🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Perheterapeuttisen työtavan koulutus 15 op

Jyväskylän kesäyliopisto, paikassa Jyväskylä
Kesto
1 vuosi
Hinta
1 790 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
20 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 25.8.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
1 vuosi
Hinta
1 790 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
20 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 25.8.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
alkaen 1 790 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Perheterapeuttisen työtavan koulutus 15 op

Oletko kiinnostunut hyödyntämään perheterapeuttisia menetelmiä omassa työssäsi? Tässä koulutuksessa opit uusia tapoja perheiden ja verkostojen voimavarojen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen!

Perheterapeuttinen työtapa on dialogista ja voimavarakeskeistä työtä, jonka avulla pyritään lisäämään ja vahvistamaan vuorovaikutusta perheessä, perheen verkostoissa sekä verkostojen kohtaamispaikoissa. Työn keskiössä on siis asiakkaan koko vuorovaikutussysteemi. Terapian aikana käytävissä keskusteluissa hyödynnetään erilaisia lähestymistapoja, työskennellään tässä ja nyt -periaatteella sekä keskitytään reflektiivisyyden lisääntymiseen.

Perheterapeuttinen työskentelymalli perustuu systeemiseen ajatteluun, jossa vuorovaikutusta tarkastellaan kokonaisuuden ja sen osien näkökulmasta. Kiinnostus kohdistuu esimerkiksi siihen, kuinka ihmiset toimivat keskenään, millaisia eroja perheenjäsenten näkökulmissa esiintyy, kuinka he ymmärtävät toisiaan, ja miten vuorovaikutus vaikuttaa hyvinvointiin.

Keskeiset sisällöt

Systeemisiä peruskäsitteitä perheen ja vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi

 • Perhe systeeminä
 • Perheen voimavarat ja resilienssi
 • Moniäänisyys ja monenkeskinen vuorovaikutus keskustelussa – haasteita ja työvälineitä
 • Verkostot ja verkostotyö
 • Dialogisuus työotteessa

Traumatisoitumisen ja mielenterveydellisten häiriöiden merkitys kasvussa, kehityksessä ja osallisuuden kokemisessa

 • Hoitamaton lapsuuden trauma ja puutteet kiintymyssuhteessa tai turvan kokemisessa
 • Traumatisoitumisen vaikutus elämään, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin
 • Trauma ja keho – traumakokemuksen vaikutukset kehoon, kehollisuus ja trauman hoitaminen 
 • Ylisukupolvisuus – ”Se mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi.”-Martti Siirala
 • Mentalisaation merkitys vanhemmalle ja työntekijälle

Työntekijän persoonallisuus, elämänkokemukset ja niiden merkitys työssä

 • ”Miten minusta tuli minä” – omat varhaiset kokemukset, itsetuntemuksen merkitys terapeuttisen työn tekemisessä
 • Ammatillinen sukupuu – oman ammatillisen kasvun tiedostaminen ja tutkiminen
 • Voimavarat ja varjot elämänhistoriassani

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti perheen ja perheen verkostojen vuorovaikutusta ja voimavaroja tukevia menetelmiä terapeuttisessa työssä. Opiskelija osaa ohjata perheenjäseniä tutkimaan perheensä vuorovaikutusta reflektiivisesti. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista ja kokemuksellista tietoa perheen systeemisyydestä ja varhaisten kokemusten vaikutuksista.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä perheterapeuttisen ja systeemisen työn peruskäsitteistöä
 • kertoa, miten perheiden ja verkostojen voimavaroja voidaan lisätä
 • soveltaa perheterapeuttisen ja systeemisen työn käsitteistöä ja perheterapeuttisia menetelmiä omassa työssään 
 • toimia omassa työssään ja työyhteisössään siten, että perheverkoston voimavarat lisääntyvät ja vuorovaikutus vahvistuu
 • kuvata, miten traumatisoituminen vaikuttaa asiakkaan elämään ja tapaan toimia
 • käyttää hankkimaansa tietoperustaa toimiessaan vuorovaikutuksessa traumoja kohdanneiden perheiden kanssa 
 • kehittää omaa perheterapeuttista työtään, työyhteisöään sekä muita ammatillisia verkostoja voimavaroja ja yhteistyötä tukevalla tavalla
 • arvioida omien ammatillisten ja henkilökohtaisten elämänkokemusten merkityksiä ammattilaisena toimimiseen

Suoritustapa

Koulutus on vuoden mittainen prosessi, jonka aikana opiskelijan osaaminen kehittyy opitun ymmärtämisen ja soveltamisen osalta.

Koulutuksen aikana järjestetään 10 seminaaripäivää, joihin sisältyy pienryhmätyöskentelyä. Seminaaripäivien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy ammattikirjallisuuden lukemisen, omien elämänkokemusten ja oman työn tutkimisen sekä ryhmätyönä tehtävän lopputyön (ei itsenäistä työtä) kautta. Välitehtävistä sovitaan erikseen.

Koulutuksen laajuus 15 opintopistettä sisältää:

 • 10 seminaaripäivää
 • pienryhmätyöskentelyä
 • itsenäistä työskentelyä (kirjallisuuteen perehtyminen, omien elämänkokemusten ja oman työn tutkiminen)
 • ryhmässä tehtävän lopputyön ja lopputyön esittelemisen

Lopputyötä varten opiskelijaryhmä valitsee itse jonkin koulutuksessa käsiteltävän aiheen ja tarkastelee sitä soveltavasti oman työnsä näkökulmasta. Lopputyöstä tuotetaan kirjallinen raportti, joka esitellään vapaavalintaisella tavalla muulle ryhmälle.

Koulutuksessa on käytössä Peda.net-verkko-oppimisympäristö.

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. 

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista koulutuspäiviin ja pienryhmätyöskentelyyn sekä lopputyön ja välitehtävien hyväksyttyä arviointia. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin koulutuspäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä. 

Opiskelijan osaamisen arvioinnista viedään merkintä Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon (opiskelijalle suoritusmerkintä näkyy Oma Opintopolku -palvelussa), mikäli opiskelija näin haluaa. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä. Opiskelija antaa koulutuksen alkuvaiheessa suostumuksen suoritusmerkinnän kirjaamisesta palveluun. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

20 syyskuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Jyväskylä
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 25.8.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille perheiden kanssa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa perhe- ja verkostotyön osaamista. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaalityön, psykiatrian ja muun auttamistyön ammattilaisille, jotka tekevät työtä vaativissa asiakastilanteissa perheiden kanssa. 

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan perustutkintoa sekä mahdollisuutta työskennellä perheiden parissa koulutuksen aikana.

Koulutuksesta on mahdollista saada lisäpisteitä psykoterapeuttikoulutuksiin.

Aikataulu

Koulutuksen 10 seminaaripäivää järjestetään 20.9.2024–26.9.2025. Opetus toteutetaan lähiopetuksena Jyväskylässä. Koulutuspäivät ovat klo 9.00–16.00.

20.9.2024 Aloitusseminaari
Kouluttajina Marjo Panttila ja Tapio Ikonen

18.10.2024 Systeemisen ajattelun avaaminen harjoituksineen ja läksyineen
Kouluttajana Tapio Ikonen

28.11.2024 Systeeminen ajattelu syventäen
Kouluttajina Tapio Ikonen ja Ilpo Kuhlman

16.1.2025 Dialogisuuden perusideat
Kouluttajina Ilpo Kuhlman ja Marjo Panttila

20.2.2025 Voimavarat ja resilienssi perheiden ja verkostojen kanssa työskentelyssä
Kouluttajana Tanja Pihlaja

20.3.2025 Mentalisaatio, mielen ja kehon yhteys
Kouluttajana Tanja Pihlaja

17.4.2025 Emotionaalinen trauma ja traumatietoinen työote
Kouluttajana Marjo Panttila

22.5.2025 Persoona työssä
Kouluttajina Marjo Panttila ja Tanja Pihlaja

4.9.2025 Työntekijän elämänkokemukset ja niiden merkitys työssä
Kouluttajina Marjo Panttila ja Tanja Pihlaja

26.9.2025 Loppuseminaari
Kouluttajina Marjo Panttila ja Tapio Ikonen

Kouluttaja

 • Marjo Panttila, psyk.sh, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti, vastuukouluttaja
 • Tapio Ikonen, PsL, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
 • Ilpo Kuhlman, PsT, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
 • Tanja Pihlaja, YTM, tanssi- ja liiketerapeutti, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti

Hakeminen

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa ja osallistujat valitaan hakemusten perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että valintakriteerit täyttyvät. Huomioithan jo hakuvaiheessa, että ilmoittautuminen on sitova.  

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenevät seuraavat tiedot:

 • koulutus
 • ammatti ja työpaikka
 • miten koulutus liittyy työtehtäviisi
 • miten voit koulutuksen aikana tehdä perhekeskeistä työtä
 • miksi hakeudut tähän koulutukseen

Hakemus tulee lähettää viikon sisällä ilmoittautumisesta vastuukouluttaja Marjo Panttilalle: marjo@marjopanttila.fi

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia asioita:

 • tarkoituksenmukainen koulutustausta
 • koulutuksen kytkös nykyisiin työtehtäviin
 • valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
 • mahdollisuus työskennellä perheiden parissa koulutuksen aikana
 • motivaatio
 • hakujärjestys

Kustannukset

1790 €. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa, koska kyseessä on alv:sta vapaa koulutustoiminta. 

Huom. Koulutusmaksu laskutetaan vasta sen jälkeen, kun valinta ryhmään on tehty. 

Koulutusmaksu on mahdollista maksaa yhdessä tai neljässä erässä.

Mikäli haluat maksaa koulutusmaksun neljässä erässä, laskutetaan se seuraavan aikataulun mukaan:

1. erä: 590 €, 15.10.2024
2. erä: 400 €, 15.12.2024
3. erä: 400 €, 15.2.2025
4. erä: 400 €, 15.4.2025

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Perheterapeuttisen työtavan koulutus 15 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Jyväskylän kesäyliopisto
Jyväskylän kesäyliopisto, Agora-rakennus, Mattilanniemi 2, PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Jyväskylän kesäyliopisto –  kaikille tiedonjanoisille ympäri vuoden

Jyväskylän kesäyliopistossa voit opiskella monipuolisesti erilaisia työelämää tukevia täydennyskoulutuksia. Tarjonnassa on sekä pitkiä että lyhytkestoisia kokonaisuuksia pitkin vuotta. Osa koulutuksista sisältää lähiopetusta Jyväskylässä ja osa toteutetaan kokonaan verkossa. Jyväskylän kesäyliopiston arvoja ovat elinikäinen oppiminen, henkinen hyvinvointi ja koulutuksellinen tasa-arvo. Toiminnan...

Lue lisää kouluttajasta Jyväskylän kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu