Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Projektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0

Tieturi
Yhteenveto
6 päivää
3 995 EUR + alv 24 %
27.10.2020
   
Tilauksesta
Helsinki
Koulutus
Tieturin koulutukset

Projektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0


Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi kaikilla projektitoiminnassa merkittävillä osa-alueilla. Projektijohtamisen koulutusohjelmassa perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin.
Project Champion on täysin uudistunut! Suuren suosion saavuttanut Tieturin projektinjohtamisen koulutusohjelma on rakennettu uudestaan vastaamaan tulevaisuuden projektitoiminnan haasteisiin hyödyntäen konsernimme sisarbrändien vahvaa osaamista johtamisesta (JTO) ja viestinnästä (Infor). Kaiken runkona kulkee Tieturin vahva projektiosaaminen.
Yhtenä pääteemana toimii ketterien menetelmien parhaiden palojen soveltaminen projektien johtamisessa.
Toisena keskeisenä aiheena on projektien ja muun organisaation toiminnan yhteensovittaminen optimaalisella tavalla.
Kolmantena avainasiana asiantuntijatyön, tiimien ja muutoksen johtamisosaamista käsitellään koulutuksen kaikissa vaiheissa. Koulutukseen sisältyvästä 360-arvioinnista tunnistat yhteistyökäyttäytymisen vahvuutesi ja kehittämisalueesi.
Project Champion -koulutus pohjautuu kansainvälisten standardien (PMI ja IPMA) mukaisiin projektijohtamisen parhaisiin käytäntöihin, jotka tuodaan jokaisella jaksolla vahvasti mukaan oppimisprosessiin.
Projektijohtamiskoulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on projektien liiketoimintahyötyjen kasvattaminen hyvän johtamisen avulla sekä tehokkuuden lisääminen projektityössä.
Koulutuksen läpikäyneet henkilöt pystyvät vetämään laajoja ja haastavia projekteja ja ohjelmia menestyksellisesti sekä myös kehittämään koko organisaation projektikulttuuria ja projektiliiketoimintaan liittyviä strategisia kyvykkyyksiä aktiivisesti. Tämä projektioulutus antaa valmiuksia myös projekti(liike)toiminnan johtamiseen, projektien ohjausryhmätyöhön, projektien omistajuuteen ja projektisalkunhallintaan liittyen.

Project Champion 2.0 -koulutus koostuu yhteensä kuudesta koulutuspäivästä, jotka toteutuvat kolmessa jaksossa. Koulutuspäivien aikana perehdytään koko projektin elinkaareen ja sen vaiheiden aikaisiin projektinsuunnittelun ja projektijohtamisen tekniikoihin ja taitoihin.
Haluamme edistää sitä, että koulutuksessa opitut asiat ja kokemukset muuttuvat sinun työssäsi käytännöiksi. Siksi toteutat koulutuksen aiheisiin liittyvän henkilökohtaisen kehittämisprojektin (lopputyö), jonka esittelet viimeisenä päivänä. Työ liittyy tyypillisesti omaan projektijohtamiseesi tai oman organisaatiosi projektikulttuurin kehittämiseen, ja on tarkoitettu hyödyttämään omaa päivittäistä työtäsi. Työn tekemisen tueksi saat kokeneen projektiasiantuntijan sparrausta ja pääset työstämään sitä koulutuksen aikana harjoituksissa.
Projektijohtamisen koulutuksen jaksot
1. jakso 27.-28.10.2020
27.10.2020Projektit ja projektikulttuuri, projektin valmistelu

Ketterä projektikulttuuri & projektit
Projektimallit
Projektien hallinnan viitekehykset * PMI, PRINCE2, IPMA
Projektisalkunhallinta ja sen merkitys
Organisaation tuki projekteille * PMO ja sen rooli
Projektin valmistelun avainasiat
Projektin liiketoimintahyödyt ja alustava sisältö (scope)
Oman, koulutuksen aikaisissa harjoituksissa käytettävän case-projektin aihe-ehdotuksen hyväksyttäminen normaalin projektinhyväksyttämistilanteen tavoin

Projektin roolit ja vastuut, projektin ympäristö ja sidosryhmät

Projektin organisointi
Projektin hyvä ohjausmalli ja sen merkitys
Roolit ja vastuut projektissa
Sidosryhmä- ja ympäristöanalyysit eri tyyppisissä projekteissa

28.10.2020Sopimukset ja sopimuskäytännöt projekteissa

Projektitoimituksien sopimusten perusteet (tuotteiden ja palveluiden myynti)
Alihankintasopimukset (tuotteiden ja palveluiden osto projektiin)
Sopimusriskien hallinta
Keskeiset sopimusehdot
Yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Monimuotoisen projektitiimin johtaminen

Monimuotoisuuden johtaminen työelämässä
Monimuotoisuuden johtamisen käytännöt yrityksissä: yrityscaset
Kuinka saat käyttöön työelämän kansainvälistymisen ja monikulttuurillistumisen tuomat voimavarat ja kyvyt?
Haastavat tilanteet monimuotoisessa projektitiimissä* väärinkäsitysten välttäminen* ristiriitojen ratkaisu

2. jakso 16.-17.11.2020
16.11.2020
Projektin suunnitteluvaihe

Suunnitteluprosessin parhaat käytännöt ja konkreettiset suunnittelumenetelmät
Projektin osittaminen, PBS, WBS
Resurssointi, tehtävien vastuuttaminen ja työkuormien hallinta
Toimintoverkko ja kriittinen polku
Aikataulun laadinta
Critical Chain Project Management (Lean)

Projektin riskien hallinta ja riskianalyysi

Projektin riskit ja liiketoimintariskit
Oletukset ja riskit
Riskit ja huono projektinhallinta
Riskien hallinnan prosessi
Riskien analysointi ja priorisointi

Projektin toteutusvaihe

Projektin kick-off
Ohjausryhmän ja projektin kokouskäytännöt sekä niiden tehostaminen
Ajanhallinta toteutusvaiheessa
Poikkeamien ja muutosten (sisältö, aikataulu, budjetti) hallinta projekteissa
Laadunhallinta
Katselmoinnit
Laadunvarmistus
Raportointiketjut ja niiden hallinta
Alihankintojen hallinta toteutusvaiheessa
Tiimin elinkaaren hallinta
Asiantuntijoiden motivaation ja sitoutumisen ylläpito ja vahvistaminen

17.11.2020Ketterä projektinhallinta

Ketterän ajattelun ja toiminnan perusta
Ketterän johtamisen ydinkohdat
Ketteryyden vaikutus projektinhallinnan rooleihin
Ketteryys projektin elinkaaren aikana
Apuvälineitä ketterän toiminnan tueksi projekteihin
Katsaus ketteriin viitekehyksiin ja menetelmiin

3. jakso: 8.-9.12.2020
8.12.2020Projektiviestinnän kulmakivet

Tunnista projektisi viestinnän kannalta tärkeimmät kohderyhmät: tee systemaattinen sidosryhmäanalyysi
Selkeät avainviestit helpottavat sitoutumista
Oikea viesti oikeaan kanavaan oikealla välineellä
Viestinnän visualisoinnin työkalut
Kuinka tarkkaan projektin viestintää voi ja kannattaa suunnitella?

Tuloksellinen yhteistyökäyttäytyminen: 360-arvioinnin purku

Oman yhteistyökäyttäytymisen kehittämisen tueksi jokainen osallistuja saa yksityiskohtaiset yksilöraportit, joiden sisältö avataan purkutilaisuudessa kouluttajan tuella.
Etukäteen netissä tehtävän arvion täyttävät osallistuja itse, kollegat ja esimies
Valaisee itsetuntemuksen pääosiot
Kattaa menestyksellisen yhteistyökäyttäytymisen keskeisimmät osa-alueet laajaan tutkimukseen perustuen
Kysymyspatteristo on tieteellisesti validi

9.12.2020Muutoksen johtaminen hankkeissa ja projekteissa

Muutosvisio
Muutosvastarinnan hallinta ja hyödyntäminen
Muutoksen menestystekijät
Roolit muutoksessa
Sidosryhmien hallinta muutoksessa
Muutoksen 8 vaihetta (John P. Kotterin mukaan)

Projektin päättäminen

Projektin päättäminen jämäkästi: päättämisen avainasiat
Projekteista oppiminen
Lopputöiden esittely ja tuloksien benchmark omien projektien avuksi

 
Kouluttajat projektijohtamisen koulutusohjelmassa
Pertti Olamaa
Pertti Olamaalla (DI) on yli 35 vuoden kokemus vaativista johto- ja projektinhallinnantehtävistä usealta eri toimialalta. Hänen työnantajanaan on ollut mm. Vaisala, Finnair, Nokia, Elisa. Projektitoiminnan kehittämisen kautta isojen yritysten lisäksi myös lukuisa joukko pk-yrityksiä ja organisaatioita on tullut hänelle tutuksi. Strategisten kyvykkyyksien sekä liiketoiminnan ja prosessien kehitys ovat hänen ydinosaamisalueitaan. Erityisesti hän on keskittynyt seuraaviin asiakokonaisuuksiin: projekti- ja ohjelmajohtaminen, projektien ohjausryhmätyö, projektisalkkujen sekä koko projektitoiminnan ja -kulttuurin kehitys ja hallinta, liiketoimintaprosessien kehitys, ihmisten johtaminen, muutosjohtaminen sekä liiketoiminnan ja ICT:n yhteensovittaminen.
Anna Savileppä
Anna Savilepällä (VTM) on yliopistollinen työnohjaus- ja coachingkoulutus. Hänen erityisosaamistaan ovat muutosjohtaminen, työyhteisöjen kehittäminen ja tiimityö. Annalla on yli 20 vuoden työkokemus kehityskonsulttina, coachina ja esimiehenä eri toimialoilla yksityissektorilla ja julkishallinnossa. Annan erityisosaamista on monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden johtaminen (diversity management) sekä kulttuurien välinen vuorovaikutus ja viestintä (intercultural communication). Kansainvälisyys ja kulttuurien välinen viestintä ovat usein liittyneet hänen työhönsä. Hän on toiminut konsulttina kansainvälisissä työtehtävissä: YK/UNFPAn tehtävissä Marokossa, Genevessä sekä konsultointitehtävissä Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. Koulutuksessa Anna käyttää runsaasti arjen käytännön esimerkkejä. Asiakkailta hän on saanut erinomaista palautetta dialogisesta ja innostavasta valmennustavasta sekä uusien ideoiden ja näkökulmien tuomisesta arjen työhön.
Laura Sarparanta
Laura Sarparanta on toiminut viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä työyhteisötaitojen valmentajana parikymmentä vuotta. Nyt Laura työskentelee MIFin asiakkuuspäällikkönä. Hän on uransa aikana nähnyt, miten työskentelytavan ja viestintätaitojen tiedostaminen ja niiden kehittäminen auttavat sekä asiantuntijaa että koko työyhteisöä menestymään. Asiantuntijaroolin eri puolien pohtimiseen 360-arvio on erinomainen väline ja tulosten analysointi on avain syvällisempään itsetuntemukseen. Lauraa kiitetään innostavasta, sympaattisesta ja käytännönläheisestä valmennusotteesta.
Jenni Eromäki
Jenni on Via Juridica Oy:n perustaja. Hänellä on oikeustieteellinen loppututkinto (OTK Helsingin yliopisto) sekä jatkotutkinto kansainvälisestä kauppaoikeudesta (LL.M. Vrije Universiteit Amsterdam). Tutkintoa täydentää yli kymmenen vuoden työkokemus liikejuridiikasta mm. F-Secure Oyj:ssä, Aalto-yliopistossa ja asianajotoimistoissa. Jenni Eromäen erikoisosaamista on sopimusoikeus sekä IPR-oikeus. Hänen koulutuksissaan lakiasioita lähestytään käytännönläheisesti ja koulutusten aikana tehdään paljon case-harjoituksia. 
Taru Uhrman
Taru valmentaa esimiehiä, johtoa ja asiantuntijoita onnistumaan viestinnässä ja vuorovaikutussuhteissa. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin organisaatioista. Dialogisen johtamisen ja esimiesviestinnän kehittämisen lisäksi Tarun työsarkaa ovat asiakkaiden henkilökohtaisten viestintätaitojen, kuten neuvottelu- ja esiintymistaitojen valmennukset sekä markkinointiviestinnän kehittäminen.
Tommi Lilja
Tommilla on 30 vuoden kokemus ohjelmistoalalta mm. Nokian, Digian, Microsoftin ja Vitecin palveluksessa. Vuosien varrella tehtäviin on mahtunut ohjelmistotuotannon koko skaala - strategiatyöstä käytännön toteutukseen ja laadunvarmistukseen. Uransa aikana hän ei ole vielä törmännyt työkaluun tai prosessiin, joka tekisi ajatustyön ihmisen puolesta. Niinpä Tommi on innostunut ketteristä toimintamalleista, jotka tarjoavat hyvän viitekehyksen luovalle ajatustenvaihdolle ja jatkuvalle oppimiselle. Näistä teemoista hän myös mielellään keskustelee, puhuu ja valmentaa maanläheisellä otteella.

Tieturi

Tieturi

Tieturi – valmentaa paremmaksi

Tieturi on koulutuksen edelläkävijä, jonka kasvattaa yksilöiden ja organisaatioiden osaamista ja tuottavuutta. Autamme kohtaamaan liiketoiminnan muutokset ja kääntämään ne voimavaraksi. Olemme alan monipuolisin toimija ja tarjoamme sekä avoimia että yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Erityisiä osaamisalueitamme ovat ohjelmistokehitys, projektityö, infrastruktuuri, tiedonhallinta...


Lue lisää kouluttajasta Tieturi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Projektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Kohderyhmä


Utbildningen förutsätter ingen tidigare erfarenhet i projektledning, men du har lättare att tillägna dig innehållet om du redan jobbat med projekt. Deltagandet i utbildningen ger även erfarna projektchefer tips för att effektivera sin projektledning.
Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,0)
Perustuu 13 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Projektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0 täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: