🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 35 op

Jyväskylän kesäyliopisto, paikassa Jyväskylä
Kesto
11 kuukautta
Hinta
3 500 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
10 tammikuuta, 2025 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.12.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
11 kuukautta
Hinta
3 500 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
10 tammikuuta, 2025 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.12.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
alkaen 3 500 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 35 op

Kirja

Kouluttaudu luovia toiminnallisia menetelmiä taitavaksi kirjallisuusterapiaohjaajaksi!

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksessa opit käyttämään erilaisia luovuusterapeuttisia kerronnallisia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä ja oman työn voimavarana sekä yhdistelemään eri menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapian menetelmät sopivat monenlaiseen asiakas- ja potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. 

Kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja kaikenikäisten ihmisten elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, opetus- ja kasvatustyössä sekä kirjastojen, seurakuntien ym. erilaisissa toimintapiireissä.

Valtakunnallinen kirjallisuusterapiakoulutus on tällä hetkellä kolmiportainen. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op) on kehitetty aiemman Sanallistaminen luovuusterapioissa -koulutusmallin pohjalta vastaamaan kolmiportaisen kirjallisuusterapiakoulutuksen vaatimuksia. Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolun osa 2. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että osa 1 (Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op) on suoritettu.

Ydinsisällöt

 • Kirjallisuusterapian teoreettinen perusta ja yhteydet eri terapiamuotoihin
 • Kirjallisuusterapeuttisten kerronnallisten ja toiminnallisten menetelmien käyttö asiakastyössä ja oman työn voimavarana
 • Kirjallisuusterapian erilaiset kohderyhmät ja toteuttamisympäristöt
 • Kirjallisuusterapiassa hyödynnettävät materiaalit
 • Muiden luovien terapioiden (mm. musiikkiterapia ja ekspressiivinen taideterapia) kokemuksellinen ja reflektiivinen hyödyntäminen osana kirjallisuusterapiaa
 • Omaelämäkerrallisuus, kehollisuus, dialogisuus ja psykologinen turvallisuus luovien terapioiden viitekehyksessä
 • Traumainformoitu työote ja ylisukupolvisuus
 • Tietoisuus, intuitio ja mindfulness

Jyväskylän kesäyliopiston koulutuksessa keskitytään ekspressiiviseen kirjallisuusterapiaan ja muiden luovien terapioiden (mm. musiikkiterapia ja ekspressiivinen taideterapia) kokemukselliseen ja reflektiiviseen hyödyntämiseen osana kirjallisuusterapiaa sekä eri menetelmien yhdistämiseen

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä eri asiakasryhmien kanssa. Opiskelija osaa ohjata itsenäisesti kirjallisuusterapiaryhmiä sekä lähi- että etätyöskentelyssä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa muiden luovien terapioiden menetelmiä osana kirjallisuusterapiaa.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa kirjallisuusterapian taustasta ja menetelmien pääpiirteistä
 • tunnistaa ja kuvata traumainformoidun työotteen merkityksen kirjallisuusterapiassa
 • kuvata työnohjauksen ja oman terapeuttisen työskentelyn vaikutuksia omaan hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen 
 • eritellä kirjallisuusterapian mahdollisuuksia osana psykoterapeuttista työtä
 • käyttää hankkimaansa tietoperustaa ohjatessaan kirjallisuusterapiaa
 • soveltaa kirjallisuusterapian prosesseja ja menetelmiä omassa työssään eri asiakasryhmien kanssa
 • ohjata erilaisia kirjallisuusterapiaharjoituksia
 • käyttää monipuolisesti erilaista teksti-, ääni- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn välineenä
 • soveltaa musiikkiterapiaa ja taideterapian eri muotoja kirjallisuusterapian tukena kasvuryhmissä, hoidollisissa ryhmissä ja yksilötyöskentelyssä
 • valita soveltuvia materiaaleja ja harjoitteita erityyppiseen työskentelyyn
 • arvioida ja perustella käyttämiensä materiaalien ja menetelmien soveltuvuutta
 • kehittää omaa terapeuttista työtään kirjallisuusterapian avulla

Suoritustapa

Koulutus on prosessiluonteinen kokonaisuus, jonka aikana opiskelijan osaaminen kehittyy erilaisten luovuusterapeuttisten kerronnallisten ja toiminnallisten menetelmien ymmärtämisen ja soveltamisen osalta.

Koulutuksen aikana järjestetään 21 lähiopetuspäivää (yhteensä 168 tuntia). Koulutuspäivät koostuvat luennoista ja opiskeltaviin teemoihin liittyvistä kokemuksellisista harjoituksista, joita tehdään itsenäisesti, pareittain ja pienryhmissä. Koulutusviikonloppujen aikana opiskelijat jakautuvat joka kerralla osaksi aikaa ns. kokemuksellisiin ryhmiin, jotka mahdollistavat omakohtaisen kokemuksen kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käytöstä ja vaikutuksesta sekä ryhmädynamiikan merkityksestä osallistujalle. Opiskelijaryhmän maltillinen koko mahdollistaa sekä kommentoivan keskustelun luentojen aikana että jaettujen tekstien ja kokemusten yhteisen reflektoinnin pienryhmissä. 

Kaikkiaan koulutukseen kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä. Koulutuspäivien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy kirjallisuusterapiaryhmään osallistumisen, ohjausharjoittelun, kirjallisuuden lukemisen sekä välitehtävien ja lopputyön tekemisen kautta. Opiskelijat ohjaavat opiskelunsa aikana joko ryhmää tai yksilöasiakkaita kirjallisuusterapeuttisin menetelmin ja laativat siitä harjoitteluraportin. Lisäksi koulutus sisältää sekä ryhmä- että yksilötyönohjausta. Lopputyönä laaditaan kirjallinen työ (voi sisältää myös taiteellisen osion), jossa käsitellään jotain kirjallisuusterapian keskeistä osa-aluetta.

Koulutuksen laajuus 35 opintopistettä sisältää:

 • 21 lähiopetuspäivää  (13 op)
 • itsenäinen ennakkoperehtyminen koulutuspäivien materiaaleihin ja jälkireflektointi  (2 op)
 • kouluttajan ohjaamaan kirjallisuusterapiaryhmään osallistuminen  (2 op)
 • työnohjausta  (2 op)
 • ohjausharjoittelusuunnitelma ja kirjallisuusterapiaohjausharjoittelu  (8 op) 
 • harjoitteluraportti  (2 op)
 • kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjalliset tehtävät  (3 op) 
 • kirjallinen lopputyö ja sen esittely  (3 op)

Opintojen tukena käytetään Peda.net-verkko-oppimisympäristöä.

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää:

 • läsnäoloa koulutuspäivissä (90 %) ja aktiivista vuorovaikutusta opiskelijaryhmässä
 • kokemuksellisiin ryhmiin osallistumista (18 h)
 • työnohjaukseen osallistumista ja siihen kuuluvien kirjallisten tehtävien tekemistä
 • opiskelijoiden vertaisryhmäharjoittelun (16h) ja oman ohjausharjoittelun (16h) tekemistä sekä harjoittelusuunnitelman ja raportin kirjoittamista molemmista
 • kahden kirjareferaatin ja kolmen kirjallisen tehtävän tekemistä 
 • kirjallisen lopputyön hyväksyttyä arviointia

Mikäli opiskelija ei pääse pakottavasta syystä osallistumaan kaikkiin koulutuspäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

10 tammikuuta, 2025

 • Lähiopetus
 • Jyväskylä
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.12.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kirjallisuusterapian ensimmäisen portaan (järjestetty eri puolilla Suomea) tai vastaavan aiemman kirjallisuusterapiakoulutuksen suorittaneille sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan henkilöstölle sekä taiteen ja kulttuurin parissa toimiville.

Tutkinto / todistus

Opiskelijan osaamisen arvioinnista viedään merkintä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Opiskelija antaa koulutuksen alkuvaiheessa suostumuksen osaamisen arvioinnin kirjaamisesta Koski-tietovarantoon. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Aikataulu

Koulutus järjestetään 10.1.2025–13.12.2025. Opetus toteutetaan lähiopetuksena Jyväskylässä. Koulutuspäivien aikataulu on seuraava: to klo 11.00–18.00, pe klo 9.00–16.00 ja la klo 8.30–15.30 TAI pe klo 11.00–18.00 ja la klo 8.30–15.30.

10.-11.1.2025 ”Matkaan”
Johdanto ja esittelyt, koulutuksen rakenne, sisällöt ja suoritustavat
Kirjallisuusterapian teoriatausta
Ekspressiivinen taideterapia osana luovaa toimintaa ja kirjallisuusterapiaa

7.-8.2.2025 ”Minun tarinani”
Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia; satujen, tarinoiden ja myyttien terapeuttinen merkitys
Ekspressiivisen taideterapian mahdollisuuksia omaelämäkerrallisessa työskentelyssä

7.-8.3.2025 ”Elämästä taiteeksi”
Kirjallisuusterapian historia
Omaelämäkerrallisuus, narratiivisuus ja kirjoittaminen identiteetin rakentamisen ja itsereflektion välineenä
Kirjallisuusterapia aikuisten kasvuryhmissä ja omaistyössä

11.-12.4.2025 ”Kohti uutta”
Musiikkiterapian perusmenetelmiä ja kokemuksellisia harjoituksia
Keho muistaa ja kertoo – kehollisuus kirjallisuusterapiassa
Luovien terapioiden ryhmädynamiikka
Orientoituminen harjoitteluun ja lopputyöhön

16.-17.5.2025 ”Yhdessä enemmän”
Sanat ja kielenkäyttö musiikkiterapiassa, musiikin ja narratiivisuuden vuoropuhelua ja kokemuksellisia harjoituksia
Perhe ja vanhemmuus kirjallisuusterapiassa
Dialogisuus ja psykologinen turvallisuus
Kirjallinen illanvietto 

13.-14.6.2025 ”Mielen kivut ja mielekkyys”
Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä
Traumainformoitu työote ja ylisukupolvisuus
Työnohjaus (sis. harjoitteluohjausta)

15.-16.8.2025 ”Omille siiville” 
Nettikirjallisuusterapia ja sosiaalisen median sovelluksia
Kirjallisuusterapia työssä jaksamisen ja johtajuuden tukena
Työnohjaus

19.–20.9.2025 ”Kaipauksen kaksi puolta”
Luovat menetelmät surun, kuoleman ja ikääntymisen käsittelyssä
Kirjallisuusterapian sovelluksia eri asiakasryhmissä, lopputöiden ohjaus
Työnohjaus

13.-14.11.2025 ”Tiedän tietäväni”
Unet kirjallisuusterapiamateriaalina, unityöpaja
Tietoisuus, intuitio, mindfulness
Psykoanalyysi, taide ja kirjallisuus

12.–13.12.2025 ”Lentoon”
Lopputöiden esittely ja opponointi
Yhteisöllistä taidetyöskentelyä
Ohjelmallinen illanvietto
Koulutuksen päätös, todistukset, palautteet ja eteenpäin suuntaaminen

Kouluttaja

Koulutuksen tieteellinen johtaja on tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli. Vastuukouluttajina toimivat psykoterapeutti ja kirjallisuusterapeutti Katariina Uusitalo sekä kirjallisuusterapiaohjaaja ja -kouluttaja Katri Kluukeri.

Koulutuksen työnohjaajana toimii kirjallisuusterapiaohjaaja ja työnohjaaja Tuija Väisänen. Muita pääkouluttajia ovat ekspressiivinen taideterapeutti Raija Lundahl ja musiikkiterapeutti Riikka Karvonen. Lisäksi koulutuksessa on useita vierailevia luennoitsijoita eri erikoisalueilta. 

Hakeminen

Koulutukseen valitaan henkilökohtaisten soveltuvuushaastattelujen perusteella 18 osallistujaa. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina Zoom-alustalla. Koulutukseen valittujen tulee vahvistaa opiskelupaikka Kesäyliopiston erillisen ohjeen mukaan.

Kustannukset

3500 € / opiskelija. Hinta ei sisällä alv:tä, koska kyseessä on arvonlisäverosta vapaa koulutustoiminta. 

HUOM. Koulutusmaksu laskutetaan vasta sen jälkeen, kun valinta ryhmään on tehty. 

Koulutusmaksu laskutetaanpostitse lähetettävillä laskuilla kolmessa erässä seuraavan aikataulun mukaan:
1. erä 1500 €, eräpäivä 10.1.2025
2. erä 1000 €, eräpäivä 10.3.2025
3. erä 1000 €, eräpäivä 10.6.2025

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 35 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Jyväskylän kesäyliopisto
Jyväskylän kesäyliopisto, Agora-rakennus, Mattilanniemi 2, PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Jyväskylän kesäyliopisto –  kaikille tiedonjanoisille ympäri vuoden

Jyväskylän kesäyliopistossa voit opiskella monipuolisesti erilaisia työelämää tukevia täydennyskoulutuksia. Tarjonnassa on sekä pitkiä että lyhytkestoisia kokonaisuuksia pitkin vuotta. Osa koulutuksista sisältää lähiopetusta Jyväskylässä ja osa toteutetaan kokonaan verkossa. Jyväskylän kesäyliopiston arvoja ovat elinikäinen oppiminen, henkinen hyvinvointi ja koulutuksellinen tasa-arvo. Toiminnan...

Lue lisää kouluttajasta Jyväskylän kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu