Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Webinaaripäivä tulee jälleen to 23.9. Katso ohjelma ja ilmoittaudu ➡

Selvennys siviili- ja julkisoikeuden aloihin

Tutustu juridiikkaoppaaseen!

Mitä oikeuden aloja kuuluu siviili- ja julkisoikeuteen?

Juridiikka on termin oikeustiede synonyymi. Oikeustieteessä tutkitaan oikeusjärjestyksen sisältöä ja sitä voi opiskella yliopistossa. Oikeustiede jaetaan julkisoikeuteen ja siviilioikeuteen. Julkisoikeus tutkii valtion suhdetta kansalaisiinsa ja toisiin valtioihin. Julkisoikeudessa tarkastellaan myös valtioelinten välisiä suhteita. Siviilioikeudessa eli yksityisoikeudessa tutkitaan yksilöiden ja yhteisöjen välisiä oikeudellisia suhteita.

Sekä siviilioikeudella että julkisoikeudella on alalajeja, jotka esitellään seuraavaksi.

Siviilioikeuteen kuuluvat oikeuden alat

Kauppaoikeus

Kauppaoikeus on siviilioikeuden ala, jonka keskeisimpänä kohteena ovat yritykset oikeussuhteineen. Yliopisto-opetuksessa kauppaoikeus on jaettu neljään alueeseen:

  1. yhteisöoikeus
  2. immateriaalioikeus
  3. markkinaoikeus
  4. kuluttajaoikeus

Yhteisöoikeudessa käsitellään oikeutta elinkeino- ja yritystoiminnan harjoittamiseen.

Immateriaalioikeudessa käsitellään aineettomia hyödykkeitä, kuten tekijänoikeutta ja patenttioikeutta.

Markkinaoikeudessa käsitellään osakkeiden ja muiden arvopapereiden vaihdantaa koskevaa arvopaperimarkkinaoikeutta, kilpailuoikeutta sekä muita elinkeinonharjoittajien keskinäisiä suhteita koskevia kysymyksiä. Markkinaoikeudella voidaan tarkoittaa myös erityistuomioistuinta, jossa käsitellään ja ratkaistaan kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

Kuluttajaoikeudessa käsitellään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä oikeussuhdetta.

Kauppaoikeuden opiskelussa perehdytään niin kotimaiseen kuin kansainväliseenkin perusnormistoon, joiden lisäksi opiskelija harjaantuu oikeustapausten ratkaisutaitojen kehittämisessä sekä yhteiskunnallisten vaikutusten tiedostamisessa.

Haluatko pysyä aallonharjalla kauppaoikeuden osaamisessa?

Kauppaoikeuden tietämyksestä on hyötyä monien alojen ammattilaisille. Päivitä tietojasi ja löydä itsellesi sopiva koulutus juridiikan täydennyskoulutustarjonnasta.

Perhe- ja jäämistöoikeus

Perhe- ja jäämistöoikeus on siviilioikeuden ala, joka käsittää varallisuusoikeudellisen ulottuvuuden sekä henkilöoikeudellisen ulottuvuuden. Varallisuusoikeudellisessa ulottuvuudessa käsitellään perheenjäsenten välisiä varallisuussuhteita ja niistä määräämistä.  Varallisuusoikeus käsittää avioliittoon sekä jäämistöön kuuluvien varallisuussuhteiden järjestelyt. Näihin liittyvät myös perintä- ja lahjaverotus. Henkilöoikeus käsittää oikeussäännöt, jotka koskevat avioliiton solmimista ja purkamista sekä lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, kuten lapsen huoltajuus.

Kaipaatko päivitystä perhe- ja jäämistöoikeudellisiin lakikiemuroihin?

Tämän ihmisläheisen oikeudenalan tuntemus on hyvä pitää ajantasalla. Tutustu juridiikan koulutuksiin.

Sopimusoikeus

Sopimusoikeus kuuluu velvoiteoikeuteen ja se on siviilioikeuden ala. Sopimusoikeudessa käsitellään henkilöoikeuden yleisiä perusteita ja yleistä sopimusoikeutta. Lisäksi sopimusoikeudessa käsitellään erityisiä sopimustyyppejä kuten irtaimen kauppaa ja kansainvälistä kauppaa. Sopimusoikeuden aihepiireihin kuuluvat keskeisesti mm. sopimusten tekeminen, sopimusten sitovuuden edellytykset, sopimusrikkomusten seuraamukset, sopimusten voimassaolo, tulkinta ja pätemättömyys. Vakiosopimuksia sekä irtaimen kauppaa käsitellään sopimusoikeudessa myös.

Ovatko sopimusseikat hallussasi?

Sopimusoikeudellisissa seikoissa on paljon muistettavaa ja pienet asianhaarat voivat muuttua äkkiseltään. Vertaile sopimusoikeuden koulutustarjonnan vaihtoehtoja ja pysy mukana muutoksessa.

Työoikeus

Työoikeus on siviilioikeuden ala, jossa tarkastellaan työsuhteeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä; työsuhteen oikeuksia ja velvollisuuksia. Työoikeus on eriytynyt omaksi oikeuden alakseen sopimusoikeuden alta, sillä työntekijän oikeusturvalle on haluttu antaa enemmän painoarvoa.

Mitä kuuluu työsuhteen oikeuksiin ja velvollisuuksiin?

Tämä oikeuden ala koskettaa kaikkia työssäkäyviä ja niinpä työoikeuden osaamisesta hyötyvät myös yksityishenkilöt. Tutustu työoikeuden koulutuksiin ja tunne työsuhteeseen liittyvät kysymykset.

Ympäristö- ja kiinteistöoikeus

Ympäristöoikeuden tavoitteena on turvata ympäristön ja luonnonvarojen ympäristöystävällinen ja tehokas käyttö sekä noudattaa esimerkiksi Kioton ilmastosopimusta sekä muita Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Ympäristöasiat ovat nousemassa yhä tärkeämmiksi yritysmaailmassa ja ympäristöasioihin perehtyneitä osaajia tarvitaan koko ajan lisää ottaen huomioon ympäristöoikeuden sisältämät useat sopimukset, suositukset sekä joustavuuden normistossa.

Kiinteistöoikeudella tarkoitetaan kiinteistön muodostamiseen, käyttösuhteisiin, käyttösopimuksiin sekä maanvuokraan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja lainsäädäntöä. Käyttösuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistöllä olevia rasituksia.

Osaatko ottaa ympäristöasiat huomioon? Tunnetko kiinteistöoikeuteen liittyvät kysymykset?

Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän ympäristötekoja. Ole edelläkävijä ja tarkastele juriidikan koulutuksia.

Julkisoikeuteen kuuluvat oikeuden alat

Rikos- ja prosessioikeus

Rikosoikeus on julkisoikeuden ala, jossa käsitellään valtion rankaisuoikeuden käyttöä kansalaisiin nähden. Rikosoikeuteen liittyy rikosoikeuden yleiset opit, rangaistusvastuuta määrittelevien normien tulkinta, systematisoinnit ja uusien kysymyksenasettelujen etsiminen.

Rikosoikeus jaetaan yleensä kahteen osaan: yleiseen osaan ja erityiseen osaan. Rikosoikeuden yleinen osa jaetaan edelleen vastuuoppiin sekä seuraamusjärjestelmään. Vastuuoppi sisältää erilaisia oppeja, jotka koskevat esimerkiksi kausaalisuutta, syy-yhteyttä, tahallisuutta, tuottamusta ja laiminlyönnin rangaistavuutta. Seuraamusjärjestelmä sisältää puolestaan säännökset ja opit, jotka koskevat rangaistuksen lajeja, määräämistä ja täytäntöönpanoa.

Rikosoikeuden erityinen osa kattaa yksittäisiä rikoksia koskevat säännökset ja niiden tulkintaan liittyviä käytäntöjä.

Prosessioikeus on julkisoikeuden ala ja tarkoittaa perinteisesti määriteltynä oikeudenkäyntimenettelyä tuomioistuimessa. Prosessioikeuteen liittyy rikosasiain esitutkinta, syyttäjän toiminta, oikeudenkäyntimenettely rikosasioissa, siviiliasioissa ja hallintoasioissa, pakkokeinot, täytäntöönpano sekä vaihtoehtoinen riidanratkaisu.

Tuomioistuinprosessi jaetaan kolmeen osaan:

  1. siviiliprosessi
  2. rikosprosessi
  3. hallintoprosessi

Siviiliprosessia kutsutaan riita-asiain oikeudenkäynniksi. Riita-asiain oikeudenkäynnissä käsitellään asioita, jotka ovat aiheutuneet yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden välisistä riitatilanteista.

Rikosprosessia kutsutaan rikosasiain oikeudenkäynniksi. Rikosasiain oikeudenkäynnissä käsitellään asioita, jotka liittyvät rikosoikeudelliseen vastuuseen liittyviin kysymyksiin.

Hallintoprosessia kutsutaan hallintolainkäytöksi. Hallintolainkäytössä käsitellään asioita, jotka liittyvät julkisen vallan käyttöön liittyviin konflikteihin.

Koetko, että rikos- ja prosessioikeuden teemat kaipaavat osaltasi päivitystä?

Tutustu täydennyskoulutuksiin.

Viimeksi päivitetty: 04 loka 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 26.3.2020

Näillä vinkeillä onnistut julkisissa hankinnoissa

Onko uusi julkinen hankinta tehtävälistallasi? Julkisten hankintojen kilpailutusprosessin vaiherikkaus ja lakisääteisyys voivat hämmentää, joten kysyimme julkisten hankintojen koulutus- ja asiantuntijatoimisto PTCServices Oy:n toimitusjohtaja Saila Eskolalta vinkkejä prosessin keskeisiin vaiheisiin.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.10.2019

Haastattelussa Pekka Syrjänen: juridiikan alalla muutostahti on nopea

Pekka Syrjänen on kulkenut pitkän matkan valtionhallinnon juridiikan sokkeloissa. Hän on nähnyt ja hoitanut Valtiokonttorissa mm. valtion maksuvapautusjuridiikkaa, rikosvahinkoasioita ja sotilastapaturmalain uudistamista.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 16.4.2019

Uraopas | laki, juridiikka ja hallinto

Työskenteletkö juridisissa tai hallinnollisissa tehtävissä ja harkitset jatkokouluttautumista? Oli etsinnässä sitten koulutus uuden työnkuvan tueksi tai jatkokoulutus osaamisen kehittämiseksi nykyisissä työtehtävissäsi, olet tullut oikeaan paikkaan. Täydennyskouluttautuminen kannattaa. Saat paitsi uusi ja konkreettisia työelämäntaitoja, myös uudenlaisia työskentely- ja ajattelutapoja sekä toiminta ...
Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.