Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet

Tampereen kesäyliopisto
Yhteenveto
Kesto: 1 päivä
Hinta: 190 EUR (arvonlisäverotonta)
Haku päättyy: 29.4.2019
Aloituspäivämäärä: 13.5.2019 08:30
   
Paikkakunta: Tampere
Koulutustyyppi: Avoin koulutus

Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet

Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet / Tampereen kesäyliopisto

Dialektinen käyttäytymisterapia tunteensäätelyhäiriöisen tukena

Di­a­lek­ti­nen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pia (DKT) on tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­va te­ra­pi­a­muo­to, joka täh­tää ih­mis­tä muut­ta­maan hyö­dyt­tö­miä ja hai­tal­li­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja, esi­mer­kik­si itse­tu­hoi­suut­ta ja päih­tei­den vää­rin­käyt­töä ja har­joit­te­le­maan uut­ta, tai­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä. Muu­tos­ta­voit­teen li­säk­si edis­te­tään hy­väk­syn­tää tie­toi­sen läs­nä­olon (mind­ful­ness) har­joi­tuk­sil­la ja hy­väk­syn­tää vies­tit­tä­väl­lä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la (va­li­daa­tio).

Olen­nais­ta on sekä muu­tok­sen että hy­väk­syn­nän jat­ku­va edis­tä­mi­nen ja tasa­pai­not­ta­mi­nen. Nämä nä­en­näi­ses­ti vas­tak­kai­set ta­voit­teet yh­dis­ty­vät di­a­lek­ti­sen fi­lo­so­fi­an avul­la. Di­a­lek­tiik­ka toi­mii DKT:ssa sekä ko­ko­a­va­na taus­ta­te­o­ri­a­na että käy­tän­nön työ­tä oh­jaa­va­na peri­aat­tee­na.

DKT-koulutuksen tavoite ja sisältö

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään saa hy­vät pe­rus­tie­dot Di­a­lek­ti­ses­ta käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­as­ta ja sen so­vel­ta­mi­ses­ta eri­lai­siin po­ti­las­ryh­miin. Li­säk­si osal­lis­tu­ja pys­tyy kou­lu­tuk­sen myö­tä ar­vi­oi­maan, min­kä­lais­ta DKT-so­vel­lus­ta tar­vit­see, mitä käy­tän­nön asi­oi­ta työ­ryh­mäs­sä/or­ga­ni­saa­ti­os­sa tu­lee to­teut­taa DKT:n käy­tön mah­dol­lis­ta­mi­sek­si ja mi­ten va­li­tun DKT-so­vel­luk­sen aloit­ta­mi­seen kou­lut­tau­du­taan.

Koulutuksen si­säl­tö:

  • Di­a­lek­ti­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an stra­te­gi­at ja me­ne­tel­mät
  • Pe­rus­tie­dot tai­to­ryh­mien tai­to­a­lu­eis­ta
    • tie­toi­sen läs­nä­olon tai­dot
    • ah­din­gon sie­tä­mi­sen tai­dot
    • tun­ne­sää­te­ly­tai­dot ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

So­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set, jot­ka työs­ken­te­le­vät tun­teen­sää­te­ly­häi­ri­öis­ten kans­sa, las­ten­suo­je­lus­sa tai päih­de­huol­los­sa ja epä­va­kai­den hen­ki­löi­den omai­set ja lä­hei­set.

Kouluttaja

Tee­mu Ry­hä­nen, kog­ni­tii­vi­sen , käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an psy­ko­te­ra­peut­ti VET,kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti, käyt­täy­ty­mis­a­na­lyy­tik­ko, DBT Ad­van­ced In­ten­si­ve Trai­ned

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Tampereen kesäyliopisto Facebookissa

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto

Kaikille avointa opetusta Tampereen kesäyliopistossa

» Tampereen kesäyliopisto somessa Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta kaikille, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikursseja sekä abi- ja lukiolaiskursseja Pirkanmaalla. Tampereen kesäyliopistossa opiskelee vuosittain noin 5000 opiskelijaa 500:lla eri kurssilla tai koulutuskokonaisuudessa.  Tampereen kesäyliopisto järjestää eri yliopistojen ja korkeakoulujen opintovaatimusten mukaista avointa korkeakouluopetusta useissa...


Lue lisää kouluttajasta Tampereen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen kesäyliopisto

Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere

 Näytä puhelinnumero
tampereenkesayliopisto.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
          (5,0)
Perustuu 35 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet täytä seuraavat tiedot: