🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus 60 op

Väestöliiton Hyvinvointi Oy, paikassa Helsinki
Kesto
2 vuotta
Hinta
3 991,94 EUR + alv 24 % (yht. 4 950 EUR)
Seuraava toteutus
6 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.8.2024
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Kesto
2 vuotta
Hinta
3 991,94 EUR + alv 24 % (yht. 4 950 EUR)
Seuraava toteutus
6 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.8.2024
Toteutustapa
Hybriditoteutus
alkaen 3 991,94 EUR + alv 24 % / osallistuja

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus 60 op

kaksi naista ja mies

Syvennä osaamistasi ja opiskele uudelle uralle Väestöliiton Integratiivisessa lyhytterapiakoulutuksessa!

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus antaa sinulle valmiudet tulokselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Koulutus sopii niin sote- kuin kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan oman työn ohessa.

Koulutuksessa pääset syventämään tietojasi ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, psykiatrisesta diagnostiikasta ja eri psykoterapioiden viitekehyksistä. Opintojen aikana opit käyttämään lyhytterapiatyöhön kuuluvia ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä.

Koulutuksen suoritettuasi voit toimia integratiivisena lyhytterapeuttina. Halutessasi voit myös suunnata yrittäjän polulle. Lyhytterapiakoulutus antaa myös tarvittavat valmiudet hakeutua yliopistotason psykoterapiakoulutukseen.

Tietoa koulutuksesta

Tämän päivän maailma on hektinen ja moni kokee uupumusta, masennusta, ahdistuneisuutta ja kuormittumista. Lyhytterapia on vaikuttavaa ja tuloksellista terapiatyötä ja sen avulla pystytään vastaamaan nopeasti ihmisten tuen tarpeeseen. Lyhytterapia on ensisijainen ja helposti lähestyttävä hoitomuoto, joka on kirjattu myös mielenterveysstrategiaan.

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja lyhytterapeuttisista ohjauksellisista työskentelymenetelmistä sekä niiden tuloksellisesta soveltamisesta terapiatyössä. Koulutuksen painopiste on integratiivinen. Siinä sovelletaan ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen terapian viitekehyksiä, joihin nivoutuu toipumislähtöinen perusfilosofia ja jossa yhdistyvät lyhytterapeuttiset integratiiviset työmenetelmät. Integratiivinen lähestymistapa rakentuu pääosin eri psykoterapiasuuntausten teorioiden, käsitteellisten mallien ja tekniikoiden varaan.

Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuskokonaisuudessa opitaan käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja lyhytterapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita sekä tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan opittua omassa työssään. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa ja vuorovaikutteisessa lyhytterapiatyössä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet ja vastaa Valviran vaatimuksia kokonaisuudessaan. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia integroituja lyhytterapian menetelmiä ja soveltaa niitä omassa työssään. Lisäksi hänellä on hyvät perustiedot psykoterapiavalmiuksien menetelmistä.  Opiskelija osaa tukea voimaannuttavasti ja terapeuttisin menetelmin asiakkaitaan heidän toipumisprosesseissaan ja puuttua heidän keskeisiin haasteisiinsa rakentavalla tavalla. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa eri mielenterveyden häiriöistä ja haasteista.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää, mitä erilaiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt ovat ja soveltaa lyhytterapeuttisia menetelmiä niiden hoitamiseen ja kuntouttavaan työhön
 • tunnistaa ja kuvata, millaisia haasteita mielenterveyden ongelmat aiheuttavat eri-ikäisille henkilöille
 • käyttää ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä työskennellessään lasten, nuorten ja aikuisten kanssa
 • soveltaa työssään voimaannuttavan myönteisen mielenterveyden ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen sekä kognitiiviseen integratiiviseen viitekehykseen
 • soveltaa hyviä olemassa olevia käytäntöjä omassa asiakastyössään
 • valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä lyhytterapeuttiseen työskentelyyn
 • arvioida ja perustella käyttämiensä menetelmien soveltuvuutta
 • toimia moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa voimavaroja ja yhteistyötä tukevalla tavalla
 • kehittää omaa työtään, työyhteisöään ja moniammatillista tiimiään voimavara- ja ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti
 • kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori)
 • osaa lyhytterapeuttisen työskentelyn prosessin ja terapeuttiset menetelmät, joita hän harjoittelee käytännössä asiakkaiden kanssa.
 • osaa hyödyntää omassa työskentelyssään lyhytterapeuttista työotetta, jossa on fokusoituna selkeät työn tavoitteet ja osaa käyttää erilaisia lyhytterapeuttisia interventioita asiakastyöskentelyssään

Koulutuksen sisältö

 • 24 koulutuspäivää 
 • Pienryhmätyönohjausta 10 x 1,5
 • Vertaisryhmätapaamiset 16 x 2 h 
 • Asiakastyö (100 tuntia) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi 
 • Välityöskentely ja tehtävät 
 • Muu oheislukemisto (lainsäädäntö) 
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus 
 • Syventävä kirjallisuus

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeisessä teoriassa sekä työmenetelmissä, joihin integroidaan kognitiiviset lyhytterapeuttiset menetelmät. Lisäksi painotus on reflektiivisissä ja dialogisissa työmenetelmissä, joilla pyritään myönteisen muutoksen mahdollistamiseen vuorovaikutuksellisissa ohjaus- ja terapiatilanteissa eri ikäisten asiakkaiden kanssa.

Suoritustapa

Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 24 lähiopetuspäivää ja lisäksi 15 tuntia (10 päivänä) asiakastyönohjausta pienryhmissä, paritutoroinnin, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä, soveltavan kirjallisuuden lukemista sekä kirjallisia välitehtäviä.

Opiskelija suorittaa myös 100 tuntia dokumentoitua lyhytterapeuttista työskentelyä asiakkaiden kanssa. Opiskelija tekee opintojen aikana opinnäytetyön ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian kehittämistehtävän sekä omaa ammatti-identiteettiä koskevan kirjallisen reflektion.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

6 syyskuuta, 2024

 • Hybriditoteutus
 • Helsinki
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.8.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan sekä työssäjaksamistaan integratiivisella työotteella. 

Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijalla tulee olla vähintään 120 op:n yhtenäinen peruskoulutus ko. alalta.

Lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Aikataulu

Ajankohta: Syksy 2024 – kevät 2026

1. lähiopetusjakso 6.-7.9.2024

2. lähiopetusjakso 7.10.2024

3. lähiopetusjakso 21.-22.11.2024

4. lähiopetusjakso 16.-17.1.2025

5. lähiopetusjakso 28.2.2025

6. lähiopetusjakso 28.3.2025

7. lähiopetusjakso 24.4.2025

8. lähiopetusjakso 30.5.2025

9. lähiopetusjakso 8.-9.9.2025

10. lähiopetusjakso 28.-29.10.2025

11. lähiopetusjakso 24.-25.11.2025

12. lähiopetusjakso 18.12.2025

13. lähiopetusjakso 22.-23.1.2026

14. lähiopetusjakso 26.-27.2.2026

15. lähiopetusjakso 26.-27.3.2026

Huom. Työnohjauspäivät ilmoitetaan erikseen.

Koulutuspaikka

Lähiopetuspäivät järjestetään Helsingin keskustassa, Väestöliiton tiloissa, osoitteessa Kalevankatu 16, 00100 Helsinki

Kouluttaja

Vastuu kouluttajat

Sarianna Virpikari
Kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja.

Jonna Karimo
Psykoterapeutti, kliininen seksologi, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Työnohjaajat: Marjo Viinanen ja  Mika Haataja

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 4950€ (sisältää alvin.) Koulutukseen hyväksytyille lähetetään 100 euron varausmaksu, joka vähennetään koulutuksen kokonaissummasta. Koulutuksen hinnan voi maksaa joko yhdessä tai viidessä erässä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Integratiivinen lyhytterapiakoulutus 60 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Väestöliiton Hyvinvointi Oy
Kalevankatu 16
Helsinki

Haluatko lisätietoa esimerkkiorganisaation koulutustarjonnasta?

Väestöliiton Hyvinvointi Oy on Väestöliitto ry:n kokonaan omistama osakeyhtiö, joka tarjoaa maksullisia terapia- sekä kotipalveluita henkilö- ja organisaatioasiakkaille, sekä terapia-alan laadukasta koulutusta. Yhtiön tuotot käytetään kokonaisuudessa Väestöliiton  kansalaisille suunnattuihin palveluihin sekä tutkimus- ja vaikuttamistyöhön. Väestöliiton Terapiapalveluissa tarjotaan henkilöasiakkaille psykoterapiaa, lyhytterapiaa,...

Lue lisää kouluttajasta Väestöliiton Hyvinvointi Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu