Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

LCAF Certified Coach® -koulutus verkossa

Life Coach Academy
Yhteenveto
3 490 EUR (arvonlisäverotonta) 2 990 EUR (arvonlisäverotonta)
28.10.2022
   
Etätoteutus
Verkossa
Koulutus
LCA Life Coach® -koulutus verkossa

LCAF Certified Coach® -koulutus verkossa

Pitkään toivottu verkkokoulutuksena toteutettava LCAF Certified Coach® -koulutus aloittaa seuraavan kerran lokakuussa 2022. Ohjelma on muutoin täysin sama, mutta materiaalit opiskelija tulostaa itse sähköisestä materiaalipankista ja osallistuu etäkoulutukseen tietokoneensa kautta.

LCAF Certified Coach® -koulutusohjelman sisältö

1. Coaching perusteet

Ensimmäisessä moduulissa opiskelemme coachingin perusteet: historian, taustat, periaatteet ja mitä on coaching mindset. Opimme, mitä on tietoinen ajattelu ja oman mielen, tunteiden ja elämän johtaminen, kognitiivisen psykologian teorioiden avulla. Moduuli on monelle silmiä avaava; opimme ymmärtämään, miten elämää voi viedä tietoisesti eteenpäin, itsetuntemusta lisäämällä ja ammattilaisten työkaluja käyttämällä. Kartoitamme lisäksi work-life tasapainoa ja elämäntilanteita, uusien LCA:lle kehitettyjen analyysi-työkalujen avulla. Mikä tärkeintä, opimme systemaattisen coaching-prosessin avulla, luomaan oikeanlaisia tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. Harjoittelemme jo ensimmäisessä moduulissa, business coachingista tutun dialogi-mallin avulla, viemään coaching keskusteluja ammattimaisesti eteenpäin. Ensimmäinen moduuli on vahva startti uudenlaiselle tavalle ajatella ja toimia, niin yksityis-, kuin työelämässä.

2. Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Toinen moduulimme vie meidät funktionaalisen lääketieteen näkemysten kautta oppimaan, mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi, mm. mitä on tulehdusta ehkäisevä ruokavalio, kuinka huomioidaan uni ja palautuminen, sopiva liikunta ja kuinka näistä rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat rutiinit. Käymme läpi myös eri näkemyksiä ja teorioita motivaatiosta. Opimme tässä moduulissa, paitsi rakentamaan itsellemme omaa hyvinvointiamme tukevan hyvinvointilukkarin, opimme myös valmentamaan asiakkaita kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Käymme läpi elämäntapamuutoksen edellytykset, arvomaailman kartoituksen ja sen tiedostamisen merkityksen, sekä harjoittelemme tiimeissä asiakkaan valmentamista elämäntapamuutoksessa. Pureudumme myös stressiin ja miten siihen voi vaikuttaa elämäntavoilla, elämänhallinnalla ja mielen johtamisella. Tässä moduulissa oppilaamme kokevat usein ahaa –elämyksen, kuinka pienilläkin, oikeilla muutoksilla, voi parantaa hyvinvointiaan ja suorituskykyään oleellisesti!

3. Tunteet ja ihmissuhteet

Kolmas moduulimme vie meidät tunteiden ja ihmissuhteiden maailmaan. Syvennämme jo opittuja tunteiden valmentamisen taitoja: opimme, sekä omaan itseen liittyviä tunnetaitoja, että toiminnallisia tunnetaitoja. Kykymme käsitellä negatiivisia tunteita paranee ja opimme luomaan positiivisia tunteita itselle sopivalla, terveellä tavalla. Hyvät tunnetaidot edesauttavat hyviä ihmissuhteita, niiden pohja rakentuu lapsuudessa ja niitä voi kehittää läpi elämän. Opimme kartoittamaan, ymmärtämään ja kehittämään ihmissuhteitamme, uusien ja vanhojen työkalujen avulla.  Olemme lisänneet tähän moduuliin, paljon uutta teoriatietoa ja uusia valmennustyökaluja erityisesti parisuhteiden valmentamiseen. Opimme ymmärtämään, mistä onnellinen rakkausliitto muodostuu, mitä ovat rakkauden kielet, miten kommunikoida rakentavasti parisuhteessa ja miten pitää yllä toimivaa parisuhdetta. Moduulin jälkeen jokainen ymmärtää omia tunteitaan ja omia ihmissuhteitaan paremmin, osaa tunnistaa terveet ihmissuhteet ja ymmärtää mitä on jämäkkyys ja rajojen laitto ihmissuhteissa. Osaamme myös valmentaa asiakkaita kohti parempaa tunne-elämää ja tyytyväisempiä ihmissuhteita.

4. Värityypit ja rakentava kommunikointi

Neljäs moduulimme vie meidät erilaisuuden ymmärtämisen ja tietoisemman vuorovaikutuksen maailmaan. Käymme läpi persoonallisuuden ulottuvuudet, jonka seurauksena itsetuntemuksemme kehittyy, ymmärtäessämme mistä persoonallisuutemme rakentuu. Itsetuntemus, ja se, kuinka kerromme tarinamme, luovat pohjaa myös oman elämän johtajuudelle; itsetuntemus on paitsi elämänhallinnan, myös rakentavan vuorovaikutuksen edellytys. Hahmotamme myös erilaisia vuorovaikutustyylejä väriprofiloinnin avulla; teemme jokaisesta oman väriprofiilin, ja opimme ymmärtämään, mitkä ovat kunkin värityypin vahvuudet ja kasvusuunnat. Opimme ymmärtämään, miten säätää omaa vuorovaikutustyyliä värityyppien kanssa, olipa kyseessä ihmissuhteet töissä tai kotona, tai erilaisen lähestymistavan valitseminen esim. asiakaspalvelussa tai markkinoinnissa. Jotta vuorovaikutustaitomme kehittyisivät myös haastavissa tilanteissa, olemme lisänneet moduuliin myös Non Violent Communicationiin (NVC) pohjautuvan rakentavan vuorovaikutuksen mallin. Malli auttaa luomaan yhteyttä ihmisten välille myös konflikteissa, niin että kaikkien osapuolten tarpeet ja toiveet tulevat huomioiduksi. NVC on prosessiomainen kieli, jonka harjoittelu kehittää kykyä tunnistaa ja sanoittaa, niin omia kuin toisten, tunteita ja tarpeita.

5. Henkinen hyvinvointi

Tämän moduulin keskiössä on henkinen hyvinvointi: mitä se on, miten sitä voi kartoittaa ja kehittää. Henkinen hyvinvointi nähdään tänä päivänä laaja-alaisesti kokonaisvaltaisena hyvinvointina ja myös elämäntaidollisena asiana, johon vaikuttavat monet tekijät, mm. tunnetaidot, ihmissuhteet, itsetunto, stressi, kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä mm. työhyvinvointi. Syvennämme teemaan liittyen tunnetaitojamme, tutustumalla tunnelukkoihin, sekä harjoittelemme sisäinen lapsi -työskentelyä. Moduulin jälkeen ymmärrys itseämme ja käytösmallejamme kohtaan lisääntyy, ja voimme jatkossa valita tietoisemmin omat suhtautumistapamme haastavissa tilanteissa. Hyödynnämme positiivisen psykologian oppeja kiitollisesta elämänasenteesta ja sen myönteisistä vaikutuksista, sekä hyvinvointiimme että ihmissuhteisiimme. Omistamme moduulissa myös kokonaisen päivän meditaatiolle. Meditaatiokouluttajana toimii Deepak Chopran meditaatiokeskuksesta meditaatiokouluttajaksi valmistunut hurmaava Sampo Manninen. Sampo opettaa sekä teoreettisesti, että kokemuksellisesti meditaatiota ja sen tieteellisesti todistettuja myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiimme.

6. Työhyvinvointi

Kuudes moduuli jatkaa aiempien viikonloppujen oppien viemistä yhä enemmän työpaikoille ja organisaatioihin. Teemana työhyvinvointi ja kuinka yrityksiä coachataan kohti onnistumisia, itsestään ja työstään tietoisesti vastuuta ottavien ihmisten avulla. Työhyvinvointiin kuuluu yritykseen, työyhteisöön ja yksilöön itseensä liittyviä tekijöitä. Työhyvinvointi rakentuu hyvästä johtamisesta ja esimiestyöstä, työn organisoinnista, työyhteisön yhteisistä pelisäännöistä, osaamisesta, vuorovaikutteisesta toimintatavasta ja myönteisestä yrityskulttuurista. Työhyvinvointi näkyy suoraan tuloslaskelmassa vähentyneinä sairauspoissaolo- ja eläkekustannuksina. Työhyvinvointi on sijoitus yrityksen ja sen työntekijöiden tulevaisuuteen. Pohdimme myös johtajuutta ja työyhteisötaitoja, tutustumme ajanhallinnan työkaluihin, ja opimme pitämään coachaavia kehityskeskusteluja ja kartoittamaan laajasti työyhteisön työhyvinvointia, sekä rakentamaan hyvinvointia edistäviä workshoppeja ratkaisukeskeisin menetelmin.

7. Luovuus ja intuitio valmennuksessa

Seitsemäs moduulimme on pyhitetty luovuudelle ja intuitiolle. Pohdinnassa luovuus ja intuitio: mitä ne ovat, miten niitä voi kehittää, niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Tutkimme luovan ihmisen profiilia ja sitä, miten talentit ylipäätään kehittyvät. Opimme, miten coach voi valmentaa ja viedä eteenpäin luovia ihmisiä ja luovia työprosesseja. Harjoittelemme lisäksi luovien ja intuitiivisten valmennustekniikoiden käyttöä, jotka auttavat auttavat avaamaan tunneyhteyttä itseen ja löytämään ihmisen sisäistä viisautta, tuoden uutta näkökulmaa elämään. Luovat ja intuitiiviset tekniikat ovat ihana lisä coaching-taitoihin; tämän moduulin aikana jokainen varmasti muistaa olevansa luova ja ymmärtää myös paremmin intuitiota ja sen erilaisia muotoja. Tässä vaiheessa alamme myös harjoittelemaan coaching labeissa coaching-dialogin ammattimaista läpiviemistä, sekä sen observointia. Näytevalmennukset ovat kiehtovaa ja opettavaista katseltavaa, näemme konkreettisesti, mihin coaching-dialogilla voi päästä.

8. Esiintyminen ja ryhmävalmennukset

Tässä moduulissa opiskellaan esiintymistä ja ryhmien valmentamista, kuinka onnistuneita valmennustilaisuuksia suunnitellaan ja pidetään. Harjoittelemme myös valmennusten myyntiprosessia ja pitchauksen, eli hissipuheen pitämistä, ja kuinka verkostoitua taitavasti. Esiintyminen on taito, jota voi harjoittaa kuka tahansa. Käymme läpi, mitä tarvitaan hyvään esitykseen valmennuksellisesta näkökulmasta, miten siihen valmistaudutaan, miten esiintymisjännistystä voi lieventää, kuinka lavalla ollaan luontevasti, miten ääntä kannattaa käyttää, ja miten hyödyntää modernia esitystekniikkaa, niin että se tukee esityksiäsi. Käymme lisäksi läpi valmiita workshop-malleja, joita voi hyödyntää omissa ryhmävalmennuksissa, sekä suunnittelemme yhdessä erilaisia ryhmävalmennuksia, kaiken tähän mennessä opitun perusteella. Tähän moduuliin mennessä palautetaan myös oma kirjallinen reflektio opiskeluun kuuluvista harjoitusvalmennuksista, ja aletaan valmistautumaan omien ryhmävalmennusten pitoon, omille harjoitusasiakkaillemme.

9. Ura ja vaurausvalmennus

Yhdeksäs moduulimme vie meidät muuttuvan työelämän ja entistä monimuotoisempien urapolkujen äärelle. Työmarkkinoiden rakennemuutos, digitalisaatio, kansainvälistyminen ja teknologian kehittyminen luovat uusia mahdollisuuksia entistä monipuolisimpiin urapolkuihin. Joitain ammatteja häviää, mutta uusia mahdollisuuksia avautuu, kun uskallamme laajentaa horisonttiamme! Tässä moduulissa opimme valmentamaan asiakasta kohti parasta mahdollista, oman näköistä uraa, kokonaisvaltainen work-life balance huomioiden. Kirkastamme myös vahvuuksiamme, uratavoitteitamme, sekä ammatillista itsetuntemusta. Pohdimme myös vaurautta, vauraan ihmisen ajattelu- ja toimintamalleja, sekä käymme läpi vaurauteen liittyviä uskomuksia, ja kartoitamme vaurausajatteluun liittyviä perusasioita ja opimme valmentamaan myös talouden suunnittelun perusasioissa. Tämä moduuli sisältää myös valmennusten tuotteistamisen ja markkinoinnin workshopit, jossa opit modernin brändäämisen ja some-markkinoinnin perusteet ja saat käyttöösi ammattituotteistajan tuotteistuskanvaasin, jonka rakenteen avulla opit tuotteistamaan tuotteesi professionaalisti.

10. Opinnäytetyöt ja valmistuminen

Viimeisessä moduulissa syvennämme vielä coachingin ydintaitoja, sekä teemme kirjallisen loppukokeen ja annamme viimeistään nyt, näytteen valmennustaidoistamme. Kirkastamme omaa coachin profiilia ja teemme suuntaviivat, miten aiomme hyödyntää kaikkea vuoden aikana oppimaamme, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin ammatillisesti. Koulutuksen kaikki osiot hyväksyttävästi suorittaneet saavat, iloisin juhlamuodollisuuksin, LCAF Certified Coach® -todistuksen ja oikeuden käyttää LCAF Certified Coach® titteliä. Valmistuneilla opiskelijoilla on myös oikeus osallistua Life Coach Academyn järjestämiin täydennyskoulutuksiin alumni hintaan.Ilmassa on yhtäaikaa pientä haikeutta yhteisen matkan tullessa tältä osin päätökseensä, sekä samalla oivaltamisen iloa ja kiitollisuutta siitä, miten paljon vuosi on kehittänyt itsetuntemusta, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, coaching-taitojen ohella. Jokainen on käynyt syväluotaavan tutkimusmatkan itseensä ja jatkaa nyt entistä vahvempana ja viisaampana omaa polkuaan eteenpäin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyön ammattilaisille tai sellaiseksi aikoville, esimerkiksi HR-, esimies-, hoito- tai kasvatustyössä toimiville sekä työnohjaajille, personal trainereille ja yrittäjille. Ylipäätään koulutus sopii ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään sekä oppia ymmärtämään ja ohjaamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Aikataulu

La klo 10:00 – 17:00
Su klo 10:00 – 17:00

Kouluttaja

Kaikki kouluttajat ovat kokeneita ja koulutettuja alansa huippuammattilaisia.

Kustannukset

Verkkokoulutuksen hinta on 3490€ (sis alv 24%), koska sen toteuttaminen säästää tila- ja materiaalikustannuksissa.

Ennakkovaraajan hinta on 2990€ (sis alv 24%). Ennakkovaraajan etu -500€ lasketaan automaattisesti, mikäli haet koulutukseen tämän maininnan ollessa koulutusryhmän perässä. 

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta LCAF Certified Coach® -koulutus verkossa? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Life Coach Academy

Life Coach Academy on coaching-koulutuksen kehittäjä!

Life Coach Academy on uudistanut yhteistyössä Kesäyliopistojen kanssa ammatticoachin pätevyyden antavan LCAF Certified Coach® -koulutuksen. LCAF Certified Coach® -koulutus on vuoden kestävä monimuoto-opiskeluna toteutettava ammatillinen täydennyskoulutus, jossa opiskelija saa kansainvälisesti määriteltyjen coachingin ydintaitojen lisäksi mm. syvällisen tietotaidon ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja...


Lue lisää kouluttajasta Life Coach Academy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Life Coach Academy

90100 Oulu

 Näytä puhelinnumero
www.lifecoachacademy.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(5,0)
Perustuu 21 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta LCAF Certified Coach® -koulutus verkossa täytä seuraavat tiedot: