 FTA – Vikapuuanalyysi: Vikapuuanalyysi on monipuolisin käyttövarmuuden analyysimenetelmä, joka mahdollistaa mm. järjestelmän syy-seuraus -suhteiden visualisoinnin sekä vikaantumisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten laskemisen.
 • 14.30-16.00 RCM - Luotettavuuskeskeinen kunnossapito: RCM on systemaattinen menetelmä kunnossapidon huolto-ohjelman luomiseen, jonka tavoitteena on luoda perustaso järjestelmän turvalliselle käytölle ja luotettavuudelle.

WCM jakso 3

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit, 1. päivä

 • 08.00-08.30 Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus
 • 08.30-11.30 Kunnossapidon tunnusluvut: tunnuslukujen valinnan periaatteet, tunnusluvut ja niiden tulkinta, päätöksenteon menetelmät, asiakastyytyväisyys, laatu ja tuloksellisuus.
 • 11.30-12.30 Lounas
 • 12.30-13.30 Prosessinäkökulma kunnossapidon työnsuunnitteluun: Kunnossapidon prosessit työnsuunnittelun viitekehyksenä. Uusi eurooppalainen standardi SFS-EN 17007.
 • 13.30-14.30  Kunnossapidon työnsuunnittelu: Periaatteet ja tavoitteet. Käytännön toteutus ja sidosryhmät. Käyntivarmuudesta huolehtiminen. Turvallisuus.
 • 15.00-16.00 Vuosihuoltojen suunnittelu, case:  Vuosihuoltoseisokin vaiheet: määrittely, suunnittelu, ennakkovalmistelut, toteutus. Palaute. Lopettaminen ja jälkityöt.
 • 16:00-17.00 Epävarmuuden hallinta: Käytännön menetelmiä erityisesti investointi-, seisokki- ja suurkorjaussuunnitteluun.

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit, 2. päivä

 • 08.00-09.15 Tietojärjestelmät: tietojärjestelmät kunnossapidon suunnittelussa, aikataulutuksessa ja raportoinnissa sekä dokumentointi ja asiakirjahallinta.
 • 09.15-10.15 Tietojärjestelmän uusinta: ohjelmiston vaihtoprojekti, historia tiedon hyödyntäminen ja luotettavuus sekä toiminnan kehittäminen muutostilanteessa.
 • 10.10-11.00 Kattava datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena: Olennaista tietoa on paljon saatavilla, mutta sitä pitää sekä haluta että osata hyödyntää. Data-analytiikan hyödyntämistapoja ja case-esimerkkejä eri teollisuuden aloilta.
 • 11.00-12.00 Lounas
 • 12.00-13.20 Kunnossapidon sopimukset: kunnossapidon ulkoistaminen, teollisuuden kunnossapito ja palvelusopimus (PSK 7901).
 • 13.20-14.35 Vastaanottotarkastukset: ovatko uudet koneet aina kunnossa ja valmiita tuotantoon? Esimerkkejä mittausten suunnittelusta, toteutuksesta ja löydetyistä ongelmista.
 • 15.00-16.00 Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen, case.

WCM jakso 4

Kunnossapidon johtaminen, 1. päivä (WCM jakso 4.1)

 • 08.00-08.30 Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus
 • 08.30-11.00 Kunnossapidon organisointi ja prosessien hallinta: Prosessijohtamisen periaatteet. Liiketoimintaprosessin määrittely. Tiimityöskentely. Tehdaspalvelun organisointimallit. Oma vai ostettu. Palveluiden hallinta ja kehittäminen.
 • 11.00-13.00 Lounas
 • 13.00-14.00 Kunnossapidon talous ja budjetointi: Taloudellinen ohjaus ja seuranta. Budjetointi. Kunnossapidon tuotot. Kustannukset ja niiden kohdentaminen. Kunnossapidon seuranta ja raportointi. Elinjaksokustannukset.
 • 14.30-15.50 Viestintä ja palautteen anto: Viestintä - keskeinen osa ammatillista osaamista. Viestintä-, vuorovaikutus- ja palautetaitojen kehittäminen. Puhujan ja kuulijan tavoitteet. Korjaava palaute. Tunteiden säätely.
 • 15.50-17.30 Osaamisen kehittäminen osana yrityksen strategiaa: Organisaation ja sen osaamisen kehittäminen. Visio ja strategia osaamisen johtamisen kiinnekohtina. Osaamisen kehittäminen ja aikuinen oppija.

Fyysisen omaisuuden hallinta, 2. päivä

 • 09.00-11.00 Fyysisen omaisuuden hallinta: hallinta ja johtamisjärjestelmä, liiketoiminnan vaatimukset, kunnossapito osana fyysisen omaisuuden hallintaa, elinjaksoprosessien asettamat vaatimukset, seuranta ja ohjaus (KPI) sekä toimialan ja teknologian vaikutus
 • 11.00-12.00 Lounas
 • 12.00-14.00 Strategiat ja tavoitteet: kunnossapitostrategiat, tavoitteiden määrittely ja kunnossapidon suunnittelu ja prosessit
 • 14.30-16.00 Kunnossapidon johtaminen (case): liiketoiminnasta tuotannon kautta kunnossapitostrategiaan, lähestymistapoja ja vaihtoehtoja sekä esimerkkejä

HUOM! Ohjelmamuutokset mahdollisia.

 

Koulutuksesta hyötyvät

World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu eurooppalaisen standardin osaamisvaatimusten pohjalta kunnossapidon

 • työnjohtajien
 • suunnittelijoiden
 • päälliköiden

valmennukseen ja tukemaan kunnossapidossa vaadittavan erityisosaamisen hallintaa.

Koulutusohjelmien materiaaleihin kuuluvat seuraavat alan julkaisut:

 • Kunnossapito – tuotanto-omaisuuden hoitaminen; Jorma Järviö – Taina Lehtiö, 6. täydennetty painos, helmikuu 2017, ISBN 978-952-68687-2-1, 292 sivua.
 • Tehokas kunnossapito: Hannu S. Laine, 1. painos, lokakuu 2010, ISBN 978-952-99458-7-0, 275 sivua.
 • Kuntoon perustuva kunnossapito – käsikirja: toim. Henry Mikkonen;1. painos, lokakuu 2009, ISBN 978-952-99458-4-9, 606 sivua.

 

Lue osallistujan kokemuksia koulutuksesta: Ammattina kunnonhallinta – Ida Eskman haluaa tietää kaiken jäähdytyslaitoksista

 

Promaint ry:n jäsenille jäsenalennus. Ilmoita jäsenyydestäsi ilmoittautumisen yhteydessä "Lisätietoja" kentässä.

 

 

#maintenancekoulutus

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Taitotalo

Taitotalo

Taitotalo – maan laajimmat koulutusmahdollisuudet ammattilaisille, asiantuntijoille ja esimiehille

Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa. Alan suurimpana toimijana Taitotalolla on pitkä historia muuttuvan maailman koulutustarpeisiin vastaamisessa. Koulutustarjonta ja asiantuntijaverkosto on toimialan laajin.  Asiakkuudenhoitomallissa on panostettu siihen, että yrityksille ja opiskelijoille on ainutlaatuiset puitteet kehittää prosessejaan ja käytännön...


Lue lisää kouluttajasta Taitotalo ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Taitotalo

Valimotie 8
00380 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.taitotalo.fi


Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: