Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Millainen oppimisen kulttuuri työelämässä vallitsee? Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 490 EUR + alv 24 %
Koulutus
Espoo, Useita paikkakuntia

Alkavat koulutukset
Espoo
1 490 EUR
12.1.2023

Espoo
1 490 EUR
3.4.2023

Espoo
1 490 EUR
6.6.2023

Suomi
Pyydä tarjousta
Ihminen kirjoittaa tietokoneella.

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)

Koulutus on suun­ni­teltu esihenkilöille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen. Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujille

 • Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
 • Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
 • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
 • Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
 • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esihenkilöille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Aikataulu

PÄIVÄ 1.

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

09:15 Mitä esihenkilön tulee tietää yritys­ta­lou­desta?

 • Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
 • Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
 • Esihenkilön vastuu talou­den­pi­dosta
 • Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10:15 Tauko

10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi

 • Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
 • Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
 • Osabud­jetit
 • Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
 • Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

12:00 Lounas

13:00 Inves­toin­ti­las­kelmat

 • Inves­tointien suun­nittelu
 • Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
 • Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
 • Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

14:15 Kahvi

14:30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet

 • Oma ja vieras pääoma
 • Tulo­ra­hoitus
 • Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
 • Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

15:30 Koulutuspäivä päättyy

PÄIVÄ 2.

08:30 Aamukahvi

09:00 Tulos­las­kelma

 • Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
 • Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
 • Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Kate­tuot­to­las­kelmat

Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

10:30 Tauko

10:45 Tase

 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
 • Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

12:00 Lounas

13:00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys

 • Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
 • Kolme kassa­virtaa
 • Mitä kassa­virrat kertovat
 • Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
 • Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

14:30 Kahvi

14:45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen

 • Sijoi­tetun pääoman tuotto
 • Erilaiset kier­to­no­peudet
 • Henki­löstön tuot­tavuus

Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

15:15 Loppukeskustelu

15:30 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Innopoli 3, Espoo.

Kouluttaja

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Asiantuntijamyynti
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Yritystalous
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 1490 eur/​hlö+ alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Uuden esimiehen -kirjan, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ?Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik on vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja!

Erityisosaamisemme muodostuu ajattelun konkreettisesta ja käytännönläheisestä haastamisesta fasilitointitekniikoiden avulla. Haastamisemme pohjautuu suoma- laisen työelämän haasteiden syvälliseen ja ajantasaiseen ymmärrykseen sekä vankkaan kokemukseen ihmislähtöisen johtamisen kehittämisestä. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 7000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Vaisalantie 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,7

Perustuu 15 arviointiin

Joonas Hirn
Erinomainen koulutus! Jarilla oli mukavan elävä ja käytännönläheinen tapa käydä asiat läpi. Sisältö vastasi odotuksia.
Osallistuja
Koulutus oli käytännönläheinen, keskusteleva ja innostava. Talouslukujen lisäksi kävimme antoisaa ajatustenvaihtoa myös johtamisen haasteista. Kouluttaja oli erittäin miellyttävä ja asiantunteva. Vaikkakin koulutus oli todella hintava, koimme että se maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa. Materiaalista erityiskiitos, hyvä työkalu jatkoa ajatel...
Näytä kokonaan
Mira Jantunen
Hyvä tiivis paketti. Sai hyvin työkaluja arkeen mukaan. Kouluttajan esitys maanläheinen ja selkeä. Hyvien konkreettisien esimerkkien kautta avattiin laskentaa, tulosta ja tasetta.
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,7)
Perustuu 15 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 139 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv) täytä seuraavat tiedot: