Psykofyysisen psykoterapian perusteet (20 op) / Basics of Psychophysical Psychotherapy (20 credits)

Helsingin seudun kesäyliopisto, paikassa Helsinki
Kesto
1 vuosi
Hinta
2 900 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 2 900 EUR)
Seuraava toteutus
13 helmikuuta, 2025 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 2.12.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
1 vuosi
Hinta
2 900 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 2 900 EUR)
Seuraava toteutus
13 helmikuuta, 2025 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 2.12.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (20 op) / Basics of Psychophysical Psychotherapy (20 credits)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Huom. koulutuksen opetuskieli on englanti! The language of instruction for the course is English.

Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa. Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä. 

Huom. koulutuksen lähiopetuksen kieli on englanti, pariharjoitukset sekä pienryhmätyöskentelyt voivat olla myös suomeksi, jos pari/pienryhmä näin toivoo.  

Seminaari 1. Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan

Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari 2. Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari 3. Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari 4. Traumaseminaari

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa:

 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia   kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja,   joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla,   jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita. Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä. 

Tähän koulutuskokonaisuuteen ei kuulu viidettä lopputyöseminaaria, mutta halutessaan koulutukseen osallistuja voi tehdä lopputyön sekä osallistua viidenteen seminaariin toisessa psykofyysisen perusteiden koulutuksessa joko Helsingin seudun kesäyliopiston tai muiden kesäyliopistojen järjestämänä lähivuosina. Tällöin 20 opintopisteen koulutus on mahdollista täydentää 30:een opintopisteeseen. Tämän 20 opintopisteen koulutuksen perusteella on mahdollista hakeutua myös psykofyysisen psykoterapian syventäviin opintoihin.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Psykofyysisen psykoterapian perusteet (20 op) / Basics of Psychophysical Psychotherapy (20 credits), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

13 helmikuuta, 2025

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 2.12.2024

Kohderyhmä

Kohderyhmä: psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake). Opiskelijavalinnoissa painotetaan hakujärjestystä, koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Aikataulu

Aika: 13.2.2025-31.1.2026

Seminaari 1.
13-15.2.25

Seminaari 2.
5-7.6.25

Seminaari 3.
2-4.10.25

Seminaari 1.
29-31.1.26

Päivittäinen työskentelyaika on torstaisin klo 10.00-17.00, perjantaisin ja lauantaisin klo 9.00-16.00.

Suoritustapa: 

Koulutuksen laajuus 20 opintopistettä sisältää:

 • Lähiopetus 79 h ja itsenäinen työskentely 36 h
 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia  harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento) 60 h
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana) 29 h + 24
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 12 h.

Kirjallisuus

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 800 sivua. 
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä

Itsenäinen verkko-opetus

 • Oppimisympäristöön tutustuminen 5 h
 • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 h

Kouluttaja

Kouluttaja:George Downing B (P.Hd.) on amerikkalainen psykologi, joka tunnetaan mm. kehokeskeisen (Body-Focused Therapy) sekä Video Intervention Therapy -menetelmien kehittäjänä. 

"---koulutus perustuu George Downingin menetelmään ja elämäntyöhön. Downingin työn alkuvaiheet pohjautuvat psykodynaamiseen objektisuhdeteoriaan. Myöhemmissä vaiheissaan hän on ottanut työskentelytapaansa vaikutteita enemmän kognitiivis-behavioraalisten psykoterapian teoriasta ja menetelmästä. Työskentelytapa on integratiivinen ja monen eri psykoterapiasuuntauksen edustajat ovat kokeneet mielekkääksi yhdistää sitä omaan viitekehykseensä.

Downingin teorian keskiössä on kehon järjestäytyminen (body organizing). Tällä käsitteellä tarkoitetaan kaikkea sitä hienovireistä jäsentymistä ja muutosta, mitä kehossa tapahtuu kaikessa toiminnassa ja vuorovaikutussuhteissa. Nämä pienet muutokset tapahtuvat jatkuvana virtana ja ilmenevät mm. asennoissa, liikkeissä, eleissä, ilmeissä, äänensävyissä, lihastonuksessa ja hengityksessä. Kehon järjestäytyminen on proseduraalista tietoa ja pitkälti tiedostamatonta. Näistä pienistä liikahduksista ja niihin liittyvistä tunteista ja ajatuksista on kuitenkin mahdollista tulla tietoiseksi."

Kustannukset

Kurssimaksun 2900 € voi halutessaan maksaa viidessä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan paikan vastaanottamisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5  €/erä.

Helsingin seudun kesäyliopisto Facebookissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Psykofyysisen psykoterapian perusteet (20 op) / Basics of Psychophysical Psychotherapy (20 credits)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Helsingin seudun kesäyliopisto
Vilhonvuorenkatu 12
00500 Helsinki

Laadukasta opetusta ja oppimisen iloa

Helsingin seudun kesäyliopisto toivottaa kaikki tervetulleiksi opintojen pariin! Opetus on avointa kaikille iästä, koulutuksesta tai opinto-oikeuksista riippumatta. Vuosittain kesäyliopistossa opiskelee noin 6 000 osallistujaa yli 700 kurssilla. Toiminta on ympärivuotista. Monipuolinen opetusohjelma sisältää avointa korkeakouluopetusta, kieltenopetusta, tietotekniikkaa, taidekursseja, abiturienttikursseja, ammatillista täydennyskoulutusta...

Lue lisää kouluttajasta Helsingin seudun kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu