Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Kaikki mitä sinun pitää tietää MBA- ja Executive MBA-ohjelmista

Master of Business Administration (MBA) ja Executive MBA (EMBA) ovat liikkeenjohdon täydennyskoulutusohjelmia.

MBA on verrattavissa maisterin tutkintoon ja vaatii esitiedoksi soveltuvan pohjakoulutuksen, joka on vähintään korkeakoulujen kanditasoa vastaava. MBA-ohjelmat ovat käytännönläheisiä ja ottavat huomioon liiketoimintaympäristön.

Koulutusohjelmaan hakeutuvilta edellytetään 3–5 vuoden työkokemusta. MBA:n suorittamiseen menee noin kaksi vuotta. Executive MBA -ohjelma on puolestaan suunnattu työelämän johtotehtävissä jo pidempään toimineille. Ohjelmiin hakeutuvilta edellytetään usein 5–10 vuoden kokemusta työelämästä.

MBA- ja EMBA-koulutusohjelmat on suunniteltu henkilöille, jotka haluavat kehittää liiketoiminnallisia taitojaan sekä johtamistaitojaan ja saada uutta nostetta uralleen. Koulutusohjelmia löytyy myös räätälöitynä tietyille liike-elämän osa-alueille ja niitä on tarjolla niin yksityisten kuin julkisten toimialojen ammattilaisille. 

Koulutusohjelmista saatavat hyödyt ovat aina henkilökohtaisia ja samalla hyvin mittavia, joten konkreettisten oppien listaaminen yleisellä tasolla on haastavaa. Loppuen lopuksi kyse on kuitenkin liiketoimintaosaamisen ja johtamistaitojen kehittämisestä. Tämä tarkoittaa, että ohjelman suorittanut pystyy ottamaan vastuulleen aiempaa vaativampia rooleja ja tehtäviä. Monet MBA:n tai EMBA:n suorittaneiden kuulee kertovan, että he saivat ohjelman myötät todellista ymmärrystä ja varmuutta niihin hieman vieraampiinkin liiketoiminnan osa-alueisiin, minkä ansiosta he ovat pystyneet uudella tavalla keskustelemaan eri sidosryhmien kanssa niihinkin liittyvistä teemoista.

MBA-ohjelmat Suomessa

Suomessa MBA- ja EMBA-ohjelmien sisältö ei ole varsinaisten yliopistotutkintojen tapaan opetusministeriön valvonnassa eivätkä ne ole osa virallista tutkintojärjestelmää. Näistä syistä Suomessa järjestettävistä MBA- ja EMBA-ohjelmista ei käytetä nimeä MBA-tutkinto tai EMBA-tutkinto, vaan puhutaan koulutusohjelmista tai täydennyskoulutusohjelmista.

Suomessa MBA- ja EMBA-ohjelmia toteuttavat useat yliopistot sekä ammattikorkeakoulut, usein yhteistyössä ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. 

Moni saattaa miettiä, miten MBA ja EMBA sitten eroavat korkeakouluopinnoista. Eroja on paljonkin. Kuten yllä todettu, kyseessä on täydennyskoulutusohjelma – ei akateeminen tutkintokoulutus. Opiskelu on huomattavasti käytännönläheisempää kuin yliopistossa perinteisesti on. Osallistujat ovat eri alojen osaajia, joilla on vankka kokemus työelämästä ja kullakin rutkasti erilaisia tarinoita, kokemuksia, käytännön opetuksia ja näkemyksiä. Ryhmän jäsenten välinen keskustelu ja reflektointi onkin erittäin tärkeässä roolissa MBA- ja EMBA-ohjelmissa. Silti monet elementit ovat akateemisista opinnoista tuttuja: luennoille, harjoitustehtävät, ryhmäprojektit, tentit ja lopputyö. 

Opintojen rahoitus

MBA-tutkintojen hinnat liikkuvat kymmenissä tuhanissa euroissa. Ohjelman kestosta ja suoritustavasta riippuen hinta voi olla noin 20 000–60 000 euron välillä. Ennen opintojen aloittamista on syytä selvittää, osallistuuko työnantaja opintojen rahoitukseen. On melko tyypillistä, että erityisesti EMBA-ohjelman kustantaa työnantaja. MBA-ohjelman taas useampi maksaa itse. Mikäli työnantaja kattaa opintokustannukset, on ymmärrettävää, että työntekijä sitoutuu jäämään työpaikkaansa ainakin tietyksi ajaksi opintojensa suorittamisen jälkeen. Mikäli opiskelija sen sijaan vastaa itse opintojensa rahoituksesta, katsoo verottaja opiskelusta koituvat kustannukset yleensä vähennyskelpoisiksi. 

Vaikka itsellä ei olisikaan säästössä opintojen kustannuksiin riittävää summaa, ei syytä huoleen. Kannattaa tutustua erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin, kuten tutkintomaksun maksuun useassa osassa. Näin suurelta kuulostavasta summasta ei tarvitse suoriutua yhdeltä istumalta ja oma taloudellinen liikkumavara säilyy mahdollisimman optimaalisena koko opintorupeaman ajan.

Täällä voit tutusta aikuisopiskelijan erilaisiin vaihtoehtoihin opintojen rahoittamisen suhteen.

MBA-opintoihin myönnetään tyypillisesti myös stipendejä. Niitä voidaan myöntää tietyille summille, joilla pystyy kattamaan osan osallistumismaksusta. Toisinaan tarjolla on myös koko ohjelman kattavia stipendejä. 

MBA-stipendi 2020

Stipendillä halutaan tukea kunnianhimoisen ja motivoituneen osaajan kykyä kehittää ja johtaa organisaatioita innovatiivisella ja vastuullisella tavalla. Stipendi kattaa Aalto MBA for Executives -ohjelmaan osallistumisen. Hakuaika on päättynyt.

Lue lisää täältä

Miten valitset itsellesi soveltuvan MBA- tai EMBA-koulutusohjelman?

Ennen kuin aloitat varsinaisen hakuprosessin, on tärkeää ottaa selvää useammastakin eri tekijästä selvittääksesi, mikä ohjelma sopii juuri sinulle. Näitä voivat olla esimerkiksi suuntautumisvaihtoehdot, järjestäjän maine, opettajat ja rahoitusmahdollisuudet sekä ohjelman kokonaiskustannukset. Varmista, että koulutus tukee uratavoitteitasi ja työnantajasi pitää koulutusta arvossaan.

Valitessasi MBA- tai EMBA-ohjelmaa, pohdi mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Onko ohjelmalla ulkopuolisen tahon myöntämiä akkreditointeja?
  • Keitä ovat ne asiantuntijat, jotka luennoivat ohjelman aikana?
  • Keiden kanssa haluat verkostoitua?
  • Miten sovitat opinnot aikatauluusi?

MBA- ja EMBA-ohjelmien keskinäistä vertailua helpottavat ulkopuolisten tahojen tekemät akkreditoinnit. Kansainvälisillä ja riippumattomien arvioijien myöntämillä akkreditoinneilla pyritään takaamaan koulutusohjelmien laatu.

Suomalaisille MBA-ohjelmille myönnettyjä kansainvälisiä akkreditointeja ovat muun muuassa Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA) sekä European Quality Improvement System (EQUIS). Vain kahdella Suomessa tutkintoja järjestävällä koululla on näistä koostuva kolmoisakkreditointi, Henley Business Schoolilla sekä Aalto-yliopistolla.

Itselleen sopivaa koulutusohjelmaa valitessaan kannattaa tarkistaa ohjelman luennoitsijat, jotka ovat yleensä tiedossa jo hyvissä ajoin ennen koulutusohjelmien hakuaikojen umpeutumista. Kansainväliset luennoitsijat antavat uusia näkökulmia Suomen ulkopuolelta ja tuovat värikkyyttä koulutusohjelmien sisältöön.

Koulutusohjelmat tarjoavat hyvän mahdollisuuden verkostoitumiselle. Opittujen asioiden ymmärtäminen eri konteksteissa helpottuu, kun niistä voi keskustella opiskelukollegoiden eli eri alojen ammattilaisten kanssa.

Ajankäyttö kannattaa suunnitella huolellisesti, sillä usein opinnot suoritetaan töiden ohessa. Kuitenkin MBA- ja EMBA-ohjelmat ovat hyvin joustavia. Opintojaan voi usein aikatauluttaa itse. Voit myös kysyä kouluttajataholta mahdollisuudesta pitää taukoa opinnoista.

EMBA vai MBA?

Haluat suorittaa arvostetun liikkeenjohdon täydennyskoulutusohjelman, mutta vaihtoehdot hämmentävät? MBA ja Executive MBA ovatkin kieltämättä monella tapaa samankaltaisia.

Erityisesti johtamiskokemus määrittää, kumpi sinun kannattaa valita. EMBA on kokeneiden johtajien valinta. MBA taas on paras valinta, mikäli haluat edetä urallasi. Saatat ehkä tähdätä merkittävään ylennykseen tai selkeään uramuutokseen ja tarvitset kokonaisvaltaista liiketoiminnallista osaamista. Usein MBA-ohjelmaan osallistuvat työskentelevät asiantuntijoina tai päällikkötasolla ja haluavat edetä johtamispolulla.

Työkokemusvaatimuksissa ei ole juurikaan eroa MBA:n ja EMBAN välillä. MBA-hakijalla tulee olla vähintään kolme vuotta relevanttia työkokemusta, kun taas EMBA:ssa vaatimus on yleensä vähintään viisi vuotta.

Molemmat ohjelmat ovat korkealle arvostettuja, eikä toinen ole toista parempi. Siitä näkökulmasta tarkastellen et siis voi tehdä väärää valintaa. Kun valitset näiden kahden ohjelman välillä, suhtausu asiaan käytännönläheisesti. Keskity siihen, millainen on työkokemuksesi, mitä tavoittelet urallasi ja millainen on aikataulusi.

Miten haetaan?

Kun olet päättänyt hakeutua opintoihin ja tiedät, minkä tarjoajan MBA-ohjelman valitset, on aika selvittää, mitä tarvitset hakuprosessia varten.

1. Varmista, että täytät MBA:han hakeutumisen perusvaatimukset

Vaatimukset vaihtelevat, mutta yleisesti hakukelpoisuuden edellytyksenä on:

  • Akateeminen tutkinto, yleensä vähintään kandidaatintutkinto tai vastaava
  • Vähintään 2-3 vuotta valmistumisen jälkeistä ja relevanttia työkokemusta
  • Hyvä englanninkielen taito (voidaan todentaa esim. TOEFL-testillä)

EMBA-ohjelmissa kriteerit ovat samankaltaiset, mutta työkokemusta edellytetään yleensä hieman enemmän, vähintään viisi vuotta.

Yleensä osallistujilla on joko kandidaatin tai maisterin tutkinto. Kuitenkin esimerkiksi yrittäjätaustaisilla ihmisillä saattaa olla osaamista ja motivaatiota ohjelman suorittamiseen siinä määrin, että korkeakoulututkintovaatimusta ei ole nähty välttämättömäksi. Toisin sanoen, kunhan pystyt osoittamaan, että olet hyvin motivoitunut ohjelman suorittamiseen ja osaamisesikin on riittävällä tasolla, ei MBA-ohjelmaan osallistuminen ole mahdoton ajatus ilmankaan korkeakoulututkintoa. Tämä on kuitenkin järjestäjä- ja osallistujakohtaista.

2. Hakeudu ajoissa

MBA:han hakeutuminen pitää sisällään suhteellisen pitkän hakuprosessin. Hakijan tulee toimittaa kaikki pyydetyt asiakirjat. On tavallista, että hakijalta edellytetään esseiden kirjoittamista, haastatteluun osallistumista ja suosituskirjeiden toimittamista. Myös GMAT-testin suorittaminen voi olla osa hakuprosessia. 

3. Puhu työnantajan kanssa

On hyvä keskustella työnantajan kanssa, mitä koulutuksen aikana tapahtuu ja miltä toivotte asioiden näyttävän, kun MBA tai EMBA on suoritettu. Suoritatko ohjelman töiden ohella vai ovatko muunlaiset järjestelyt tarpeen? Pohdi henkilökohtaisia tavoitteitasi ja tehkää yhdessä työnantajan kanssa kehityssuunnitelma.

4. Hakuprosessi

Hakuprosessi on kouluttajatahokohtainen, joten tähän ei voi antaa tyhjentäviä neuvoja. Tietyt dokumentit vaaditaan kuitenkin käytännössä aina MBA ja EMBA -ohjelmiin hakeuduttaessa, joten:

  • hanki useampi kirjallinen suosituskirje (yleensä 2-3 kpl) ja
  • hio CV:si huippukuntoon.

Haastattelu on myös käytännössä aina osa hakuprosessia, joten valmistaudu siihen. Keskity erityisesti miettimään motivaatiosi esiintuomista. Myös testejä saatetaan hyödyntää, jotta hakijan riittävä osaaminen saadaan todennettua. Englannin kielitaidon testaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi TOEFL-testiä. Myös akateemisessa maailmassa hyödynnetty Graduate Management Admission Test  eli GMAT-testi voi tulla vastaan hakeuduttaessa MBA- tai EMBA-ohjelmaan.


Seuraavat askeleet MBA- ja EMBA-opintoja valitessasi

Punnitessasi mahdollisuuksia osallistua MBA- tai Executive MBA -opintoihin suosittelemme tutustumaan aiemmin opinnot suorittaneiden kokemuksiin. 

Voit myös katsoa lisää tietoa MBA-ohjelmista ja Executive MBA -ohjelmista.

Viimeksi päivitetty: 17 elo 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 1.7.2019

Kahdeksan ominaisuutta, jotka erottavat menestyvät ihmiset muista

Tietynlaiset ihmiset tuntuvat menestyvän kaikessa mitä he tekevät. Toisia taas ei koskaan tunnu lykästävän. Mikä erottaa menestyvät ihmiset muista?

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 28.5.2019

4 persoonallisuustyyppiä, joita kohtaat päivittäin (ja miten kohdata heidät)

Miksi Matti tulee niin hermostuneeksi pikkujutuista? Ja voisko se Pete tehdä päätöksensä joskus... Turhauttavatko sinuakin arkipäivän ihmiset? Tunne ja tunnista erilaiset persoonat »

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 17.4.2020

TOP 6 vinkit lähi- ja etäjohtamiseen!

Esihenkilö, tukahtuuko motivaatiosi tiimisi jokapaikan höylänä? Haluaisitko saada enemmän irti johdettavistasi pidemmällä tähtäimellä? Entä kuinka esihenkilötyö onnistuu etäyhteyksien välityksellä? Lue asiantuntijoiden vinkit ja vapauta oma ja johdettaviesi täysi potentiaali!

Lue lisää