Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Projektien hallinta ja johtaminen

Impact
Yhteenveto
2 päivää
   
Helsinki
Avoin koulutus

Projektien hallinta ja johtaminen

 Projektien hallinta ja johtaminen

Menesty projektien johtamisessa

Koulutus antaa käytän­nön­lä­heiset ja ajan­koh­taiset työkalut projektien hallintaan ja johta­miseen. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin johtaa projekteja, joista sinun on mahdol­lista poimia ne toimin­ta­tavat, jotka tukevat juuri sinua ja projek­ti­tii­miäsi tavoit­tei­denne saavut­ta­mi­sessa. Saat koko­nais­kuvan siitä, mitä projektin johta­minen vaatii, ja miten voit kehittää omaa vaikut­ta­vuuttasi johtajana.

Osallistujat perehdytetään laaja-alaisesti projektien suunnitteluun ja johtamiseen. 

Koulutuksen hyödyt

  • Koulutuksen käytäsi opit tehos­tamaan projek­ti­työs­ken­te­lyäsi
  • Opit laatimaan projek­ti­suun­ni­telman
  • Tunnistat projek­ti­pääl­likön vastuu­alueet
  • Tiedät miten voit osal­listaa ja innostaa projek­ti­tiimin jäseniä
  • Kehität vuoro­vai­kutus- ja vies­tin­tä­tai­tojasi
  • Kuulet tutki­mus­tu­loksia projektien hallin­nasta ja tiimi­työstä
  • Pääset jakamaan koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mä­työs­ken­telyn ja yhteisten keskus­te­lujen avulla

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Projektien hallinta ja johtaminen, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suun­nattu projek­ti­pääl­li­köille, mutta se sopii myös kaikille projek­ti­mai­sesta työs­ken­te­lystä kiin­nos­tu­neille, esimer­kiksi asian­tuntija- tai esimies­työssä toimi­ville henki­löille.

Aiheesta järjestetään myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää!

Koulutuksen aikataulu

Päivä 1.

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Mikä on projekti?

10:15 Tauko

10:30 Projektin suun­nittelu

12:00 Lounas

13:00 Miten projektia johdetaan käytän­nössä?

14:15 Kahvi

14:30 Miten kehittyä projek­tin­hal­lin­nassa?

16:00 Tilaisuus päättyy

Päivä 2.

8:30 Aamupala

9:00 Ihmisten johta­minen projek­ti­työssä

10:15 Tauko

10:30 Projek­ti­pääl­likkö muutoksen edis­täjänä

12:00 Lounas

13:00 Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi

14:15 Tauko

14:30 Tehokkaan projek­ti­työs­ken­telyn varmis­ta­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Lilla Roberts

Pieni Roobertinkatu 1

00130 Helsinki

Kouluttajat

Annina EklundKouluttajana toimii Annina Eklund. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen.

Anni­nalla on koke­musta tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­pii­reistä.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 1290 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Lisäksi osallistumismaksuun kuuluu Taitava tiimivalmentaja-kirja. 

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta Impactilta.

Ota yhteyttä kouluttajaan

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Projektien hallinta ja johtaminen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot : Impact

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,7)
Perustuu 7 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Projektien hallinta ja johtaminen täytä seuraavat tiedot: