Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
 

Kehityskeskustelut avaimena toimivan työyhteisön saavuttamiseen

Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä yrityksissä on se, että jokainen työntekijä tietää, miten hänen oma toimintansa ja omat työtehtävänsä tukevat yrityksen ja työyhteisön toiminnan tavoitteita ja strategiaa. Tämä vaatii yleensä hyvää ja keskustelevaa johtamista ja esimiestyötä.

Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että jokainen työntekijä tietää ja ymmärtää millaisia työtuloksia häneltä odotetaan ja miten hän suoriutuu työtehtävistään esimiehensä näkökulmasta. Olennaista on myös se, että työntekijä osaa nimetä häntä koskevat toimintavaltuudet ja -edellytykset sekä tietää, mistä hän on vastuussa työyhteisössään. Näiden asioiden varmistamiseksi yrityksissä harjoitetaan esimiehen ja alaisen välisiä kehityskeskusteluja.

Kehityskeskustelut olennaisena osana esimiehen tehtävää

Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välillä käytäviä keskusteluja, joissa käsitellään muun muassa alaisen työtä, työtilannetta, osaamista sekä näiden kehittämistä. Kehityskeskustelussa annetaan objektiivista ja asiallista palautetta molemmin puolin. Yleensä kehityskeskusteluissa pyritään selvittämään myös työntekijän motivaation ja sitoutumisen astetta työssään. Kehityskeskustelujen tulisi olla säännöllinen osa työntekijän työtä sekä olennainen osa yrityksen henkilöstöhallintoa.

Kehityskeskustelut eroavat normaalista palautteen antamisesta siten, että niissä tehdyt päätökset tulee aina kirjata ylös. Esimiehenä olennaista on, että kehityskeskustelussa tehtyjen päätösten noudattamista pyritään myös seuraamaan, jolloin sovitut asiat eivät jää ainoastaan keskustelun tasolle. Päivittäisistä keskusteluista kehityskeskustelut eroavat myös siten, että siinä alaisen työtä tarkastellaan kokonaisuutena johonkin tiettyyn yksityiskohtaan tarttumatta.

Toimiva kehityskeskustelu edellyttää kummankin osapuolen huomioimista

Toimivan kehityskeskustelun avulla voidaan henkilöstön osaamisen kehittämisen ja henkilöstönsuunnittelun lisäksi luoda myös tehokas suunnitelma yritystoiminnan kehittämiseksi. Kehityskeskustelu mahdollistaa lisäksi työntekijän kykyjen ja toiveiden paremman huomioonottamisen työympäristössä. Onnistuneen ja tuloksellisen kehityskeskustelun edellytyksenä kuitenkin on, että molemmat osapuolet ymmärtävät keskustelun merkityksen ja sen tavoitteet. Kehityskeskustelu on niin esimiehenä kuin alaisenakin oikeus ja velvollisuus, joka kuuluu osaksi työntekoa.

Käytännössä kehityskeskustelut lähtevät liikkeelle ylemmästä esimiehestä. Ylemmän esimiehen tehtävänä on varmistaa, että lähiesimies tietää omat ja ryhmänsä tavoitteet sekä heitä koskevat tulosodotukset. Nämä lähiesimiehen tulee taas viestiä ryhmälleen, jotta he voivat luoda oikeanlaiset tavoitteet toiminnalleen.

Kehityskeskustelut tehokkaammiksi koulutuksen avulla

Kehityskeskustelut ovat olennainen ja merkittävä osa työyhteisön toimintaa, ja onkin olennaista, että esimies on valmistautunut niihin oikealla tavalla. Esimiehen tehtävänä on valmistaa myös työntekijä kehityskeskustelua varten. Apua kehityskeskusteluiden pitämiseen saa erilaisista koulutuksista, joiden avulla kehityskeskustelua voi esimerkiksi kehittää aikaisempaa tehokkaammaksi ja hyödyllisemmäksi.


Palaa sivun alkuunLähteet: Yritysakatemia, Luotain Consulting, Turun ammattikorkeakoulun Täydennyskoulutus

Vertaile koulutuksia